A1

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Σεμινάρια Μηχανογραφημένης Λογιστικής για διπλογραφικά βιβλία από την ίδρυση της Εταιρείας έως το Κλείσιμο Ισολογισμού με τον Υπολογισμό Όλων των Περιπτώσεων Φορών, ΦΜΥ, ΦΠΑ, Φόρου Μερισμάτων, Συμπλήρωση Δηλώσεων ΕΝ, Ε3, Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - I.K.E. - Ο.Ε. - Ε.Ε. ΣΥΝ.Π.Ε. - Σωματείων. ΓΕΜΗ, Ε.Λ.Π - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 & ΠΟΛ 1003/2014 ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ!
Βήμα - Βήμα από την Αρχή Έως το Τέλος
Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα κατά το πρότυπο QTL της ACTA
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης από την ACTA

4 ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Επιλέξτε έναν ή συνδυάστε τους

Φυσική Παρουσία

Τα Επαγγελματικά Σεμινάρια διεξάγονται στις Εγκαταστάσεις μας σε αίθουσες 8-15 ατόμων σε executive περιβάλλον. Διατηρούμε τα τμήματα μικρά για να μπορούμε να εστιάζουμε στην πρακτική εφαρμογή της ύλης μας σε κάθε συμμετέχοντα.

Live e-Learning

Σεμινάρια σχεδιασμένα εξαρχής για το elearning. Παρέχουμε απεριόριστη πρόσβαση για 1 έτος με απεριόριστες επαναλήψεις, ανανέωση της ύλης και υποστήριξη με την ολοκληρωμένη πλατφόρμα υποστήριξης (MELO)

Εξ'αποστάσεως

Βιντεοσκοπημένα - πρακτική γνώση βήμα βήμα με σεμινάρια σχεδιασμένα εξαρχής για το elearning. Έχουμε την καλύτερη, πιο πρακτική πλατφόρμα εκπαίδευσης στο elearning με διαφορά. Δείτε εδώ

Συνδυασμός

Μοναδική επιλογή που μόνο το Power Tax Training προσφέρει. Τα σεμινάρια χωρίζονται σε 3 φάσεις, εκπαίδευση στην αίθουσα, επανάληψη μέσω elearning και προσωποποιημένη εφαρμογή της γνώσης με Test & Κουίζ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Αναλυτικά οι θεματικές & το περιεχόμενο του σεμιναρίου

Περιεχόμενα για το σεμινάριο Λογιστικής - Α1

 • A. Εργασίες Λογιστή κατά την ίδρυση Εταιρείας
 • Β. Εργασίες Λογιστή κάθε ημέρα
 • Γ. Εργασίες Λογιστή στο τέλος του μήνα
 • Δ. Εργασίες Λογιστή στο τέλος της χρήσης
 • Ε. Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων
 • Α. Eργασίες Λογιστή κατά την Ίδρυση Εταιρείας

  Βασικές Εννοείς Ν.4308/14 Ε.Λ.Π

  • Κατηγορίες Οντοτήτων - Κριτήρια κατάταξής τους
  • Ανάλυση και εφαρμογή των ΕΛΠ - Παρουσίαση του Λογιστικού Σχεδίου - Λογαριασμοί Ενεργητικού-Παθητικού Εσόδων και Εξόδων
  • Βασικές λογιστικές αρχές
  • Δικαιολογητικά - Παραστατικά εγγραφών
  • Διαδικασία εργασιών που ακολουθείτε στα Λογιστήρια
  • Τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας - Διακίνηση - Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγηση
  • Εμπορική Διαχείριση:  Αποθήκη, Πελάτες, Προμηθευτές, Αγορές-Πωλήσεις

  Β. Εργασίες Λογιστή σε Έναρξη Νέας Εταιρείας - Δικαιολογητικά

  • Βασικές μορφές Εταιρειών, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Ε.Ε., Ο.Ε., ΣΥΝ.Π.Ε, ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ,
  • Επιλογή της κατάλληλης Εταιρείας Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα
  • Δικαιολογητικά για την ίδρυση Εταιρείας Βήμα Βήμα
  • Συμπληρωμένα έντυπα Εφορίας Μ3, Μ6, Μ7, Μ8 με όλα τα "κρίσιμα σημεία"
  • Εφορία, ΓΕΜΗ - Νομαρχία, Επιμελητήριο, με συμπληρωμένα υποδείγματα
  • Εγγραφές σύστασης Α.Ε – Ε.Π.Ε – Ο.Ε – Ε.Ε, ΣΥΝ.Π.Ε., ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ
  • Αύξηση Κεφαλαίου, φόρος κεφαλαίου
  • Απογραφή της Εταιρείας στο ΕΦΚΑ - ΙΚΑ, λοιπά ταμεία
  • Φορολογικός Μηχανισμός, Ταμειακή Μηχανή
  • Επιλογή του κατάλληλου Μηχανογραφικού Λογιστικού συστήματος
  • Ελληνικά λογιστικά πρότυπα ν.4308/2014 ΦΕΚ Α΄251
  • Λοιπά Ειδικά Θέματα για ίδρυση Εταιρειών

  Γ. Εργασίες Λογιστή Κάθε Μέρα --> Βήμα - Βήμα

  Ομάδα 1:Αναλυτική Διαχείριση Μητρώου Παγίων -Συντελεστές απόσβεσης- υπόδειγμα σε Εxcel, ενημερωμένο με όλες τις αλλαγές που ισχύουν
  Ομάδα 1 :Αγορά παγίου - Πώληση Καταστροφή - Αποσβέσεις, Επενδυτικά Ακίνητα, Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία, παραδείγματα και εφαρμογές σε excel
  Ομάδα 1 : Απομείωση και Αναστροφή Απομείωσης, Εύλογη Αξία, παραδείγματα και εφαρμογές σε excel
  Ομάδα 2: Αγορά Eμπ/των, ά υλών, αναλώσιμα , εγγυοδοσία, μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων, FIFO μεσοσταθμική κλπ, παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων καθώς και εφαρμογές έτοιμες σε excel
  Ομάδα 3: Απαιτήσεις - Διαθέσιμα
  Ομάδα 3: Εισαγωγές Γ΄χωρών - Ενδοκοινοτικές -παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων καθώς και εφαρμογές έτοιμες σε excel Εγγραφές -Κοστολόγηση με εφαρμογή σε excel
  Ομάδα 3: Απαιτήσεις & Διαθέσιμα: Γραμμάτια, επιταγές, μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων
  Ομάδα 4: Κεφάλαιο -Αποθεματικά- Διαφορές Αναπροσαρμογής - Προβλέψεις-Μακροπρόθεσμα Δάνεια, παραδείγματα, εφαρμογές έτοιμες σε excel
  Ομάδα 5: Προμηθευτές, Γρ/τια Πληρωτέα, Πιστωτές, Φόροι, ΙΚΑ, μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού, παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων καθώς και εφαρμογές έτοιμες σε excel
  Ομάδα 6 : Αναλυτική παρουσίαση των Οργανικών εξόδων της Εταιρείας, με παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων
   6.1 Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού
   6.2 Παροχές Τρίτων
   6.3 Φόροι – Τέλη
   6.4 Διάφορα Έξοδα
   6.5 Τόκοι & Συναφή Έξοδα
   6.6 Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων, όλες οι αλλαγές από 01-01-2015

  Χορήγηση συστήματος - Εκμάθησης λογιστικών Εγγραφών

  • Τεχνικές εκμάθησης λογιστικών Εγγραφών
  • Ροή καταχώρησης των λογιστικών Εγγραφών
  • Τα σημεία που πρέπει κάποιος απαραίτητα να γνωρίζει

  Ομάδα 7 : Αναλυτική παρουσίαση των Οργανικών εσόδων της Εταιρείας, με παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων
   7.0 Πωλήσεις Εμπορευμάτων
   7.1 Πωλήσεις Προϊόντων
   7.2 Πωλήσεις Λοιπών Αποθεμάτων & Άχρηστου Υλικού
   7.3 Πωλήσεις Υπηρεσιών
   7.4 Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα Πωλήσεων
   7.5 Έσοδα Παρεπομένων Ασχολιών
   7.6 Έσοδα Κεφαλαίων
   7.7 Ιδιοπαραγωγή Παγίων Τεκμαρτά Έσοδα από Αυτ/σεις ή Καταστροφές Αποθεμάτων
   7.8 Έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο - Λογιστική μεταχείριση
   7.9 Έσοδα Αφορολόγητα - Λογιστική μεταχείριση
   7.10 Τεχνική επαλήθευσης καταχώρησης εγγραφών για εκμηδενισμό των λαθών
   7.11 Διαχείριση Κινδύνου των Εργασιών του Λογιστηρίου

  Δ. Εργασίες Λογιστή Κάθε Μήνα --> Βήμα - Βήμα

  • Έλεγχος Ισοζυγίου - Εκμάθηση προβλημάτων ισοζυγίου βήμα-βήμα αναλυτικά
  • Συμφωνίες με Υποσυστήματα όπως Εμπορική Διαχείριση, Μισθοδοσίας, κλπ
  • Χορήγηση πίνακα με check list για το κλείσιμο του μήνα
  • Τεχνικές Ελέγχου των δεδομένων του μήνα

  Φόροι - Υποχρεώσεις προς Δημόσιο

  • ΦΠΑ Διπλογραφικών βιβλίων, διαδικασία - Τεχνικές Επαλήθευσης
  • Φ.Μ.Υ., υπολογισμός συμφωνία με βιβλία και Μισθοδοσία
  • Intrastat, Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας,

  Ε. Εργασίες Λογιστή στο Κλείσιμο της Χρήσης --> Βήμα - Βήμα

  Δημιουργία Οικονομικών Καταστάσεων βάσει ΕΛΠ.4308/2014 ΦΕΚ Α'

  • Διάγραμμα Ροής της Τεχνικής Κλεισίματος
  • Αρχές σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

  • Ανάλυση του λογιστικού κυκλώματος των εργασιών τέλους χρήσης με παρουσίαση ολοκληρωμένου πρακτικού παραδείγματος
Πάγια
 • Υπολογισμός αποσβέσεων - Δημιουργία Μητρώου Παγίων
 • Φορολογικές και Λογιστικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 του Ν.4172/2013)
 • Χρόνος έναρξης υπολογισμού των αποσβέσεων
 • Οι αποσβέσεις για τις νέες επιχειρήσεις
 • Τεχνική Απομείωσης & Αναστροφής απομείωσης παγίων
 • Πίνακας με συντελεστές αποσβέσεων κατά κατηγορία παγίου

 • Αποθέματα Λήξης-Αποτίμησή τους
  • Απογραφή Αποθεμάτων (Χειρισμός Ελλειμμάτων και Πλεονασμάτων)
  • Αποτίμηση μενόντων - Απογραφή-Αγορές - Εισαγωγές
  • Αποθέματα: Απογραφή - αποτίμηση, αγορές - επιστροφές - εκπτώσεις, αυτοπαραδόσεις
  • Μέθοδοι αποτίμησης (μέση σταθμική, FIFO, κλπ)
  • Ο λογιστικός χειρισμός της αποτίμησης και ο λογαριασμός της γενικής εκμετάλλευσης
  • Η Αποτίμηση των Αποθεμάτων και η Αλλαγή της μεθόδου αποτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4172/2013
  • Το κόστος πωληθέντων και το μικτό κέρδος

  • Απαιτήσεις
   • Λογιστική διαχείριση Μετ/κών Λογαριασμών (Λ/σμοί 36 & 56)
   • Προβλέψεις Δάνεια – Factoring
   • Αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων (Πάγια, Αποθέματα, Συναλλαγματικές διαφορές κ.λ.π.) σύμφωνα με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (4308/2014)
   • Η Αποτίμηση των Χρεογράφων και των Συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις (Λογιστικός και Φορολογικός Χειρισμός)
   • Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις - Λογιστικές και Φορολογικές (Άρθρο 26 του Ν. 4172/2013)
   • Σχηματισμός Προβλέψεων για κινδύνους και έξοδα
   • Η χρονική τακτοποίηση εσόδων και εξόδων

   • Πρακτικό Παράδειγμα Σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
    • Ισολογισμός - Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων
    • Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης -86 -Κέρδη - Ζημίες Χρήσεως
    • Πίνακας λογιστικής και Φορολογικής Βάσης, με Μόνιμες και Προσωρινές Διαφορές, με απεικόνιση του στο Έντυπο Ε3
    • Διαφορές Φορολογικής Αναμόρφωσης, Μόνιμες και Προσωρινές
    • Συμπλήρωση Πίνακα Κ, εντύπου Ε3, ΠΟΛ.1042/16.3.2016 & ΠΟΛ.1047/2017
    • Διάθεση αποτελεσμάτων (Α.Ε – Ε.Π.Ε - ΙΚΕ - Ο.Ε - Ε.Ε )
    • Δηλώσεις Φορολογίας Νομικών Προσώπων (Α.Ε., ΕΠΕ, Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. ), Έντυπα ΕΝ, Ε3, Ε2
    • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ, συμφωνίες με Οικονομικές Καταστάσεις
    • Προκαταβολή επόμενης χρήσης
    • Η διανομή και η φορολόγηση κερδών και αμοιβών μελών Δ.Σ.
    • Φορολογία Μερισμάτων
    • Μεταφορά ζημιών σε επόμενη χρήση
    • Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα (Πολ. 1042/2015)
    • Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή φόρου
    • Μελέτη των κρίσιμων στοιχείων για την εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης μιας εταιρείας
    • Πλήθος χορηγούμενων βοηθητικών αρχείων σε excel
    • Εφαρμοσμένο με τα Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΦΕΚ Α΄251 /24.11.2014 & ΠΟΛ 1003,1002/31.12.2014).

    • Ζ. Εργασίες Λογιστή Δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ --> Βήμα - Βήμα

     • Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΑΕ και ΕΠΕ (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης, Προσάρτημα, Έκθεση Δ.Σ.)
     • Διαδικασία & Χρόνος υποβολής τους.
     • Πρακτικά Γ.Σ. & συγκρότησης σε σώμα. Υποδείγματα

     Η. Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε. - (myDATA)

     • Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων
     • Υπόχρεοι διαβίβασης δεδομένων – Ροή δεδομένων
     • Ποια είναι τα δύο βιβλία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας MyData
     • Τι εγγράφεται στα ηλεκτρονικά βιβλία – Αντιστοίχισης και Χαρακτηρισμού
     • Διαδικασία της διαβίβασης στοιχείων στην ΑΑΔΕ
     • Τυποποίηση δεδομένων παραστατικών – Ειδικές στήλες βιβλίων
     • Η αναβάθμιση των λογισμικών προγραμμάτων
     • Ο φορολογικός έλεγχος και το my Data – Συμφωνία ηλεκτρονικών βιβλίων λήπτη και εκδότη
     • Ανάλυση του βιβλίου αναλυτικών εγγραφών της Mydata με παραδείγματα
     • Ανάλυση του βιβλίου της συνοπτικής απεικόνισης της Mydata με παραδείγματα
     • Προθεσμίες διαβίβασης των δεδομένων και θέματα αντιπαραβολών – διασταυρώσεων των φορολογικών δηλώσεων (ΦΠΑ) και των ηλεκτρονικών βιβλίων MyData.
     • Συμφωνία My Data και ΦΠΑ και Ε3
     • Ηλεκτρονική Τιμολόγηση. Τι είναι, ποιους αφορά ?
     • Ο ΜΑΡΚ (Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης)
     • Τα βιβλία Αναλυτικών εγγραφών και Συνοπτικής απεικόνισης


     Η εισαγωγή των ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ, δεν παύει την λογιστική παρακολούθηση από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

     Με τα My Data θα τηρούνται τα φορολογικά ηλεκτρονικά βιβλία (e-book) τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με τις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος (Ε3), ΦΠΑ και λοιπών φόρων και τελών της επιχείρησης

     Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα My Data θα αυτοματοποιήσει την συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων και θα απαλλάξει τις επιχειρήσεις από την υποβολή Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών (ΜΥΦ)
Το πρόγραμμα που διδάσκεται και χορηγείται, στο συγκεκριμένο σεμινάριο είναι το πιστοποιημένο E.R.P. της Softone


Τα προγράμματα που διδάσκονται στα σεμινάριά μας είναι:

        

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Επαγγελματίες Καθηγητές με Μεγάλη Εργασιακή και Διδακτική Εμπειρία.

Θωμας Κολιοθωμας

Φοροτεχνικός με 28 χρόνια εμπειρίας, Α΄Τάξης, Ιδιοκτήτης λογιστικού Γραφείου, Partner της E.F.M., με πολύχρονη εμπειρία σε ελληνικές & θυγατρικές Εταιρείες παγκόσμιου βεληνεκούς, Δ/νων σύμβουλος του power-tax, Ακαδημαϊκός υπεύθυνος του Power-tax-training.

Δεσποινα Καλλιτση

Φοροτεχνικός με πολυετή εμπειρία, Α΄ Τάξης. Με πολυετή διδακτική εμπειρία σε σεμινάρια Λογιστικής. Έχει διατελέσει επί δεκαοκτώ έτη, ως Προϊσταμένη λογιστηρίου και φορολογικός σύμβουλος σε μια πλειάδα εταιρειών και λογιστικών γραφείων στην Αθήνα.

Γιωργος Οκταποδας

Φοροτεχνικός με μεγάλη διδακτική εμπειρία, Α΄ τάξης, στέλεχος μεγάλης Ελληνικής Επιχείρησης με πολυετή εμπειρία. Εξειδίκευση σε φορολογικά και λογιστικά θέματα, Εμπειρία σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους μεγάλων επιχειρήσεων.

Γιατι Εμας

10 Λόγοι για να Επιλέξετε το Συγκεκριμένο Σεμινάριο.

Προσωπικός Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

τόσο κατά την επιλογή του προγράμματος όσο και κατά την υλοποίηση του προγράμματος, με απώτερο σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση.

Εγγύηση Καλύτερης Τιμής

To Power-Tax Training εγγυάται τόσο την ποιότητα, όσο και την τιμή. Εάν βρείτε χαμηλότερη τιμή με τις ίδιες ώρες και την ίδια ύλη, σας πληρώνουμε τη διαφορά.

Οι Έμπειροι καθηγητές μας

έχουν πολυετή Εμπειρία στην Εκπαίδευση –είναι μάχιμοι αφού είτε είναι ιδιοκτήτες λογιστικών Γραφείων – είτε Επικεφαλής σε μεγάλες Εταιρείες του Ιδιωτικού Τομέα και είναι σίγουρο ότι θα μάθεις το επάγγελμα που έχεις επιλέξει.

Πλούσιο Εκπαιδευτικό Υλικό

Το εκπαιδευτικό μας υλικό αποτελείται από 12 φυλλάδια, 1260 σελίδων συνολικά, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές, από το οποίο το 70% αποτελεί εργαστηριακή-πρακτική εκπαίδευση και το 30% θεωρία.

Δωρεάν χορήγηση του "ERP" της Softone

για ένα χρόνο σε όλους τους αποφοίτους μας μέσω της τεχνολογίας SAAS. Το πρόγραμμα πιστοποιείται από την Softone.

Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές

που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και θα συμπεριλάβει στην ύλη του και όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2021.

Βεβαίωση σπουδών

Στο τέλος του προγράμματος χορηγείται βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666- ΦΕΚ.3145/27.11.2012).

Ολιγομελή Τμήματα

Τμήματα από 8 έως 15 άτομα

Διαχείριση και προώθηση του βιογραφικού σας

Προώθηση του βιογραφικού σας σε Λογιστικά Γραφεία & Εταιρείες σε όλη την Ελλάδα

ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ

Δυνατότητα επιπλέον καθημερινής πρακτικής εξάσκησης στα εργαστήριά μας και τα προγράμματα μας κλείνοντας ραντεβού με τη γραμματεία μας.

5
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1260
ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΛΗΣ
120
Ωρες
4
Μηνες

Σε Ποιους Απευθύνεται

1. Αποφοίτους Λυκείου, Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ.
2. Πτυχιούχους Οικονομικών Σχολών ATEI, AEI
3. Φοιτητές, σπουδαστές οικονομικής κατεύθυνσης
4. Αποφοίτους Κολεγίων - ΙΕΚ, 5. Ιδιοκτήτες Λογιστικών Γραφείων
6. Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών & Πρ/νους Λογιστηρίου

Επαγγελματικά Οφέλη

To πιο πρακτικό σεμινάριο μηχανογραφημένης λογιστικής. Διδάσκουν επαγγελματίες καθηγητές, "μάχιμοι λογιστές" που εργάζονται καθημερινά σε λογιστήρια μεγάλων επιχειρήσεων ή έχουν δικά τους λογιστικά γραφεία. Πολυετή εμπειρία σε διδασκαλία ενηλίκων. Το 80% των αποφοίτων μας εργάζεται ήδη σε θέσεις βοηθών λογιστών και λογιστών.

Χρηματοδότηση-Τρόποι Πληρωμής

1.Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

2.Με δόσεις στο κέντρο μας

3.Kάντε κράτηση στα δωρεάν μαθήματα

4.Μέσω πιστωτικής κάρτας, έως και 12 άτοκες δόσεις για το Α1

5.Σε όλα τα σεμινάρια που παρακολουθούνται μέσω video, έκπτωση 10% με εξόφληση μετρητοίς.


Πιστοποιημένη Σχολή Λογιστών : Κε.Δι.Βι.Μ1 - ΕΟΠΠΕΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Αριθμός Αδείας: Α/21666 - ΦΕΚ.3145/27.11.2012
Όλα τα σεμινάρια μας είναι επιδοτούμενα μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,24%, έως και 100%.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε στη σελίδα «Δίδακτρα» στο πάνω μέρος του site μας.

Επίσης, μην ξεχάσετε να δείτε και τις προσφορές που έχουμε στη σελίδα «Προσφορές»

Αποκτήστε αναγνωρισμένη πιστοποίηση από την ΑCΤΑ

Αποκτήστε βεβαίωση παρακολούθησης Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επ.1

Ημερομηνίες Έναρξης

Κωδικός ΠρογράμματοςΤίτλος ΣεμιναρίουΔιάρκειαΗμερομηνία ΈναρξηςΣυνολικές ΏρεςΜέρες ΔιεξαγωγήςΏρες ΔιεξαγωγήςΑρχική ΤιμήΕργαζόμενοι & ΕταιρείεςΦοιτητές & Άνεργοι
Α1 - StandardΜηχανογραφημένη Λογιστική3 μήνεςΈναρξη:
23/09/2021
σε Αίθουσα ή Live Webinar ή Άμεσα μέσω Elearning
100 ΏρεςΤρ-Πεμ18:00-21:151.750€750€650€
Α1 - StandardΜηχανογραφημένη Λογιστική3 μήνεςΈναρξη:
06/10/2021
σε Αίθουσα ή Live Webinar ή Άμεσα μέσω Elearning
100 ΏρεςΔευ-Τετ18:00-21:151.750€750€650€
Α1 - StandardΜηχανογραφημένη Λογιστική5 μήνεςΈναρξη:
09/10/2021
σε Αίθουσα ή Live Webinar ή Άμεσα μέσω Elearning
100 ΏρεςΣάββατο10:00-14:301.750€750€650€
Α1 - PlusΜηχανογραφημένη Λογιστική4 μήνεςΈναρξη:
21/09/2021
σε Αίθουσα ή Live Webinar ή Άμεσα μέσω Elearning
120 ΏρεςΤρ-Πεμ18:00-21:151.750€900€750€
Α1 - PlusΜηχανογραφημένη Λογιστική4 μήνεςΈναρξη:
06/10/2021
σε Αίθουσα ή Live Webinar ή Άμεσα μέσω Elearning
120 ΏρεςΔευ-Τετ18:00-21:151.750€900€750€
Α1 - PlusΜηχανογραφημένη Λογιστική6 μήνεςΈναρξη:
09/10/2021
σε Αίθουσα ή Live Webinar ή Άμεσα μέσω Elearning
120 ΏρεςΣάββατο10:00-14:301.750€900€750€
Αναλυτικά Όλες οι Ενάρξεις

Τα πρώτα 2 μαθήματα του σεμιναρίου ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Οι σπουδαστές του σήμερα, οι επαγγελματίες του αύριο.

logo-faces

Ρένια Αλεξίου, Β.Λογιστή, 6/6/2020

“ Παρακολούθησα πρώτη φορά, μακροχρόνιο εξ αποστάσεως σεμινάριο, μπορώ να πω ότι ήταν πολύ καλύτερο από ότι περίμενα. Πολύ καλή επικοινωνία με την εισηγήτρια μέσω e-mails, άμεσες απαντήσεις. Άψογη διοργάνωση. Η ποιότητα του ήχου και της εικόνας αρκετά καλή. Μου δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσω από την επαρχία και ήταν σαν να ήμουν εκεί. ”
logo-faces

Αθηνά Τριανταφύλλου, Απόφοιτη ΑΕΙ, 19/5/2020

“ Εκπαιδευτικό κέντρο με αποτέλεσμα. Σαν απόφοιτη οικονομικής σχολής πανεπιστημίου ήθελα να μπω στην αγορά εργασίας. Ήθελε να μάθω μισθοδοσία, καταχωρήσεις, ΦΠΑ και ότι άλλο χρειαζόταν για να αποκτήσω όλες τις απαραίτητες γνώσεις. Επέλεξα το ολοκληρωμένο πακέτο σεμιναρίων του Power Tax Trianing και βρήκα δουλειά μέσα από την σχολή. Συνιστώ το Power-Tax-Training ανεπιφύλακτα. ”
logo-faces

Σοφία Χατζηδάκη, Λογίστρια, 11/5/2020

“ Το καλύτερο σεμινάριο εργατικών είναι στο Power Tax Training. Εξαιρετική η καθηγήτρια, απόλυτα κατανοητή και το προσωπικό πρόθυμο σε ότι και αν χρειάστηκα. ”
logo-faces

Κλειώ Σωτηρίου, Τελειόφοιτη Οικονομικής Σχολής, 3/3/2020

“ Επέλεξα να παρακολουθήσω στο Power Tax Training το σεμινάριο της Ναυτιλιακής Λογιστικής εξ αποστάσεως μιας και μένω εκτός Αθηνών. Το σεμινάριο ήταν κατατοπιστικότατο και η παρακολούθηση μέσω e-learning άρτια χωρίς κανένα τεχνικό θέμα. ”
logo-faces

Κατερίνα Φωτοπούλου, Β.Λογιστή, 18/2/2020

“ Εργάζομαι σαν βοηθός λογιστή τα τελευταία 3 χρόνια. Ήθελα να εκπαιδευτώ στους ισολογισμούς και σε όλες τις εργασίες που πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε χρήσης. Παρακολούθησα το σεμινάριο Α5.Κλείσιμο Ισολογισμού. Πολύ κατατοπιστικές οι σημειώσεις και είχα την βοήθεια του καθηγητή σε ότι και αν χρειάστηκα.  ”
logo-faces

Λεωνίδας Καλλιγάς, Λογιστής, 13/2/2020

"Άριστο εκπαιδευτικό Προσωπικό. Γνώστες του αντικειμένου που διδάσκεται. Πολύ καλό κέντρο εκπαίδευσης. Το συνιστώ σε όλους τους συναδέρφους μου."
logo-faces

Αναστασία Νικολάου, Ιδ. Υπάλληλος, 23/9/2019

“ Μόλις ξεκίνησα δουλειά σε ένα λογιστικό γραφείο και εκτελώ και χρέη γραμματειακής υποστήριξης. Δεν είχα ξαναεργαστεί ποτέ σαν γραμματέας. Βρήκα το σεμινάριο στο Ίντερνετ και αποφάσισα να κάνω το πρώτο δωρεάν μάθημα για να δω πως είναι. Τελικά το παρακολούθησα. Η καθηγήτρια άψογη. Ολοκληρωμένη παρουσίαση των θεματικών ενοτήτων του σεμιναρίου. ”
logo-faces

Αλέξανδρος Στεφάνου, Οικονομολόγος, 30/08/2019

“ Συνιστώ σε όλους το Power-Tax-Trainingνα έρθουν αν θέλουν πραγματικά να μάθουν. Έκανα το Platinum Packet. Όλα τα σεμινάρια που περιείχε το πακέτο ήταν ενημερωμένο με τους τελευταίους λογιστικούς-φορολογικούς νόμους. Παρείχε εξειδικευμένες γνώσεις. Οι σημειώσεις που δόθηκαν στους συμμετέχοντες ήταν επαρκείς όπως και ο εξοπλισμός του τμήματος. Κάθε ένας από εμάς είχε προσωπικό laptop. To πρόγραμμα με βοήθησε στην καριέρα μου και αυξήθηκε το γνωστικό μου υπόβαθρο. Οι διδάσκοντες έκαναν εποικοδομητικά σχόλια και ήταν πάντα διαθέσιμοι για να μου απαντήσουν απορίες και να με βοηθήσουν. ”
logo-faces

Θανάσης Παππάς, Οικονομολόγος, 19/2/2019

“ Παρακολούθησα το σεμινάριο που αναφέρετε στο Cash Flow – Προϋπολογισμοί. Κατάλαβα τα πάντα γύρω από τον προϋπολογισμό. Αυτό δεν σημαίνει καλό μάθημα; Συγχαρητήρια στον καθηγητή που μας μετέδωσε τις γνώσεις του και στο Power-Tax-Training που μας προσφέρει ένα τέτοιο σεμινάριο. ”
logo-faces

Εβελίνα Λάρμου, Β. Λογιστή, 12/1/2019

“ Συνιστώ τα σεμινάρια του Power-Tax-Training σε όλους όσους θέλουν πραγματικές – πρακτικές – γνώσεις πάνω στον τομέα της Λογιστικής. Πραγματικά παραδείγματα. Πραγματικά παραστατικά. Πραγματικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων. ”
logo-faces

Αναστασία Παναγοπούλου, Οικονομολόγος, 8/7/2018

“ Εξαιρετικό κέντρο δια βίου μάθησης. Άριστο εκπαιδευτικό υλικό. Άρτια καταρτισμένοι καθηγητές. Οι καλύτεροι με διαφορά στον συγκεκριμένο κλάδο. Τα σεμινάρια που παρακολούθησα ήταν απλά τα καλύτερα. Συνιστώ ανεπιφύλακτα το Power-Tax-Training σε όποιον θέλει να λάβει ουσιαστική εκπαίδευση και να αποκτήσει επαγγελματικά εφόδια. ”
logo-faces

Γκριμέκη Αφροδίτη, Β.Λογιστή, 18/6/2018

"Δεν υπάρχει! Όλοι άψογοι! Η καθηγήτρια καταπληκτική κατά την γνώμη μου! Επέλεξα ένα ολοκληρωμένο πακέτο 4 σεμιναρίων το οποίο με το που προστέθηκε στο βιογραφικό μου αμέσως βρήκα δουλειά! Και ενώ έχω τελειώσει την παρακολούθηση, με στηρίζουν και στην νέα μου δουλειά ακόμη και σήμερα! Ευχαριστώ πάρα πολύ!"
logo-faces

Κοραλία Ιωαννίδη, Απόφοιτη ΑΕΙ, 30/5/2018

“ Τουρισμός. Το απόλυτο σεμινάριο για κάποιον που θέλει να εργαστεί πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ο καθηγητής, χρόνια στο επάγγελμα, άψογος. Το καλύτερο σεμινάριο που έχω παρακολουθήσει πάνω στον τουρισμό. Παρακολουθείστε το! ”
logo-faces

Νικόλαος Ανανιάδης, Ιδ. Υπάλληλος, 25/5/2018

“ Ήθελα να εκπαιδευτώ στο πρόγραμμα του DANAOS. Άριστη επιλογή για κάποιον που θέλει να μάθει το πρόγραμμα το σεμινάριο του Power-Tax-Training. Όπου και να έψαξα δεν βρήκα πουθενά που να μπορώ να το μάθω. Το συνιστώ σε όλους τους συναδέλφους που ασχολούνται με το πρόγραμμα στις ναυτιλιακές τους εταιρείες. ”
logo-faces

Άννα Ζαφειροπούλου, Φοιτήτρια, 3/3/2018

“ Μόλις τελείωσα τα μαθήματα του σεμιναρίου Α4 – Ίδρυση Λογιστικών Γραφείων, είμαι πολύ ευχαριστημένη, συμπληρώναμε πραγματικά έντυπα, παίρναμε στα χέρια μας πραγματικά παραστατικά, σαν να είμαστε λογιστές και όχι εκπαιδευόμενοι. Το συνιστώ σε όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν με τα Β’ Κατηγορίας βιβλία το σεμινάριο. ”
logo-faces

Μαρίλη Καλημέρη, Λογίστρια, 25/2/2018

"Το συστήνω ανεπιφύλακτα! Έχει απίστευτα καταρτισμένους καθηγητές και το εκαπαιδευτικό τους υλικό καλύπτει όλες τις περιπτώσεις! Πρακτικά παραστατικά και πολλά παραδείγματα για την καλύτερη και βαθύτερη κατανόηση του αντικειμένου! Πραγματικά βοηθάει όλους τους αποφοίτους οικονομικών σχολών οι οποίοι θέλουν να βρουν εργασία στον κλάδο καθώς επέχουν θέση προϋπηρεσίας! Να τους ευχηθώ να συνεχίσουν αυτό το έργο με την ίδια αφοσίωση!"
logo-faces

Θοδωρής Γιαννακόπουλος, Β.Λογιστή, 25/2/2018

“ Πολύ καλύτερο από πολλά μεταπτυχιακά γιατί μαθαίνεις πρακτικά και ουσιαστικά πράγματα πάνω στην καθημερινότητα κάθε επιχείρησης και τον τρόπο αντιμετώπισης λογιστικών εργασιών. ”
logo-faces

Μαρινέλλα Λένγκου, Β.Λογιστή, 15/2/2017

“ Αυτό που χαρακτηρίζει τo power tax training κατά την άποψη μου και την εμπειρία μου είναι ο επαγγελματισμός, η υπευθυνότητα, το εξειδικευμένο προσωπικό. Στόχος τους είναι να σε εντάξουν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, πράγμα που καταφέρνουν με μεγάλη επιτυχία. Τα οργανωμένα μαθήματα και ο τρόπος διεξαγωγής των μαθημάτων σου παρέχουν μια πλήρη εκπαίδευση. Μετά το τέλος των σεμιναρίων είσαι σε θέση να ανταπεξελθεις στις απαιτήσεις ενός λογιστηρίου. Τα σεμινάρια αξίζουν ανεπιφύλακτα!!!! ”
logo-faces

Στέφανος Φούντας, Λογιστής, 13/2/2017

“ Πρακτικά σεμινάρια που αξίζουν τον κόπο και τον χρόνο σου. Πραγματικοί επαγγελματίες. 100% value for money. ”
logo-faces

Εύα Παπαδήμα, Λογίστρια, 13/2/2017

“ Τα σεμινάρια γίνονται με πραγματικά λογιστικά στοιχεία από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους καθηγητές και αποκτάς εμπειρία σαν να δούλευες σε πραγματικό λογιστήριο. Εξαιρετικοί επαγγελματίες! “
logo-faces

Εύη Νίκου, Β.Λογιστή, 20/11/2016

“ Ξεκίνησα πολύ επιφυλακτικά στην αρχή να παρακολουθώ το σεμινάριο μηχανογραφημένης λογιστικής μέσω e-learning κυρίως λόγω του ότι εργάζομαι πολλές ώρες. Αφού έμεινα πλήρως ικανοποιημένη και καλυμμένη από τις παροχές, αποφάσισα πλέον να συνεχίσω την εκπαίδευσή μου με το ολοκληρωμένο πακέτο για να αποκτήσω ένα ακόμη πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Συνιστώ το Power-Tax-Training ανεπιφύλακτα. ”
logo-faces

Μαριάννα Στυλιανού, Λογίστρια, 1/3/2016

“ Είχα παρακολουθήσει το εισαγωγικό μάθημα και σε άλλο κέντρο πριν καταλήξω στο Power-Tax-Training. Δυστυχώς δεν ήξεραν τι σημαίνει εκπαίδευση. Τμήματα μικρά με 25 παιδιά. Εδώ τα τμήματα είναι μεγάλα, τα γραφεία άνετα και ο αριθμός των παιδιών μικρός. Έτσι, γίνεται το μάθημα καλύτερα. ”
logo-faces

Αριστείδης Αθανασίου, Φοιτητής, 9/2/2016

“ Τέλεια διοργάνωση σεμιναρίου, πολύ καλός ο καθηγητής. Η γραμματεία πολύ εξυπηρετική σε όλα.
Ο χώρος εξοπλισμένος με τελευταίας τεχνολογίας μέσα. ”
logo-faces

Mαργαρίτα Διαβάτη, Λογίστρια, 13/4/2016

“ Είμαι λογίστρια αρκετά χρόνια τώρα, και με τα ΕΛΠ άλλαξαν πολλά απ’ όσα γνώριζα. Επέλεξα το Γ2, που αναλύει όλες τις αλλαγές που επέφεραν τα ΕΛΠ. Ο καθηγητής πολύ καλός όπως και όλο το σεμινάριο. ”
logo-faces

Βασίλης Παπαδημητρίου, Απόφοιτος ΑΕΙ, 11/1/2016

“ Συγχαρητήρια στον απόλυτα καταρτισμένο καθηγητή του σεμιναρίου της Δημόσιας Λογιστικής. Δεν είχα ιδέα πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο αλλά με το τέλος των μαθημάτων απέκτησα πάρα πολλές γνώσεις. ”
logo-faces

Δημήτρης Παναγιώτου, Λογιστής, 15/1/2016

“ Παρακολούθησα το Γ5. Με το τέλος του σεμιναρίου έμαθα πραγματικά να αναλύω τους ισολογισμούς, τους αριθμοδείκτες και απέκτησα εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα που με ενδιαφέρει. Πολύ υψηλού επιπέδου ο εισηγητής. Γνώστης του αντικειμένου. Κρατούσε ζωντανό το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. Ευχαριστούμε πολύ για όλες τις γνώσεις που μας προσφέρετε. ”
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ.!!

Συμπληρώστε τη φόρμα για να δηλώσετε ενδιαφέρον για το σεμινάριο.

Φορμα Ενδιαφεροντος

Αποδοχή όρων χρήσης προσωπικών δεδομένων και περιορισμού ευθύνης του PTT *

Ναι

Εγγραφή στο newsletter του Power Tax Training *

Ναι

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας (email) και άλλα προσωπικά στοιχεία, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει τη δήλωση απορρήτου (privacy) για αυτό τον ιστότοπο και δίνετε τη συγκατάθεσή σας να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση απορρήτου.

Διεύθυνση

Μαθιού Μακκά 1 & Ερυθρού Σταυρού 3
1ος Όροφος
115 26 Αμπελόκηποι
Δίπλα στο Μετρό Πανόρμου

Τηλεφωνικό Κέντρο

210-6231894, 210-6985315, 210-6916886

Οι Μεγαλύτερες Εταιρείες της Ελλάδας μας Εμπιστεύτηκαν για την Εκπαίδευση τους

Επαγγελματικά Σεμινάρια Λογιστικής