4 ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Επιλέξτε έναν ή συνδυάστε τους

Φυσική Παρουσία

Επαγγελματικά Σεμινάρια στις Εγκαταστάσεις του Power-Tax-Training.

Live e-Learning

Παρακολουθείστε τα σεμινάριά μας απομακρυσμένα μέσω eLearning

Εξ'αποστάσεως

Παρακολουθείστε τα σεμινάριά μας βιντεοσκοπημένα.

Συνδυασμός

Συνδυάστε τους τρόπους παρακολούθησης με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Αναλυτικά οι θεματικές & το περιεχόμενο του σεμιναρίου

Εργασίες Λογιστή σε Έναρξη Νέας Εταιρείας - Δικαιολογητικά

 • Πρακτικές – Εφαρμογές με παραστατικά ροής εργασιών Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
 • Διαχείριση Κινδύνου των Εργασιών του Λογιστηρίου
 • Εργασίες λογιστή Κάθε ημέρα - Μήνα - Κλείσιμο έτους, Βήμα - Βήμα
 • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ - Ασκήσεις ανακεφαλαιωτικές

ΕΝΑΡΞΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ολοκληρωμένα Παραδείγματα Ίδρυσης & Διακοπής Εργασιών σε Ατομική, ΟΕ, ΕΕ

Α΄ Ενότητα - Έναρξη

Ι. Ίδρυση Ατομικής - Εκκαθάριση Ατομικής - Δηλώσεις Μητρώου - ΓΕΜΗ

 • A4.1.1 Διαδικασία ίδρυσης ατομικών επιχειρήσεων
 • A4.1.2 Συμπλήρωση όλων των εντύπων Εφορίας Μ1 έως Μ13
 • A4.1.3 Δικαιολογητικά που θα χρειαστούν για την ίδρυση
 • Α4.1.4 Συμπλήρωση εντύπων ΓΕΜΗ

ΙΙ. Ίδρυση Ο.Ε., Ε.Ε., - Εκκαθάριση και Κλείσιμο, Δηλώσεις Μητρώου - Καταστατικά - ΓΕΜΗ

 • Α4.1.5 Διαδικασία ίδρυσης εταιρείας Ο.Ε, Ε.Ε
 • Α4.1.6 Συμπλήρωση όλων των εντύπων Εφορίας Μ1 έως Μ13
 • Α4.1.7 Δικαιολογητικά που θα χρειαστούν για την ίδρυση
 • Α4.1.8 Χρόνος και Κόστος Ίδρυσης - Συγκριτικός Πίνακας
 • Α4.1.10 Συμπλήρωση εντύπων ΓΕΜΗ
 • Α4.1.11 Υποδείγματα Καταστατικών Ο.Ε, Ε.Ε
 • Α4.1.12 Συμπλήρωση όλων των εντύπων έναρξης ΕΦΚΑ-ΙΚΑ
 • Α4.1.13 Εκτεταμένα παραδείγματα

Β΄ Ενότητα - Τήρηση Βιβλίων με Πραγματικά Παραστατικά

 • Δημιουργία εταιρείας - βασική παραμετροποίηση
 • Σχεδιασμός βιβλίου εσόδων-εξόδων προσαρμοσμένο για κάθε μορφή επιχείρησης (εμπορική - παροχής υπηρεσιών - αγρότες κλπ)
 • Εγγραφές με πραγματικά παραστατικά όπως ακριβώς αυτά καταχωρούνται σε ένα λογιστικό γραφείο του οποίου είστε ένας από τους καθημερινούς συνεργάτες του
 • Κλείσιμο Τριμήνων, περιοδική δήλωση ΦΠΑ, ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, intrastat
 • Έλεγχος για συμφωνίες βιβλίων με στοιχεία και δηλώσεις
 • Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων, αποσβέσεις, διακανονισμός ΦΠΑ παγίων
 • Βιβλίο Απογραφών, μέθοδοι αποτίμησης - αποτίμηση μενόντων
 • Ταμειακές μηχανές - Φορολογικοί μηχανισμοί: Προϋποθέσεις και τρόπος λειτουργίας τους, οι 10 πιο συχνές απαντήσεις που θα σας χρειαστούν

Εισαγωγικές Έννοιες - ΕΛΠ Ν.4308/2014 ΦΕΚ Α'

 • A4.1.14 Όρια Τήρησης βιβλίων ανά Οντότητα
 • A4.1.15 Τρόπος Ενημέρωσης των βιβλίων Β'Κατηγορίας (Απλογραφικών)
 • A4.1.16 Τρόπος Ενημέρωσης των Χειρόγραφων και Μηχανογραφημένων βιβλίων (Τι να αποφύγετε)
 • A4.1.17 Τρόποι Ενημέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων
 • A4.1.18 Υποβολή Συγκεντρωτικών τιμολογίων ΜΥΦ
 • A4.1.19 Υποκαταστήματα μέθοδοι τήρησης βιβλίων
 • A4.1.20 Εκτεταμένες αναφορές - Παραδείγματα
 • A4.1.21 Παρακρατούμενοι φόροι, ΦΜΥ, Συμφωνητικά, Εργολάβων, Χαρτοσήμου

Μορφές Εταιρειών που θα Αναλυθούν με Πραγματικά Παραστατικά

 • A4.1.22 Ελευθέρων Επαγγελματιών, Πολ.1120/25.4.2014
 • A4.1.23 Δικηγόροι, Γιατροί, ΤΑΧΙ
 • A4.1.24 Εμπορικών και Βιοτεχνικών επιχειρήσεων
 • A4.1.25 Τεχνικών επιχειρήσεων – Μικτών Επιχειρήσεων
 • A4.1.26 Εκμεταλλευτών Δ.Χ. αυτοκινήτων
 • A4.1.27 Αγροτών, Κανονικού & Ειδικού Καθεστώτος
 • Α4.1.28 Ασφαλιστές
 • Α4.1.29 Εστιατόρια
 • Α4.1.30 Εκτεταμένα παραδείγματα

Γ' ΕΝΟΤΗΤΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

  Κεφάλαιο 1 - Πεδίο Εφαρμογής και Κατηγορίες Οντοτήτων Βάσει Μεγέθους

  • Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής
  • Άρθρο 2: Καθορισμός του μεγέθους των οντοτήτων

  Κεφάλαιο 2 - Λογιστικά Αρχεία

  • Άρθρο 3: Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία
  • Άρθρο 4: Άλλα λογιστικά αρχεία
  • Άρθρο 5: Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος
  • Άρθρο 6: Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων
  • Άρθρο 7: Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων

Κεφάλαιο 3 - Παραστατικά Πωλήσεων

 • Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης
 • Άρθρο 9: Περιεχόμενο τιμολογίου
 • Άρθρο 10: Απλοποιημένο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο
 • Άρθρο 11: Χρόνος έκδοσης τιμολογίου
 • Άρθρο 12: Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών
 • Άρθρο 13: Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης
 • Άρθρο 14: Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο
 • Άρθρο 15: Αυθεντικότητα τιμολογίου

Δ΄ Ενότητα - Δηλώσεις ΦΠΑ - Prorata - Μέθοδοι συμφωνίας με τα βιβλία

 • A4.1.31 Υποκείμενοι και απαλλασσόμενοι από το ΦΠΑ
 • A4.1.32 Προσωρινή Δήλωση ΦΠΑ για Απλογραφικά Βιβλία - Κάθε Τρίμηνο
 • A4.1.33 Συμπλήρωση όλων των εντύπων ΦΠΑ (Φ2, Φ3, Φ4, Φ5)
 • A4.1.34 Ειδικές περιπτώσεις ΦΠΑ για Απλογραφικά Βιβλία
 • A4.1.35 Άρθρο 39. Ειδικό καθεστώς μικρών Επιχειρήσεων (απαλλαγή κάτω από 10.000)
 • Α4.1.36 Ενδοκοινοτικές συναλλαγές Γ' Χωρών άρθρου 11 νόμου ΦΠΑ
 • A4.1.37 Παρουσίαση - Συμπλήρωση δηλώσεων INTRASTAT - Πίνακας LISTING
 • A4.1.38 Διαδικασία pro-rata - Διακανονισμός ΦΠΑ παγίων
 • A4.1.39 Ειδικά Καθεστώτα - ΦΠΑ αγροτών
 • A4.1.40 Πρόστιμα και προσαυξήσεις του ΦΠΑ
 • Α4.1.41 Ποινικές κυρώσεις
 • Α4.1.42 Αναλυτική παρουσίαση βήμα-βήμα - Πως ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ
 • Α4.1.43 Βασικές γνώσεις που πρέπει να γνωρίζει ο λογιστής για τη λειτουργία τους
 • Α4.1.44 Παραδείγματα διαφόρων περιπτώσεων με απλά κατανοητά παραδείγματα

Ε΄ Ενότητα - Εργασίες Τέλους Περιόδου

Δηλώσεις Νομικών & Φυσικών Προσώπων

Εργασίες Τέλους Χρήσης: Με την καθοδήγηση του έμπειρου καθηγητή σας θα προβείτε σε όλες τις απαραίτητες λογιστικές & φορολογικές συμφωνίες και ελέγχους των βιβλίων σας, έτσι ώστε να συμπληρωθούν όλα τα φορολογικά έντυπα σωστά με τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή. Αναλυτικότερα:

 • Α4.1.45 Φορολογία των εταιρειών με Απλογραφικά Βιβλία Β' Κατηγορίας
 • Α4.1.46 Λογιστικά Κέρδη βιβλίων
 • Α4.1.47 Φορολογική Αναμόρφωση, Εκπιπτόμενες & μη Δαπάνες
 • A4.1.48 Συντελεστές Φορολόγησης για τον κάθε τύπο εταιρείας
 • Α4.1.49 Συμπλήρωση δηλώσεων Ο.Ε. - Ε.Ε, έντυπα (ΕΝ, Ε3, Ε2, Ε9)
 • Α4.1.50 Συμπλήρωση δηλώσεων ατομικών επιχειρήσεων - Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ε1, Ε3, Ε2, Ε9)
 • Α4.1.51 Αναμόρφωση αποτελεσμάτων άρθρ.23 Ν.4172/2013
 • Α4.1.52 Φορολογική Τήρηση Αποθήκης σύμφωνα με τα νέα ΕΛΠ από 1/1/2015
 • Α4.1.53 Εκτεταμένα παραδείγματα καθώς και χορήγηση προγράμματος Excel

Κεφάλαιο 4 -Αρχές Σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

 • Άρθρο 16: Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Άρθρο 17: Γενικές αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Κεφάλαιο 5 - Κανόνες Επιμέτρησης

 • Άρθρο 18: Ενσώματα και Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
 • Άρθρο 19: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
 • Άρθρο 20: Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων

 • Αναλυτική Παρουσίαση δηλώσεων Φυσικών Προσώπων Ε1, Ε2, Ε9, ΕΝ.Φ.Ι.Α
 • Ισχύοντα Τεκμήρια - Τεχνική Κάλυψη τους
 • Ενημερωμένο με όλες τις πρόσφατες αλλαγές που έγιναν με τον Ν.4172/2013 ΦΕΚ Α' 167/23-7-2013, καθώς και τις αλλαγές από 01-01-2017
 • Αναλυτικά παραδείγματα συμπλήρωσης όλων των περιπτώσεων
 • Λεπτομερή ανάλυση του Εντύπου Ε1 του κάθε κωδικού, Πίνακες 1 έως 10
 • Με πραγματικά παραστατικά

Ζ΄ Ενότητα - Προώθηση - Μάρκετινγκ Λογιστικού Γραφείου

 • Προώθηση λογιστικού γραφείου
 • Μέθοδοι Προσέλκυσης νέων πελατών
 • Τοποθεσία λογιστικού Γραφείου
 • Κοστολόγηση Λογιστικών & Φοροτεχνικών Υπηρεσιών
 • Ο αναγκαίος πρώτος εξοπλισμός
 • Τι προγράμματα πρέπει να επιλεγούν και γιατί
 • Μέθοδοι και Τεχνικές Οργάνωσης ενός λογιστικού γραφείου
 • Βασικές Αρχές στελέχωσής του - Διαδικασίες HRM

Πραγματικά παραδείγματα με συμπλήρωση: όλων των φορολογικών – λοιπών εντύπων από την ίδρυση έως τη δήλωση διαφόρων μορφών εταιρειών (ταξί, γιατροί, δικηγόροι, έμποροι, εμπορικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π).
Το πρόγραμμα που διδάσκεται και χορηγείται στο συγκεκριμένο σεμινάριο είναι της Εpsilon.Τα προγράμματα που διδάσκονται στα σεμινάριά μας είναι:


      

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Επαγγελματίες Καθηγητές με Μεγάλη Εργασιακή και Διδακτική Εμπειρία.

Θωμας Κολιοθωμας

Φοροτεχνικός με 28 χρόνια εμπειρίας, Α΄Τάξης, Ιδιοκτήτης λογιστικού Γραφείου, Partner της E.F.M., με πολύχρονη εμπειρία σε ελληνικές & θυγατρικές Εταιρείες παγκόσμιου βεληνεκούς, Δ/νων σύμβουλος του power-tax, Ακαδημαϊκός υπεύθυνος του Power-tax-training.

Παναγιωτης Κανελλος

Φοροτεχνικός με πολυετή εμπειρία, Α' Τάξης, ιδιοκτήτης λογιστικού Γραφείου με μεγάλη διδακτική εμπειρία. Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Αρθρογράφος στο λογιστικό και Φορολογικό portal Power-Tax.gr.

Γιατι Εμας

6 Λόγοι για να Επιλέξετε το Συγκεκριμένο Σεμινάριο.

Προσωπικός Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

τόσο κατά την επιλογή του προγράμματος όσο και κατά την υλοποίηση του προγράμματος, με απώτερο σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση.

Εγγύηση Καλύτερης Τιμής

To Power-Tax Training εγγυάται τόσο την ποιότητα, όσο και την τιμή. Εάν βρείτε χαμηλότερη τιμή με τις ίδιες ώρες και την ίδια ύλη, σας πληρώνουμε τη διαφορά.

Πρακτική Εξάσκηση

Εντελώς Δωρεάν: Δυνατότητα επιπλέον καθημερινής πρακτικής εξάσκησης στα εργαστήριά μας και τα προγράμματα μας κλείνοντας ραντεβού με τη γραμματεία μας.

Πλήρως επικαιροποιημένο

Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και με όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2019.

Βεβαίωση σπουδών

Στο τέλος του προγράμματος χορηγείται βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666- ΦΕΚ.3145/27.11.2012).

Εκπαιδευτικό Υλικό

Το εκπαιδευτικό μας υλικό αποτελείται από 17 φυλλάδια, 900 σελίδων συνολικά, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές, από το οποίο το 70% αποτελεί εργαστηριακή-πρακτική εκπαίδευση και το 30% θεωρία.

O Ακαδημαϊκός μας σύμβουλος

Κος Κολιοθωμάς Θωμάς και οι συνεργάτες του θα έχουν προσωπική συνέντευξη μαζί σου για την καθοδήγηση σου για τα μετέπειτα επαγγελματικά σου Βήματα.

Ολιγομελή Τμήματα

Τμήματα από 8 έως 15 άτομα σε άρτια εξοπλισμένες αίθουσες και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό.

4
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
900
ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΛΗΣ
70
Ωρες
2
Μηνες

Σε Ποιους Απευθύνεται

1. Αποφοίτους Λυκείου, Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ.
2. Πτυχιούχους Οικονομικών Σχολών ATEI, AEI
3. Φοιτητές, σπουδαστές οικονομικής κατεύθυνσης
4. Αποφοίτους Κολεγίων - ΙΕΚ, 5. Ιδιοκτήτες Λογιστικών Γραφείων
6. Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών & Πρ/νους Λογιστηρίου

Επαγγελματικά Οφέλη

To πιο πρακτικό σεμινάριο Απλογραφικών Βιβλίων. Διδάσκουν επαγγελματίες καθηγητές, "μάχιμοι λογιστές" που εργάζονται καθημερινά σε λογιστήρια μεγάλων επιχειρήσεων ή έχουν δικά τους λογιστικά γραφεία.
Πραγματικά παραδείγματα απλογραφικών βιβλίων με την συμπλήρωση διαφόρων μορφών, όπως έμπορος, λογιστής, δικηγόρος, ταξί, γιατρό κλπ.
ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Χρηματοδότηση-Τρόποι Πληρωμής

1.Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

2.Με δόσεις στο κέντρο μας

3.Τα δωρεάν μαθήματα αφορούν μόνο τους σπουδαστές με φυσική παρουσία

4.Μέσω πιστωτικής κάρτας, έως και 6 άτοκες δόσεις για το Α4

5.Σε όλα τα σεμινάρια που παρακολουθούνται μέσω video, έκπτωση 10% με εξόφληση μετρητοίς.


Πιστοποιημένη Σχολή Λογιστών : Κε.Δι.Βι.Μ1 - ΕΟΠΠΕΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Αριθμός Αδείας: Α/21666 - ΦΕΚ.3145/27.11.2012
Όλα τα σεμινάρια μας είναι επιδοτούμενα μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,24%, έως και 100%.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε στη σελίδα «Δίδακτρα» στο πάνω μέρος του site μας.

Επίσης, μην ξεχάσετε να δείτε και τις προσφορές που έχουμε στη σελίδα «Προσφορές»

Ημερομηνίες Έναρξης

Κωδικός ΠρογράμματοςΤίτλος ΣεμιναρίουΔιάρκειαΗμερομηνία ΈναρξηςΣυνολικές ΏρεςΜέρες ΔιεξαγωγήςΏρες ΔιεξαγωγήςΑρχική ΤιμήΤιμή ΈκπτωσηςΦοιτητές & Άνεργοι
Α4Σεμινάριο Ίδρυσης Λογιστικών Γραφείων 3 μήνεςΈναρξη: 12/10/19
σε Αίθουσα ή Άμεσα μέσω Elearning
70 ΏρεςΣάββατο10:00-14:30700€600€490€
Α4Σεμινάριο Ίδρυσης Λογιστικών Γραφείων 2 μήνεςΈναρξη: 22/10/19
σε Αίθουσα ή Άμεσα μέσω Elearning
70 ΏρεςΤρ-Πεμ18:00-21:15700€600€490€
Αναλυτικά Όλες οι Ενάρξεις

Τα πρώτα 2 μαθήματα του σεμιναρίου ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Οι σπουδαστές του σήμερα, οι επαγγελματίες του αύριο.

logo-faces

Αναστασία Παναγοπούλου, Οικονομολόγος, 8/7/2018

“ Εξαιρετικό κέντρο δια βίου μάθησης. Άριστο εκπαιδευτικό υλικό. Άρτια καταρτισμένοι καθηγητές. Οι καλύτεροι με διαφορά στον συγκεκριμένο κλάδο. Τα σεμινάρια που παρακολούθησα ήταν απλά τα καλύτερα. Συνιστώ ανεπιφύλακτα το Power-Tax-Training σε όποιον θέλει να λάβει ουσιαστική εκπαίδευση και να αποκτήσει επαγγελματικά εφόδια. ”
logo-faces

Γκριμέκη Αφροδίτη, Β.Λογιστή, 18/6/2018

"Δεν υπάρχει! Όλοι άψογοι! Η καθηγήτρια καταπληκτική κατά την γνώμη μου! Επέλεξα ένα ολοκληρωμένο πακέτο 4 σεμιναρίων το οποίο με το που προστέθηκε στο βιογραφικό μου αμέσως βρήκα δουλειά! Και ενώ έχω τελειώσει την παρακολούθηση, με στηρίζουν και στην νέα μου δουλειά ακόμη και σήμερα! Ευχαριστώ πάρα πολύ!"
logo-faces

Κοραλία Ιωαννίδη, Απόφοιτη ΑΕΙ, 30/5/2018

“ Τουρισμός. Το απόλυτο σεμινάριο για κάποιον που θέλει να εργαστεί πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ο καθηγητής, χρόνια στο επάγγελμα, άψογος. Το καλύτερο σεμινάριο που έχω παρακολουθήσει πάνω στον τουρισμό. Παρακολουθείστε το! ”
logo-faces

Νικόλαος Ανανιάδης, Ιδ. Υπάλληλος, 25/5/2018

“ Ήθελα να εκπαιδευτώ στο πρόγραμμα του DANAOS. Άριστη επιλογή για κάποιον που θέλει να μάθει το πρόγραμμα το σεμινάριο του Power-Tax-Training. Όπου και να έψαξα δεν βρήκα πουθενά που να μπορώ να το μάθω. Το συνιστώ σε όλους τους συναδέλφους που ασχολούνται με το πρόγραμμα στις ναυτιλιακές τους εταιρείες. ”
logo-faces

Άννα Ζαφειροπούλου, Φοιτήτρια, 3/3/2018

“ Μόλις τελείωσα τα μαθήματα του σεμιναρίου Α4 – Ίδρυση Λογιστικών Γραφείων, είμαι πολύ ευχαριστημένη, συμπληρώναμε πραγματικά έντυπα, παίρναμε στα χέρια μας πραγματικά παραστατικά, σαν να είμαστε λογιστές και όχι εκπαιδευόμενοι. Το συνιστώ σε όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν με τα Β’ Κατηγορίας βιβλία το σεμινάριο. ”
logo-faces

Μαρίλη Καλημέρη, Λογίστρια, 25/2/2018

"Το συστήνω ανεπιφύλακτα! Έχει απίστευτα καταρτισμένους καθηγητές και το εκαπαιδευτικό τους υλικό καλύπτει όλες τις περιπτώσεις! Πρακτικά παραστατικά και πολλά παραδείγματα για την καλύτερη και βαθύτερη κατανόηση του αντικειμένου! Πραγματικά βοηθάει όλους τους αποφοίτους οικονομικών σχολών οι οποίοι θέλουν να βρουν εργασία στον κλάδο καθώς επέχουν θέση προϋπηρεσίας! Να τους ευχηθώ να συνεχίσουν αυτό το έργο με την ίδια αφοσίωση!"
logo-faces

Θοδωρής Γιαννακόπουλος, Β.Λογιστή, 25/2/2018

“ Πολύ καλύτερο από πολλά μεταπτυχιακά γιατί μαθαίνεις πρακτικά και ουσιαστικά πράγματα πάνω στην καθημερινότητα κάθε επιχείρησης και τον τρόπο αντιμετώπισης λογιστικών εργασιών. ”
logo-faces

Μαρινέλλα Λένγκου, Β.Λογιστή, 15/2/2017

“ Αυτό που χαρακτηρίζει τo power tax training κατά την άποψη μου και την εμπειρία μου είναι ο επαγγελματισμός, η υπευθυνότητα, το εξειδικευμένο προσωπικό. Στόχος τους είναι να σε εντάξουν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, πράγμα που καταφέρνουν με μεγάλη επιτυχία. Τα οργανωμένα μαθήματα και ο τρόπος διεξαγωγής των μαθημάτων σου παρέχουν μια πλήρη εκπαίδευση. Μετά το τέλος των σεμιναρίων είσαι σε θέση να ανταπεξελθεις στις απαιτήσεις ενός λογιστηρίου. Τα σεμινάρια αξίζουν ανεπιφύλακτα!!!! ”
logo-faces

Στέφανος Φούντας, Λογιστής, 13/2/2017

“ Πρακτικά σεμινάρια που αξίζουν τον κόπο και τον χρόνο σου. Πραγματικοί επαγγελματίες. 100% value for money. ”
logo-faces

Εύα Παπαδήμα, Λογίστρια, 13/2/2017

“ Τα σεμινάρια γίνονται με πραγματικά λογιστικά στοιχεία από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους καθηγητές και αποκτάς εμπειρία σαν να δούλευες σε πραγματικό λογιστήριο. Εξαιρετικοί επαγγελματίες! “
logo-faces

Εύη Νίκου, Β.Λογιστή, 20/11/2016

“ Ξεκίνησα πολύ επιφυλακτικά στην αρχή να παρακολουθώ το σεμινάριο μηχανογραφημένης λογιστικής μέσω e-learning κυρίως λόγω του ότι εργάζομαι πολλές ώρες. Αφού έμεινα πλήρως ικανοποιημένη και καλυμμένη από τις παροχές, αποφάσισα πλέον να συνεχίσω την εκπαίδευσή μου με το ολοκληρωμένο πακέτο για να αποκτήσω ένα ακόμη πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Συνιστώ το Power-Tax-Training ανεπιφύλακτα. ”
logo-faces

Θανάσης Παππάς, Οικονομολόγος, 19/2/2016

“ Παρακολούθησα το σεμινάριο που αναφέρετε στο Cash Flow – Προϋπολογισμοί. Κατάλαβα τα πάντα γύρω από τον προϋπολογισμό. Αυτό δεν σημαίνει καλό μάθημα; Συγχαρητήρια στον καθηγητή που μας μετέδωσε τις γνώσεις του και στο Power-Tax-Training που μας προσφέρει ένα τέτοιο σεμινάριο. ”
logo-faces

Μαριάννα Στυλιανού, Λογίστρια, 1/3/2016

“ Είχα παρακολουθήσει το εισαγωγικό μάθημα και σε άλλο κέντρο πριν καταλήξω στο Power-Tax-Training. Δυστυχώς δεν ήξεραν τι σημαίνει εκπαίδευση. Τμήματα μικρά με 25 παιδιά. Εδώ τα τμήματα είναι μεγάλα, τα γραφεία άνετα και ο αριθμός των παιδιών μικρός. Έτσι, γίνεται το μάθημα καλύτερα. ”
logo-faces

Αριστείδης Αθανασίου, Φοιτητής, 9/2/2016

“ Τέλεια διοργάνωση σεμιναρίου, πολύ καλός ο καθηγητής. Η γραμματεία πολύ εξυπηρετική σε όλα.
Ο χώρος εξοπλισμένος με τελευταίας τεχνολογίας μέσα. ”
logo-faces

Αναστασία Νικολάου, Ιδ. Υπάλληλος, 23/9/2015

“ Μόλις ξεκίνησα δουλειά σε ένα λογιστικό γραφείο και εκτελώ και χρέη γραμματειακής υποστήριξης. Δεν είχα ξαναεργαστεί ποτέ σαν γραμματέας. Βρήκα το σεμινάριο στο Ίντερνετ και αποφάσισα να κάνω το πρώτο δωρεάν μάθημα για να δω πως είναι. Τελικά το παρακολούθησα. Η καθηγήτρια άψογη. Ολοκληρωμένη παρουσίαση των θεματικών ενοτήτων του σεμιναρίου. ”
logo-faces

Mαργαρίτα Διαβάτη, Λογίστρια, 13/4/2016

“ Είμαι λογίστρια αρκετά χρόνια τώρα, και με τα ΕΛΠ άλλαξαν πολλά απ’ όσα γνώριζα. Επέλεξα το Γ2, που αναλύει όλες τις αλλαγές που επέφεραν τα ΕΛΠ. Ο καθηγητής πολύ καλός όπως και όλο το σεμινάριο. ”
logo-faces

Εβελίνα Λάρμου, Β. Λογιστή, 12/1/2016

“ Συνιστώ τα σεμινάρια του Power-Tax-Training σε όλους όσους θέλουν πραγματικές – πρακτικές – γνώσεις πάνω στον τομέα της Λογιστικής. Πραγματικά παραδείγματα. Πραγματικά παραστατικά. Πραγματικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων. ”
logo-faces

Βασίλης Παπαδημητρίου, Απόφοιτος ΑΕΙ, 11/1/2016

“ Συγχαρητήρια στον απόλυτα καταρτισμένο καθηγητή του σεμιναρίου της Δημόσιας Λογιστικής. Δεν είχα ιδέα πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο αλλά με το τέλος των μαθημάτων απέκτησα πάρα πολλές γνώσεις. ”
logo-faces

Δημήτρης Παναγιώτου, Λογιστής, 15/1/2016

“ Παρακολούθησα το Γ5. Με το τέλος του σεμιναρίου έμαθα πραγματικά να αναλύω τους ισολογισμούς, τους αριθμοδείκτες και απέκτησα εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα που με ενδιαφέρει. Πολύ υψηλού επιπέδου ο εισηγητής. Γνώστης του αντικειμένου. Κρατούσε ζωντανό το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. Ευχαριστούμε πολύ για όλες τις γνώσεις που μας προσφέρετε. ”
logo-faces

Ανδρέας Δεσποτόπουλος, Λογιστής, 30/11/2015

“ Όλοι οι καθηγητές που είχα κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του πακέτου για νέους λογιστές ήταν άψογοι.
Γνώστες του αντικειμένου. Πολύ μεταδοτικοί και καλοί στην δουλειά τους. Άψογοι. ”
logo-faces

Μανώλης Δουκάκης, Φοιτητής, 24/9/2015

“ Η καθηγήτρια ενδιαφερόταν προσωπικά για τον κάθε ένα συμμετέχοντα του μαθήματός της, όπως και όλοι οι άνθρωποι του
Power-Tax-Training. O ακαδημαϊκός σύμβουλος με βοήθησε αρκετά σε ότι απορία και ενδοιασμό είχα. Ευχαριστώ πολύ. ”
logo-faces

Στέφανος Φωτόπουλος, Λογιστής, 8/4/2016

“ Χρόνια επαγγελματίας στον χώρο της Λογιστικής. Έμεινα για ένα χρόνο εκτός της αγοράς εργασίας γι’αυτό και παρακολούθησα το Γ1 «Μακροχρόνιο Φορολογικό Σεμινάριο», με αποτέλεσμα να ξαναμπώ στην αγορά εργασίας πολύ εύκολα. Συνιστώ το σεμινάριο σε όλους. ”
logo-faces

Μαριλένα Κυριάκου, Ιδ. Υπάλληλος, 10/12/2016

“ Είναι η πρώτη φορά που παρακολούθησα σεμινάριο, μιας και ήθελα να αποκτήσω κάποιες βασικές γνώσεις στην Λογιστική.
Επέλεξα το Β6, άριστη διοργάνωση του σεμιναρίου. Πολύ καλός ο καθηγητής καθ’όλη τη διάρκεια των μαθημάτων. ”
logo-faces

Γεωργία Σοφιανού, Β.Λογιστή, 7/10/2015

“ Παρακολούθησα το σεμινάριο των Εργατικών και το HR. Με βοήθησε να καταλάβω το 100% της εργασίας μου και να μην κάνω μηχανικές κινήσεις. Η καθηγήτρια πάρα πολύ καλή… Απίστευτη! ”
logo-faces

Δέσποινα Γεωργοπούλου, Οικονομολόγος, 13/6/2016

“ Μόλις τελείωσα το Τριμηνιαίο Φορολογικό Σεμινάριο. Εξειδικευμένες γνώσεις, ακριβώς ότι ζητάει η αγορά εργασίας.
Το συνιστώ σε όλους. ”
logo-faces

Ρένια Αλεξίου, Β.Λογιστή, 14/9/2015

“ Παρακολούθησα πρώτη φορά, μακροχρόνιο εξ αποστάσεως σεμινάριο, μπορώ να πω ότι ήταν πολύ καλύτερο από ότι περίμενα. Πολύ καλή επικοινωνία με την εισηγήτρια μέσω e-mails, άμεσες απαντήσεις. Άψογη διοργάνωση. Η ποιότητα του ήχου και της εικόνας αρκετά καλή. Μου δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσω από την επαρχία και ήταν σαν να ήμουν εκεί. ”
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ

Συμπληρώστε τη φόρμα για να δηλώσετε ενδιαφέρον για το σεμινάριο.

Φορμα Ενδιαφεροντος

Αποδοχή όρων χρήσης προσωπικών δεδομένων και περιορισμού ευθύνης του PTT *

Ναι

Εγγραφή στο newsletter του Power Tax Training *

Ναι

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας (email) και άλλα προσωπικά στοιχεία, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει τη δήλωση απορρήτου (privacy) για αυτό τον ιστότοπο και δίνετε τη συγκατάθεσή σας να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση απορρήτου.

Διεύθυνση

Μαθιού Μακκά 1 & Ερυθρού Σταυρού 3
1ος Όροφος
115 26 Αμπελόκηποι
Δίπλα στο Μετρό Πανόρμου

Τηλεφωνικό Κέντρο

210-6231894, 210-6985315, 210-6916886