A6

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

(Το πρόγραμμα Α6 εμπεριέχει τα προγράμματα Α1, Α2, Α3,Α4) ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ!
Από την Αρχή έως το Τέλος Βήμα - Βήμα Θεωρία & Πρακτική για Νέους Λογιστές Μαθαίνεις Επάγγελμα ...Βρίσκεις Δουλειά με Εκτεταμένα Παραδείγματα για Όλες τις Περιπτώσεις

4 ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Επιλέξτε έναν ή συνδυάστε τους

Φυσική Παρουσία

Τα Επαγγελματικά Σεμινάρια διεξάγονται στις Εγκαταστάσεις μας σε αίθουσες 8-15 ατόμων σε executive περιβάλλον. Διατηρούμε τα τμήματα μικρά για να μπορούμε να εστιάζουμε στην πρακτική εφαρμογή της ύλης μας σε κάθε συμμετέχοντα.

Live e-Learning

Σεμινάρια σχεδιασμένα εξαρχής για το elearning. Παρέχουμε απεριόριστη πρόσβαση για 1 έτος με απεριόριστες επαναλήψεις, ανανέωση της ύλης και υποστήριξη με την ολοκληρωμένη πλατφόρμα υποστήριξης (MELO)

Εξ'αποστάσεως

Βιντεοσκοπημένα - πρακτική γνώση βήμα βήμα με σεμινάρια σχεδιασμένα εξαρχής για το elearning. Έχουμε την καλύτερη, πιο πρακτική πλατφόρμα εκπαίδευσης στο elearning με διαφορά. Δείτε εδώ

Συνδυασμός

Μοναδική επιλογή που μόνο το Power Tax Training προσφέρει. Τα σεμινάρια χωρίζονται σε 3 φάσεις, εκπαίδευση στην αίθουσα, επανάληψη μέσω elearning και προσωποποιημένη εφαρμογή της γνώσης με Test & Κουίζ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α1

Αναλυτικά οι θεματικές & το περιεχόμενο του σεμιναρίου Λογιστικής

Περιεχόμενα για το σεμινάριο Λογιστικής - Α1

 • A. Εργασίες Λογιστή κατά την ίδρυση Εταιρείας
 • Β. Εργασίες Λογιστή κάθε ημέρα
 • Γ. Εργασίες Λογιστή στο τέλος του μήνα
 • Δ. Εργασίες Λογιστή στο τέλος της χρήσης
 • Ε. Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων
 • Α. Eργασίες Λογιστή κατά την Ίδρυση Εταιρείας

  Βασικές Εννοείς Ν.4308/14 Ε.Λ.Π

  • Κατηγορίες Οντοτήτων - Κριτήρια κατάταξής τους
  • Ανάλυση και εφαρμογή των ΕΛΠ - Παρουσίαση του Λογιστικού Σχεδίου - Λογαριασμοί Ενεργητικού-Παθητικού Εσόδων και Εξόδων
  • Βασικές λογιστικές αρχές
  • Δικαιολογητικά - Παραστατικά εγγραφών
  • Διαδικασία εργασιών που ακολουθείτε στα Λογιστήρια
  • Τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας - Διακίνηση - Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγηση
  • Εμπορική Διαχείριση:  Αποθήκη, Πελάτες, Προμηθευτές, Αγορές-Πωλήσεις

  Β. Εργασίες Λογιστή σε Έναρξη Νέας Εταιρείας - Δικαιολογητικά

  • Βασικές μορφές Εταιρειών, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Ε.Ε., Ο.Ε., ΣΥΝ.Π.Ε, ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ,
  • Επιλογή της κατάλληλης Εταιρείας Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα
  • Δικαιολογητικά για την ίδρυση Εταιρείας Βήμα Βήμα
  • Συμπληρωμένα υποδείγματα Εφορίας Μ3, Μ6, Μ7, Μ8 με όλα τα "κρίσιμα σημεία"
  • Εφορία, ΓΕΜΗ - Νομαρχία, Επιμελητήριο, με συμπληρωμένα υποδείγματα
  • Εγγραφές σύστασης Α.Ε – Ε.Π.Ε – Ο.Ε – Ε.Ε, ΣΥΝ.Π.Ε., ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ
  • Αύξηση Κεφαλαίου, φόρος κεφαλαίου
  • Απογραφή της Εταιρείας στο ΙΚΑ, λοιπά ταμεία
  • Φορολογικός Μηχανισμός, Ταμειακή Μηχανή
  • Επιλογή του κατάλληλου Μηχανογραφικού Λογιστικού συστήματος
  • Ελληνικά λογιστικά πρότυπα ν.4308/2014 ΦΕΚ Α΄251
  • Λοιπά Ειδικά Θέματα για ίδρυση Εταιρειών

  Γ. Εργασίες Λογιστή Κάθε Μέρα --> Βήμα - Βήμα

  Ομάδα 1:Αναλυτική Διαχείριση Μητρώου Παγίων -Συντελεστές απόσβεσης- υπόδειγμα σε Εxcel, ενημερωμένο με όλες τις αλλαγές που ισχύουν από 01/01/2015
  Ομάδα 1 :Αγορά παγίου -Πώληση Καταστροφή -Αποσβέσεις, παραδείγματα, εφαρμογές σε excel
  Ομάδα 2: Αγορά Eμπ/των, ά υλών, αναλώσιμα , εγγυοδοσία, μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων, FIFO μεσοσταθμική κλπ, παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων καθώς και εφαρμογές έτοιμες σε excel
  Ομάδα 3: Απαιτήσεις - Διαθέσιμα
  Ομάδα 3: Εισαγωγές Γ΄χωρών - Ενδοκοινοτικές -παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων καθώς και εφαρμογές έτοιμες σε excel Εγγραφές -Κοστολόγηση με εφαρμογή σε excel
  Ομάδα 3: Απαιτήσεις & Διαθέσιμα: Γραμμάτια, επιταγές, μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων καθώς και εφαρμογές έτοιμες σε excel
  Ομάδα 4: Κεφάλαιο -Αποθεματικά- Διαφορές Αναπροσαρμογής - Προβλέψεις-Μακροπρόθεσμα Δάνεια, παραδείγματα, εφαρμογές έτοιμες σε excel
  Ομάδα 5: Προμηθευτές, Γρ/τια Πληρωτέα, Πιστωτές, Φόροι, ΙΚΑ, μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού, παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων καθώς και εφαρμογές έτοιμες σε excel
  Ομάδα 6 : Αναλυτική παρουσίαση των Οργανικών εξόδων της Εταιρείας, με παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων
   6.1 Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού
   6.2 Παροχές Τρίτων
   6.3 Φόροι – Τέλη
   6.4 Διάφορα Έξοδα
   6.5 Τόκοι & Συναφή Έξοδα
   6.6 Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων, όλες οι αλλαγές από 01-01-2015

  Χορήγηση συστήματος - Εκμάθησης λογιστικών Εγγραφών

  • Τεχνικές εκμάθησης λογιστικών Εγγραφών
  • Ροή καταχώρησης των λογιστικών Εγγραφών
  • Τα σημεία που πρέπει κάποιος απαραίτητα να γνωρίζει

  Ομάδα 7 : Αναλυτική παρουσίαση των Οργανικών εσόδων της Εταιρείας, με παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων
   7.0 Πωλήσεις Εμπορευμάτων
   7.1 Πωλήσεις Προϊόντων
   7.2 Πωλήσεις Λοιπών Αποθεμάτων & Άχρηστου Υλικού
   7.3 Πωλήσεις Υπηρεσιών
   7.4 Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα Πωλήσεων
   7.5 Έσοδα Παρεπομένων Ασχολιών
   7.6 Έσοδα Κεφαλαίων
   7.7 Ιδιοπαραγωγή Παγίων Τεκμαρτά Έσοδα από Αυτ/σεις ή Καταστροφές Αποθεμάτων
   7.8 Έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο - Λογιστική μεταχείριση
   7.9 Έσοδα Αφορολόγητα - Λογιστική μεταχείριση
   7.10 Τεχνική επαλήθευσης καταχώρησης εγγραφών για εκμηδενισμό των λαθών
   7.11 Διαχείριση Κινδύνου των Εργασιών του Λογιστηρίου

  Δ. Εργασίες Λογιστή Κάθε Μήνα --> Βήμα - Βήμα

  • Έλεγχος Ισοζυγίου - Εκμάθηση προβλημάτων ισοζυγίου βήμα-βήμα αναλυτικά
  • Συμφωνίες με Υποσυστήματα όπως Εμπορική Διαχείριση, Πρόγραμμα Μισθοδοσίας, κλπ
  • Χορήγηση πίνακα με check list για το κλείσιμο του μήνα
  • Τεχνικές Ελέγχου των δεδομένων του μήνα

Φόροι - Υποχρεώσεις προς Δημόσιο

 • ΦΠΑ Διπλογραφικών βιβλίων, διαδικασία - Τεχνικές Επαλήθευσης
 • Φ.Μ.Υ., υπολογισμός συμφωνία με βιβλία και Μισθοδοσία
 • Intrastat, Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας,

Ε. Εργασίες Λογιστή στο Κλείσιμο της Χρήσης --> Βήμα - Βήμα

Δημιουργία Οικονομικών Καταστάσεων βάσει ΕΛΠ.4308/2014 ΦΕΚ Α'

 • Διάγραμμα Ροής της Τεχνικής Κλεισίματος
 • Αρχές σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

 • Ανάλυση του λογιστικού κυκλώματος των εργασιών τέλους χρήσης με παρουσίαση ολοκληρωμένου πρακτικού παραδείγματος

  Πάγια
  • Υπολογισμός αποσβέσεων - Δημιουργία Μητρώου Παγίων
  • Φορολογικές και Λογιστικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 του Ν.4172/2013)
  • Χρόνος έναρξης υπολογισμού των αποσβέσεων
  • Οι αποσβέσεις για τις νέες επιχειρήσεις
  • Τεχνική Απομείωσης & Αναστροφής απομείωσης παγίων
  • Πίνακας με συντελεστές αποσβέσεων κατά κατηγορία παγίου

  • Αποθέματα Λήξης-Αποτίμησή τους
   • Απογραφή Αποθεμάτων (Χειρισμός Ελλειμμάτων και Πλεονασμάτων)
   • Αποτίμηση μενόντων - Απογραφή-Αγορές - Εισαγωγές
   • Αποθέματα: Απογραφή - αποτίμηση, αγορές - επιστροφές - εκπτώσεις, αυτοπαραδόσεις
   • Μέθοδοι αποτίμησης (μέση σταθμική, FIFO, κλπ)
   • Ο λογιστικός χειρισμός της αποτίμησης και ο λογαριασμός της γενικής εκμετάλλευσης
   • Η Αποτίμηση των Αποθεμάτων και η Αλλαγή της μεθόδου αποτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4172/2013
   • Το κόστος πωληθέντων και το μικτό κέρδος

   • Απαιτήσεις
    • Λογιστική διαχείριση Μετ/κών Λογαριασμών (Λ/σμοί 36 & 56)
    • Προβλέψεις Δάνεια – Factoring
    • Αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων (Πάγια, Αποθέματα, Συναλλαγματικές διαφορές κ.λ.π.) σύμφωνα με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (4308/2014)
    • Η Αποτίμηση των Χρεογράφων και των Συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις (Λογιστικός και Φορολογικός Χειρισμός)
    • Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις - Λογιστικές και Φορολογικές (Άρθρο 26 του Ν. 4172/2013)
    • Σχηματισμός Προβλέψεων για κινδύνους και έξοδα
    • Η χρονική τακτοποίηση εσόδων και εξόδων

    • Πρακτικό Παράδειγμα Σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
     • Ισολογισμός - Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων
     • Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης -86 -Κέρδη - Ζημίες Χρήσεως
     • Διαφορές Φορολογικής Αναμόρφωσης, Μόνιμες και Προσωρινές
     • Συμπλήρωση Πίνακα Κ, εντύπου Ε3, ΠΟΛ.1042/16.3.2016 & ΠΟΛ.1047/2017
     • Διάθεση αποτελεσμάτων (Α.Ε – Ε.Π.Ε - ΙΚΕ - Ο.Ε - Ε.Ε )
     • Δηλώσεις Φορολογίας Νομικών Προσώπων (Α.Ε., ΕΠΕ, Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. ), Έντυπα ΕΝ, Ε3, Ε2
     • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ, συμφωνίες με Οικονομικές Καταστάσεις
     • Προκαταβολή επόμενης χρήσης
     • Η διανομή και η φορολόγηση κερδών και αμοιβών μελών Δ.Σ.
     • Φορολογία Μερισμάτων
     • Μεταφορά ζημιών σε επόμενη χρήση
     • Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα (Πολ. 1042/2015)
     • Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή φόρου
     • Μελέτη των κρίσιμων στοιχείων για την εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης μιας εταιρείας
     • Πλήθος χορηγούμενων βοηθητικών αρχείων σε excel
     • Εφαρμοσμένο με τα Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΦΕΚ Α΄251 /24.11.2014 & ΠΟΛ 1003,1002/31.12.2014).

     • Ζ. Εργασίες Λογιστή Δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ --> Βήμα - Βήμα

      • Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΑΕ και ΕΠΕ (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης, Γενική εκμετάλλευση, Προσάρτημα, Έκθεση Δ.Σ.)
      • Διαδικασία & Χρόνος υποβολής τους.
      • Πρακτικά Γ.Σ. & συγκρότησης σε σώμα. Υποδείγματα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Α2

Αναλυτικά οι θεματικές & το περιεχόμενο του σεμιναρίου

Α. Εισαγωγικές Έννοιες -Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Το νέο πλαίσιο μετά την ΕΓΣΣΕ του 2017

 • Α.2.1 Έννοια διακρίσεις συμβάσεις εργασίας (εξαρτημένης εργασίας-ανεξάρτητων υπηρεσιών)
 • Α.2.2 Διακρίσεις μισθωτών - ( υπάλληλοι εργάτες)
 • Α.2.3 Σύνοψη σύμβαση εργασίας (προϋποθέσεις έγκυρης σύμβασης)
 • Α.2.4 Σύμβαση ορισμένου -αορίστου χρόνου- σύμβαση έργου
 • Α.2.5 Ένταξη σε συλλογική σύμβαση εργασίας (κλαδική ,εργασιακή ή άλλη)
 • Α.2.6 Οι Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας για τα εισοδήματα από Μισθωτή Εργασία

A2.7. Απογραφή Οντότητας σε ΕΦΚΑ - Επικουρικά Ταμεία

 • Α.2.8 Διαδικασία και συμπλήρωση Εντύπων σε Κοινές Επιχειρήσεις
 • Α.2.9 Διαδικασία και συμπλήρωση Εντύπων σε Οικοδομικές Επιχειρήσεις
 • A2.10. Υποχρεώσεις Υπαλλήλου Μισθοδοσίας κατά την Πρόληψη

  • Α.2.11 Συμβάσεις εργασίας – Πρόσληψη Συμπλήρωση Εντύπων Ε3, Ε4 – Έννοιες Υπαλλήλου – Εργάτη, (χρονικά περιθώρια πρόσληψης)
  • Α.2.12 Διαδικασίες με Ο.Α.Ε.Δ. – Επ. Εργασίας – Ι.Κ.Α.- ΕΦΚΑ
  • Α.2.13 Ωράρια εργασίας – μεταβολές
  • Α.2.14 Μισθωτοί – Χρονικά όρια εργασίας συμπληρωμένα υποδείγματα
  • Α.2.15 Μισθοδοσία, Εύρεση Μισθού, ΚΑΔ. Ειδικότητας
  • Α.2.16 Γιατρός Εργασίας, Τεχνικός Ασφαλείας
  • Α.2.17 Αποδοχές (Ημ/σθιο, Ωρομίσθιο, Απουσίες, Συστήματα εργασίας, Υπερωρίες, Υπερεργασία κ.λ.π)
  • Α.2.18 Κρατήσεις για φόρο, ασφαλιστικά Ταμεία

  Α2.19. Αμοιβή της Εργασίας

  • Α.2.20 Εκτός έδρας – Υπερωρίες – Δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα – Επιδόματα
  • Α.2.21 Ωρομίσθιο, Ημερομίσθιο
  • Α.2.22 Αποζημίωση απολυόμενων – Καταγγελία σύμβασης -Διαθεσιμότητα -Ε6
  • Α.2.23 Ημέρες υποχρεωτικής-προαιρετικής αδείας-Άνευ αποδοχών-Εργάνη Ε11
  • Α.2.24 Ασθένεια, μητρότητα, Στράτευση
  • Α.2.25 Επίδομα Ισολογισμού
  • Α.2.26 Ασθένεια, Λοχεία, Προστασία Μητρότητας, Στράτευση
  • Α.2.27 Αποδοχές που υπόκεινται σε εισφορές, χρόνος καταβολής εισφορών
  • Α.2.28 Προσωρινές δηλώσεις ΦΜΥ
  • Α.2.29 Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Α.Π.Δ (ΙΚΑ)
  • Α.2.30 Νέος Εργατικός Νόμος 3846/2010, Διαλείπουσα Εργασία ,ΛΟΙΠΑ
  • Επίκαιρα Θέματα: Εργόσημο, Σερβιτόροι, Οικοδομοτεχνικά, Οικόσιτο Προσωπικό,
  • Α2.31 Ποινολόγιο, Πρόστιμα της Εργατικής Νομοθεσίας

  • Α.2.32 Πρόστιμο σε εκπρόθεσμη υποβολή πρόσληψης
  • Α.2.33 Πρόστιμο σε απασχόληση επιδοτούμενου ανέργου
  • Α.2.34 Πίνακας ανά παράβαση και πρόστιμο
  • Α.2.35 Δυνατότητα άσκησης προσφυγής από τις επιχειρήσεις
  • Α.2.36 Άσκηση αιτήσεων θεραπείας

Α2.37. Λύση Σύμβασης Εργασίας, Έντυπα Ε5 Οικιοθελής, Ε6 Απόλυσης, Ε7 λήξης Σύμβασης

 • Α.2.38 Καταγγελία σύμβασης εργασίας, Συμπλήρωση εντύπου καταγγελίας Ε6 <<ΕΡΓΑΝΗ>>, πραγματικές εφαρμογές
 • Α.2.39 Υπολογισμός και καταβολή της αποζημίωσης, Απαγόρευση απόλυσης, Περιορισμός αποζημίωσης
 • Α.2.40 Οικειοθελής αποχώρηση, Γνωστοποίηση στο <<ΕΡΓΑΝΗ>>
 • Α.2.41 Αποχώρηση προς συνταξιοδότηση
 • Α.2.42 Ομαδικές απολύσεις
 • Α.2.43 Αναλυτικά Υποδείγματα για κάθε περίπτωση, Διευκρινίσεις ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων Ε3-Ε11, κρίσιμα σημεία ελέγχου
 • Α.2.44 Τεστ Πιστοποίησης

Α2.45. Πρακτικά Παραδείγματα - Εργαστήριου σε Πραγματικά Δεδομένα

 • Α.2.46 Αναλυτικοί υπολογισμοί παραδείγματα
 • Α.2.47 Νόμιμες & Καταβαλλόμενες Αποδοχές , Δώρα, Επιδόματα
 • Α.2.48 Υπολογισμός εμμίσθου, ημερομισθίου, ωρομισθίου,
 • Α.2.49 Υπολογισμός μερικής & εκ περιτροπής απασχόλησης,
 • Α.2.50 Αποδείξεις Πληρωμών, Βεβαιώσεις Αποδοχών,
 • Α.2.51 Έλεγχος Μισθοδοτικών Καταστάσεων & Λοιπές Εκτυπώσεις
 • Α.2.52 Άδεια, επίδομα και αποδοχές άδειας μισθωτών
 • Α.2.53 Γονική άδεια, Ασθένεια, Άδεια γάμου κ.λ.π.
 • Α.2.54 Ημέρες υποχρεωτικής αργίας
 • Α.2.55 Ετεροχρονισμένη & βραχεία Ασθένεια, αφαίρεση επιδ. μητρότητας
 • Α.2.56 Μονοήμερες άδειες, άνευ αποδοχών, βιβλίο αδειών, μεταφορά αδείας
 • Α.2.57 Ειδικά θέματα -ανάπτυξη
 • Α.2.58 Πλήρης σε μερική απασχόληση, διαδοχικές συμβάσεις, δανεισμός
 • Α.2.59 Bonus, Χειρισμός Υπερωριών, Μειωμένο Ωράριο
 • Α.2.60 Μείωση Προσωπικού, Λύσεις Προβλήματα Διαδικασίες
 • Α.2.61 Πρακτική ΤΕΙ
 • Α.2.62 Τεστ Πιστοποίησης
 • Α2.63. Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ

  • Α.2.64 Εκμάθηση υποβολής Εντύπων σε ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ
  • Α.2.65 Τι θα ελέγχεται οπωσδήποτε πριν την Οριστικοποίηση
  • Α2.66. Τα 20 απαραίτητα έγγραφα σε Ελέγχους ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ

   • Α.2.67 Πίνακας με τα 20 απαραίτητα που θα σας ζητήσει ο έλεγχος, με όλες τις απαραίτητες υποδείξεις - τι να προσέξετε και τι να αποφύγετε
   • Α.2.68 Συμπληρωμένα Υποδείγματα με τα 20 απαραίτητα που θα σας ζητήσει ο έλεγχος,
   • Α2.69. ΕΦΚΑ: όλα τα βήματα για την Ηλεκτρονική αίτηση Συνταξιοδότησης

    • Α.2.70 Καταμέτρηση Ενσήμων μέσα από το πληροφοριακό σύστημα atlas
    • Α.2.71 Νέα όρια Ηλικίας, πλήρης και μειωμένη σύνταξη
    • Α.2.72 Σύνταξη μετόχου Α.Ε., ΕΠΕ
    • Α.2.73 Αναλυτικοί Πίνακες για πλήρη και μειωμένη σύνταξη

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΦΠΑ Α3

Αναλυτικά οι θεματικές & το περιεχόμενο του σεμιναρίου ΦΠΑ Α3

A' Ενότητα

1. Ερμηνεία και Λειτουργία του ΦΠΑ

 • Ορισμός - Αντικείμενο του φόρου - Υποκείμενοι στο ΦΠΑ
 • Νέα Δήλωση ΦΠΑ - Έντυπο Φ2 - Αναλυτική παρουσίαση ανά κωδικό

2. Λειτουργία Λογαριασμού 54 .00 ΕΓΛΣ & 54.02 ΕΛΠ

 • Πραγματικά παραδείγματα με Ισοζύγια & παραστατικά
 • Μειωμένοι Συντελεστές
 • Τροποποιητικές δηλώσεις
 • Πρόστιμα και προσαυξήσεις του Φ.Π.Α

3. Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις - Παραδόσεις Αγαθών

 • Φ5 - Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων
 • Φ4 - Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων
 • Intrastat
 • Τριγωνικές Συναλλαγές

4. Εισαγωγές Γ΄χωρών

5. Πράξεις Λήπτη - Παροχή Υπηρεσιών

Β΄ Ενότητα

 • Διαδικασίες Απαλλαγής
 • Pro-rata και διακανονισμός παγίων
 • Παραγραφή δικαιώματος επιστροφής πιστωτικού ΦΠΑ

Άρθρο 14 - Τόπος Παροχής Υπηρεσιών

 • Πωλήσεις από απόσταση
 • Αυτοπαράδοση
 • Φορολογικοί Αντιπρόσωποι

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α4

Αναλυτικά οι θεματικές & το περιεχόμενο του σεμιναρίου Λογιστικής Α4

Εργασίες Λογιστή σε Έναρξη Νέας Εταιρείας - Δικαιολογητικά

 • Πρακτικές – Εφαρμογές με παραστατικά ροής εργασιών Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
 • Διαχείριση Κινδύνου των Εργασιών του Λογιστηρίου
 • Εργασίες λογιστή Κάθε ημέρα –Μήνα –Κλείσιμο, Βήμα - Βήμα
 • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ - Ασκήσεις ανακεφαλαιωτικές

Συνοπτικό Πρόγραμμα

Α' Ενότητα

A4.1 Εισαγωγικές Έννοιες - Ε.Λ.Π. Ν.4308/2014 ΦΕΚ Α΄

 • A4.1.1 Όρια Τήρησης βιβλίων & Στοιχείων Β΄ Κατηγορίας ανά Οντότητα
 • A4.1.2 Ενημέρωση – Βιβλίων και Στοιχείων Ισχύουσες Διατάξεις
 • A4.1.3 Τόπος Ενημέρωσης των βιβλίων Β΄ Κατηγορίας, (Απλογραφικών)
 • Α4.1.4 Τρόπος Ενημέρωσης των Χειρόγραφων βιβλίων (Τι να Αποφύγετε)
 • Α4.1.5 Τρόποι ενημέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων
 • Α4.1.6 Φύλαξη των φορολογικών στοιχείων
 • Α4.1.7 Μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων που εκδίδονται
 • Α4.1.8 Τεχνικές προδιαγραφές λογισμικού
 • Α4.1.9 Εκτεταμένες αναφορές -Παραδείγματα

Β΄ Ενότητα

Ίδρυση Ατομικής - Εκκαθάριση Ατομικής

 • A4.1.10 Διαδικασία ίδρυσης Ατομικής, Συμπλήρωση Όλων των εντύπων έναρξης
 • A4.1.11 Δικαιολογητικά που θα χρειαστούν για την ίδρυση
 • A4.1.12 Χρόνος και Κόστος Ίδρυσης

Ίδρυση Ο.Ε., Ε.Ε. - Εκκαθάριση και Κλείσιμο

 • A4.1.13 Διαδικασία ίδρυσης Εταιρείας Ο.Ε, Ε.Ε κλπ, Συμπλήρωση Όλων των εντύπων έναρξης με τα απαραίτητα έντυπα Εφορίας - ΙΚΑ κλπ
 • A4.1.14 Δικαιολογητικά που θα χρειαστούν για την ίδρυση
 • A4.1.15 Χρόνος και Κόστος Ίδρυσης
 • A4.1.16 Υποδείγματα Καταστατικών Ο.Ε., Ε.Ε.
 • Α4.1.17 Εκτεταμένα παραδείγματα

Μορφές Εταιρειών που θα Αναλυθούν

 • A4.1.18 Ελευθέρων Επαγγελματιών
 • A4.1.19 Δικηγόροι, Γιατροί, ΤΑΧΙ
 • A4.1.20 Εμπορικών και Βιοτεχνικών επιχειρήσεων
 • A4.1.21 Τεχνικών επιχειρήσεων – Μικτών Επιχειρήσεων
 • A4.1.22 Εκμεταλλευτών Δ.Χ. αυτοκινήτων
 • A4.1.23 Γεωργικών εισοδημάτων
 • Α4.1.24 Εκτεταμένα παραδείγματα

Γ΄ Ενότητα

 • A4.1.25 Λογιστικά Κέρδη βιβλίων Β΄ Κατηγορίας, Απλογραφικών
 • A4.1.26 Φορολογία των εταιρειών με Β΄ Κατηγορίας βιβλία
 • A4.1.27 Συντελεστές Φορολόγησης για τον κάθε τύπο Εταιρείας
 • A4.1.28 Συμπλήρωση δηλώσεων ΟΕ – ΕΕ , έντυπα ( ΕΝ, Ε3, Ε2, Ε9)
 • A4.1.29 Συμπλήρωση δηλώσεων Ατομικών επιχειρήσεων – Ελεύθερων Επιχ/τιών( Ε1, Ε3, Ε2, Ε9)
 • Α4.1.30 Εκτεταμένα παραδείγματα καθώς και χορήγηση προγράμματος Excel


 • A4.1.31 Φορολογία των εταιρειών με Β΄ Κατηγορίας βιβλία
 • A4.1.32 Συντελεστές Φορολόγησης για τον κάθε τύπο Εταιρείας
 • A4.1.33 Συμπλήρωση δηλώσεων ΟΕ – ΕΕ , έντυπα ( ΕΝ, Ε3, Ε2, Ε9)
 • A4.1.34 Συμπλήρωση δηλώσεων Ατομικών επιχειρήσεων – Ελεύθερων Επ/τιών ( Ε1, Ε3, Ε2, Ε9), συμφωνία εντύπων
 • Α4.1.35α Αναμόρφωση αποτελεσμάτων άρθο.23 Ν.4172/2013
 • Α4.1.35β Τιμολόγηση - Διακίνηση Ν. 4308/2014 , ΠΟΛ 1002,1003/31.12.2014
 • Α4.1.35γ Φορολογική Τήρηση Αποθήκης σύμφωνα με τα νέα Ε.Λ.Π. από 01-01-2015
 • Α4.1.36 Εκτεταμένα παραδείγματα καθώς και χορήγηση προγράμματος Excel

Δ΄ Ενότητα

Δηλώσεις ΦΠΑ – Λοιπά Θέματα

 • Α4.1.37 Προσωρινή Δήλωση ΦΠΑ για Β΄ Κατηγορίας βιβλία -Κάθε Τριμήνου
 • Α4.1.38 Ειδικές περιπτώσεις Φ.Π.Α για Β΄ Κατηγορίας βιβλία
 • Α4.1.39 Αρθρο 39 Ειδικό καθεστώς μικρών Επιχειρήσεων (απαλλαγή κάτω από 10.000)
 • A4.1.40 Ενδ/κές συναλλαγές- Γ΄Χωρών άρθρου 11 Ν.ΦΠΑ
 • Α4.1.41 Παρουσίαση – Συμπλήρωση δηλώσεων INTRASTAT –ΠΙΝΑΚΑΣ LISTING
 • Α4.1.42 Πρόστιμα και προσαυξήσεις του Φ.Π.Α
 • Α4.1.43 Αναλυτική παρουσίαση βήμα–βήμα πως ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ
 • Α4.1.44 Βασικές γνώσεις που πρέπει να γνωρίζει ο λογιστής για την λειτουργία τους
 • Α4.1.45 Παραδείγματα διαφόρων περιπτώσεων

Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων

 • Αναλυτική Παρουσίαση δηλώσεων Φυσικών Προσώπων Ε1, Ε2, Ε9, ΕΝ.Φ.Ι.Α
 • Ισχύον Τεκμήρια - Τεχνική Κάλυψη τους
 • Ενημερωμένο με όλες τις πρόσφατες αλλαγές που έγιναν με τον Ν.4172/2013 ΦΕΚ Α' 167/23-7-2013, καθώς και τις αλλαγές από 01-01-2017
 • Αναλυτικά παραδείγματα συμπλήρωσης όλων των περιπτώσεων
 • Με πραγματικά παραστατικά

Φόροι - Υποχρεώσεις προς Δημόσιο

 • Διάγραμμα Ροής της Τεχνικής Κλεισίματος
 • Intrastat, Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, ΑΠΔ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση
 • Φ.Μ.Υ.
 • ΦΠΑ Β΄ Κατηγορίας διαδικασία - Τεχνικές Επαλήθευσης
 • ΑΠΔ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, Τεχνικής Κλεισίματος

Πραγματικά παραδείγματα με συμπλήρωση: όλων των φορολογικών – λοιπών εντύπων από την ίδρυση έως τη δήλωση διαφόρων μορφών εταιρειών (ταξί, γιατροί, δικηγόροι, έμποροι, εμπορικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π).
Τα προγράμματα που διδάσκονται και χορηγούνται στο συγκεκριμένο σεμινάριο είναι το πιστοποιημένο ERP της Softone, Union, Εpsilon, Data

   

Τα προγράμματα που διδάσκονται στα σεμινάριά μας είναι:

     

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Επαγγελματίες Καθηγητές με Μεγάλη Εργασιακή και Διδακτική Εμπειρία.

Θωμας Κολιοθωμας

Φοροτεχνικός με 28 χρόνια εμπειρίας, Α΄Τάξης, Ιδιοκτήτης λογιστικού Γραφείου, Partner της E.F.M., με πολύχρονη εμπειρία σε ελληνικές & θυγατρικές Εταιρείες παγκόσμιου βεληνεκούς, Δ/νων σύμβουλος του power-tax, Ακαδημαϊκός υπεύθυνος του Power-tax-training.


Κωνσταντινος Δεδες

Φοροτεχνικός με μεγάλη διδακτική εμπειρία, Α΄ τάξης, εισηγητής σε πληθώρα σεμιναρίων Λογιστικού και Φορολογικού αντικειμένου. Eκτενή εμπειρία σε δομές φορολογικού σχεδιασμού, επιλογή εταιρείας και μέθοδοι περιορισμού – ελαχιστοποίησης της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης.

Μπαμπης Κουτσοθανασης

Φοροτεχνικός με πολυετή διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, Α' Τάξης.

Γιατι Εμας

6 Λόγοι για να Επιλέξετε το Συγκεκριμένο Σεμινάριο.

Πλήρως επικαιροποιημένο

Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και με όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2021.

Εγγύηση Καλύτερης Τιμής

To Power-Tax Training εγγυάται τόσο την ποιότητα, όσο και την τιμή. Εάν βρείτε χαμηλότερη τιμή με τις ίδιες ώρες και την ίδια ύλη, σας πληρώνουμε τη διαφορά.

Δωρεάν ERP

Δωρεάν χορήγηση του "ERP" της Softone για ένα χρόνο σε όλους τους αποφοίτους μας μέσω της τεχνολογίας SAAS. Το πρόγραμμα πιστοποιείται από την Softone.

Προσωπικός Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

Tόσο κατά την επιλογή του προγράμματος όσο και κατά την υλοποίηση του προγράμματος, με απώτερο σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση.

Βεβαίωση σπουδών

Στο τέλος του προγράμματος χορηγείται βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666- ΦΕΚ.3145/27.11.2012).

Εκπαιδευτικό Υλικό

Το εκπαιδευτικό μας υλικό αποτελείται από 45 φυλλάδια, 3400 σελίδων συνολικά, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές, από το οποίο το 70% αποτελεί εργαστηριακή-πρακτική εκπαίδευση και το 30% θεωρία.

Σύνταξη, διαχείριση και προώθηση του βιογραφικού σας

μέσω της αποκλειστικής συνεργασίας του Power-Tax-Training και της Orientum ΕΠΕ (http://www.orientum.gr/).

Ολιγομελή Τμήματα

Τμήματα από 8 έως 15 άτομα σε άρτια εξοπλισμένες αίθουσες και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό.

4
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
3400
ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΛΗΣ
292
Ωρες
8
Μηνες

Σε Ποιους Απευθύνεται

1. Αποφοίτους Λυκείου, Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ.
2. Πτυχιούχους Οικονομικών Σχολών ATEI, AEI
3. Φοιτητές, σπουδαστές οικονομικής κατεύθυνσης
4. Αποφοίτους Κολεγίων - ΙΕΚ, 5. Ιδιοκτήτες Λογιστικών Γραφείων
6. Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών & Πρ/νους Λογιστηρίου

Επαγγελματικά Οφέλη

Ένα από τα καλύτερα πρακτικά σεμινάρια για αρχάριους-νέους λογιστές σε ιδιαίτερα ελκυστική τιμή "100% value for money" όπου όταν ολοκληρώσει κάποιος τις 4 ενότητες του θα είναι σε θέση να διεκδικήσει επάξια θέσεις βοηθού λογιστού σε Εταιρείες ή σε λογιστικά γραφεία.
Το 80% των αποφοίτων μας εργάζεται ήδη σε θέσεις βοηθών λογιστών και λογιστών.

Χρηματοδότηση-Τρόποι Πληρωμής

1.Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

2.Με δόσεις στο κέντρο μας

3.Kάντε κράτηση στα δωρεάν μαθήματα

4.Μέσω πιστωτικής κάρτας, έως και 18 άτοκες δόσεις για το Α6


Πιστοποιημένη Σχολή Λογιστών : Κε.Δι.Βι.Μ1 - ΕΟΠΠΕΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Αριθμός Αδείας: Α/21666 - ΦΕΚ.3145/27.11.2012
Όλα τα σεμινάρια μας είναι επιδοτούμενα μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,24%, έως και 100%.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε στη σελίδα «Δίδακτρα» στο πάνω μέρος του site μας.

Επίσης, μην ξεχάσετε να δείτε και τις προσφορές που έχουμε στη σελίδα «Προσφορές»

Ημερομηνίες Έναρξης

Κωδικός ΠρογράμματοςΤίτλος ΣεμιναρίουΔιάρκειαΗμερομηνία ΈναρξηςΣυνολικές ΏρεςΜέρες ΔιεξαγωγήςΏρες ΔιεξαγωγήςΑρχική ΤιμήΕργαζόμενοι & ΕταιρείεςΦοιτητές & Άνεργοι
Α6Σεμινάρια για Νέους Λογιστές9 μήνεςΈναρξη:
28/07/2021 Άμεσα μέσω Elearning
302 ΏρεςΔευ-Τετ18:00-21:152.200€1.580€Tιμή μετρητοίς για όλους 1.280€
Α6Σεμινάρια για Νέους Λογιστές9 μήνεςΈναρξη:
07/09/2021
σε Αίθουσα ή Live Webinar ή Άμεσα μέσω Elearning
302 ΏρεςΤρ-Πεμ18:00-21:152.200€1.580€Tιμή μετρητοίς για όλους 1.280€
Αναλυτικά Όλες οι Ενάρξεις

Τα πρώτα 2 μαθήματα του σεμιναρίου ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.

*Το Α6 σε περίπτωση εξόφλησης μετρητοίς η τιμή είναι 1.280 ευρώ.

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Οι σπουδαστές του σήμερα, οι επαγγελματίες του αύριο.

logo-faces

Ρένια Αλεξίου, Β.Λογιστή, 6/6/2020

“ Παρακολούθησα πρώτη φορά, μακροχρόνιο εξ αποστάσεως σεμινάριο, μπορώ να πω ότι ήταν πολύ καλύτερο από ότι περίμενα. Πολύ καλή επικοινωνία με την εισηγήτρια μέσω e-mails, άμεσες απαντήσεις. Άψογη διοργάνωση. Η ποιότητα του ήχου και της εικόνας αρκετά καλή. Μου δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσω από την επαρχία και ήταν σαν να ήμουν εκεί. ”
logo-faces

Αθηνά Τριανταφύλλου, Απόφοιτη ΑΕΙ, 19/5/2020

“ Εκπαιδευτικό κέντρο με αποτέλεσμα. Σαν απόφοιτη οικονομικής σχολής πανεπιστημίου ήθελα να μπω στην αγορά εργασίας. Ήθελε να μάθω μισθοδοσία, καταχωρήσεις, ΦΠΑ και ότι άλλο χρειαζόταν για να αποκτήσω όλες τις απαραίτητες γνώσεις. Επέλεξα το ολοκληρωμένο πακέτο σεμιναρίων του Power Tax Trianing και βρήκα δουλειά μέσα από την σχολή. Συνιστώ το Power-Tax-Training ανεπιφύλακτα. ”
logo-faces

Σοφία Χατζηδάκη, Λογίστρια, 11/5/2020

“ Το καλύτερο σεμινάριο εργατικών είναι στο Power Tax Training. Εξαιρετική η καθηγήτρια, απόλυτα κατανοητή και το προσωπικό πρόθυμο σε ότι και αν χρειάστηκα. ”
logo-faces

Κλειώ Σωτηρίου, Τελειόφοιτη Οικονομικής Σχολής, 3/3/2020

“ Επέλεξα να παρακολουθήσω στο Power Tax Training το σεμινάριο της Ναυτιλιακής Λογιστικής εξ αποστάσεως μιας και μένω εκτός Αθηνών. Το σεμινάριο ήταν κατατοπιστικότατο και η παρακολούθηση μέσω e-learning άρτια χωρίς κανένα τεχνικό θέμα. ”
logo-faces

Κατερίνα Φωτοπούλου, Β.Λογιστή, 18/2/2020

“ Εργάζομαι σαν βοηθός λογιστή τα τελευταία 3 χρόνια. Ήθελα να εκπαιδευτώ στους ισολογισμούς και σε όλες τις εργασίες που πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε χρήσης. Παρακολούθησα το σεμινάριο Α5.Κλείσιμο Ισολογισμού. Πολύ κατατοπιστικές οι σημειώσεις και είχα την βοήθεια του καθηγητή σε ότι και αν χρειάστηκα.  ”
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ.!!

Συμπληρώστε τη φόρμα για να δηλώσετε ενδιαφέρον για το σεμινάριο.

Φορμα Ενδιαφεροντος

Αποδοχή όρων χρήσης προσωπικών δεδομένων και περιορισμού ευθύνης του PTT *

Ναι

Εγγραφή στο newsletter του Power Tax Training *

Ναι

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας (email) και άλλα προσωπικά στοιχεία, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει τη δήλωση απορρήτου (privacy) για αυτό τον ιστότοπο και δίνετε τη συγκατάθεσή σας να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση απορρήτου.

Διεύθυνση

Μαθιού Μακκά 1 & Ερυθρού Σταυρού 3
1ος Όροφος
115 26 Αμπελόκηποι
Δίπλα στο Μετρό Πανόρμου

Τηλεφωνικό Κέντρο

210-6231894, 210-6985315, 210-6916886

Οι Μεγαλύτερες Εταιρείες της Ελλάδας μας Εμπιστεύτηκαν για την Εκπαίδευση τους

Επαγγελματικά Σεμινάρια Λογιστικής