Στόχος Ημερίδας

Μετά την Ολοκλήρωση του Προγράμματος όλες οι άγνωστες έννοιες θα είναι απόλυτα κατανοητές σε εσάς, δίνοντας σας την ευχέρεια τεκμηρίωσης ολοκληρωμένης άποψης εκ μέρους σας σε απλά αλλά και σε σύνθετα οικονομικά θέματα.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Οι οποίοι ασχολούνται με το εμπορικό δίκαιο και θέλουν να μελετήσουν και να καταλάβουν το λογιστικό κύκλωμα και τις Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Πίνακες Αποτελεσμάτων Χρήσης και Διάθεσης κ.λ.π.)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Αναλυτικά οι θεματικές & το περιεχόμενο της Ημερίδας.

Α. Βασικά Λογιστικά - Διοίκησης Προσωπικού

 • Βασικές Λογιστικές Αρχές
 • Παρουσίαση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου
 • Λογαριασμοί Ενεργητικού, Παθητικού, Εσόδων και Εξόδων Προετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων
 • Απογράφη και Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων
 • Μισθοδοσία -HRM
 • Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
 • Αποτελέσματα Χρήσης και Πίνακας Διανομής Κερδών
 • Πρακτική Άσκηση των Συμμετεχόντων στις Εισηγημένες Ενότητες σε Συνθήκες Λειτουργίας και σε Περιβάλλον Λογιστηρίου
 • Υπολογισμός Αποσβέσεων και συμπλήρωση Μητρώου Παγίων Ολοκλήρωση ορθής Αποτίμησης Αποθεμάτων.
 • Σχεδιασμός Κοστολογικής Διάρθρωσης των Φορέων και διαμόρφωση Αναλυτικής Λογιστικής.
 • Έλεγχος συνδέσεων των Λογαριασμών του Δημόσιου Λογιστικού με την Γενική Λογιστική.

Β1. Βασικές Γνώσεις Marketing

 • Εισαγωγή στην έννοια του marketing
 • Ανάλυση εσωτερικού -εξωτερικού περιβάλλοντος
 • Ανάλυση ανταγωνισμού
 • Τμηματοποίηση της αγοράς-προσδιορισμός μεταβλητών, διαφοροποίηση και τοποθέτηση προϊόντος στην αγορά (positioning)
 • Έρευνα αγοράς -ανάπτυξη αγοράς με υπάρχοντα προϊόντα ή με νέα προϊόντα
 • Τύποι προγραμμάτων marketing
 • Τιμολογιακή πολιτική- πολιτική διανομής -πολιτική προβολής
 • Τάσεις αγοράς -ανάλυση δικτύων διανομής
 • Αξιολόγηση προιοντικού χαρτοφυλακίου και ανάλυση S.W.O.T.
 • Προώθηση πωλήσεων, πολιτική προβολής , πολιτική διανομής
 • Πολιτική προβολής , αποτελέσματα marketing και πωλήσεων
 • Ανάλυση Ευαισθησίας βάσει σεναρίων
 • Χάραξη στρατηγικής marketing , ανάλυση χάσματος (Gap Analysis)
 • Πρόγραμμα marketing - παρακολούθηση και έλεγχο marketing
 • Πρακτικά παραδείγματα σχεδίων δράσης

Β2. Το Κλείσιμο της Πώληση

 • Βασικοί κανόνες - κλειδιά στην επιτυχία του κλεισίματος Η αγορά δεν γίνεται με την λογική αλλά με το συναίσθημα, Το κόστος δεν είναι ο κύριος παράγων
 • Η διαφορά της Επαγγελματικής πώλησης από την μη επαγγελματική
 • Εισαγωγή, Χαρακτηριστικά του επαγγελματία πώληση
 • Διατήρηση ευέλικτη στρατηγική, Πως χτίζεται η εμπιστοσύνη στον πελάτη
 • Διαδικασία πώλησης, Παράθεση των δυνατών σημείων
 • Μορφές και τύποι πωλήσεων
 • Συνόψιζε τακτικά , δείξε θάρρος και κάνε ακριβής και ρεαλιστικές προτάσεις
 • Καθορισμός στόχων πωλήσεων
 • Σχεδιασμός περιοχής πώλησης
 • Καθορισμός μεγέθους δύναμης πολτών-διαδικασία πρόσληψης πολτών
 • Αξιολόγησε τις παραχωρήσεις που δίνεις με τους δικούς σου όρους
 • Εκπαίδευση πωλητών
 • Το κόστος δεν είναι ο κύριος παράγων
 • Το service κλειδί για το κλείσιμο
 • Απομακρύνεται τα εμπόδια ένα προς ένα
 • Παράθεση των δυνατών σημείων
 • Το χιούμορ είναι ζωτικό στοιχείο στο κλείσιμο
 • 8 βήματα που κλείνουν την πώληση -20 βήματα για να κλείσεις την δουλειά
 • Απομακρύνετε τα εμπόδια ένα προς ένα
 • Το service και οι συστάσεις κλειδί για την κάμψη και των τελευταίων αμφιβολιών
 • Υποκίνηση πωλητών και συστήματα πληρωμής τους
 • Αξιολόγηση πωλητών- διαδικασία καθορισμού στόχων
 • Πλάνο απόδοσης πωλήσεων και επίτευξη στόχων
 • Πρακτικό παράδειγμα

Γ. Βασικές Γνώσεις Management

 • Εισαγωγή στο Management- η αξία της ηγεσίας
 • Ο προγραμματισμός
 • Η οργάνωση
 • Έλεγχος

Ηγεσία και Management

 • Διαχείριση απόδοσης
 • Παρακίνηση ανθρώπινου δυναμικού-Συστήματα HRM
 • Ομαδική συνεργασία- πρακτικές για αναχώρηση
 • Ομαδική συνεργασία- πρακτικές για αναχώρηση
 • Επικοινωνία
 • Διαχείριση χρόνου και stress
 • Επίλυση προβλημάτων - Λήψη αποφάσεων

Δ Ε.Cash Flow, Προϋπολογισμοί, Νεκρό Σημείο

 • Σχεδιασμός και μεθοδολογία του προϋπολογισμού
 • Απαραίτητα στοιχεία για τη επιτυχή πρόβλεψη των προϋπολογισμών
 • Στοχοθέτηση των πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντος και ανά κωδικό προϊόντος.

Προϋπολογισμός Δαπανών

 • Εξόδων Παραγωγής
 • Γενικών Εξόδων
 • Διοικητικών Εξόδων
 • Διανομής
 • Πωλήσεων
 • Marketing
 • Χρηματοοικονομικών

Ανάπτυξη της Τεχνικής του Προϋπολογισμού

 • Βήμα - Βήμα --->Εκμάθηση λειτουργιών του (Cash Flow) καθώς και υπολογισμού του Κεφαλαίου κίνησης
 • Ανάλυση ευαισθησίας με διάφορα εναλλακτικά σενάρια στόχου-αποτελέσματος
 • Κατάρτιση του Προϋπολογισμού Επενδύσεων
 • Μοντέλα πρόβλεψης των Ισολογισμών-Αποτελεσμάτων και Ταμειακών Ροών με βάση τα στοιχεία των προϋπολογισμών.
 • Εκτεταμένη χρήση Excel με Pivot tables για τον αυτόματο υπολογισμό όλων των ανωτέρω

Αξιολόγηση – Παρακολούθηση Budget

 • Ανάπτυξη των κυριότερων σημείων της πληρότητας στην κατάρτιση ενός προϋπολογισμού
 • Focus στις αποκλίσεις και τρόποι - μέθοδοι αντιμετώπιση τους και πως συμβάλει ο προϋπολογισμό στην μείωση του κόστους και στην αύξηση των Κερδών
 • Γιατί οι προϋπολογισμοί είναι καθοριστικής σημασίας στην ανάπτυξη και την επιτυχή πορεία μιας επιχείρησης
 • Λογισμικό Ταμειακού Προγραμματισμού (Cash Flow) ανά μήνα.
 • Όταν έχει ολοκληρωθεί η κατάστρωση του προϋπολογισμού δαπανών και εσόδων, η διαμόρφωση του ταμειακού γίνεται αυτόματα έχοντας βέβαια θέσει τις συνθήκες και τα κριτήρια σε ότι αφορά τον τρόπο είσπραξης από τους πελάτες και τον τρόπο πληρωμής των προμηθευτών.
 • Το λογισμικό για τον Ταμειακό Προγραμματισμό λειτουργεί ως εξής:
 • Ορίζονται οι όροι είσπραξης από τους πελάτες, και ο επιμερισμός πιστώσεων των πελατών
 • Ορίζονται οι όροι πληρωμής των προμηθευτών και ο επιμερισμός των πιστώσεων από τους προμηθευτές
 • Με αυτοματοποιημένο τρόπο την σύνδεση των προβλέψεων, πωλήσεων και προμηθειών, και των αντίστοιχων πεδίων του προϋπολογισμού προκύπτει η ταμειακή ροή για όλο το 12μηνο.

3. Υπολογισμός Κεφαλαίου Κίνησης

 • Με την χρήση Excel δίνονται απαντήσεις κάθε μήνα
 • Για το ιδανικό ύψος των διαθεσίμων που απαιτούνται
 • Για τον απαιτούμενο Τραπεζικό Δανεισμό που χρειαζόμαστε
 • Για το απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης καθώς και για τις μεταβολές του.

4. Μηνιαία - Ετήσια Αποτελέσματα

Μηνιαία Αποτελέσματα

 • Ανάπτυξη μηνιαίων αποτελεσμάτων σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της τριετίας
 • Ποσοστιαία ανάλυση των μεταβολών με γραφική απεικόνιση των στοιχείων

Ανά Υποκατάστημα Αποτελέσματα

 • Ανάπτυξη μηνιαίων αποτελεσμάτων σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της τριετίας
 • Ποσοστιαία ανάλυση των μεταβολών με γραφική απεικόνιση των στοιχείων

Από Ίδρυση Αποτελέσματα

 • Ανάπτυξη μηνιαίων αποτελεσμάτων σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της τριετίας
 • Ποσοστιαία ανάλυση των μεταβολών με γραφική απεικόνιση των στοιχείων
ΣΤ. Σημεία Ελέγχου Επιχείρησης
 • Ανάλυση τάσεων - Διαχρονική ανάλυση, Συγκριτική ανάλυση
 • Πως υπολογίζεται το κεφάλαιο κίνησης
 • Η διαφορά υπολογισμού άμεσης και έμμεσης ρευστότητας
 • Αναμόρφωση αποτελεσμάτων βάσει παρατηρήσεων ΣΟΕΛ
 • Βραχυχρόνια και μακροχρόνια ισορροπία επιχείρησης

Η1. Cost-Cutting και Activity-Based Cost Management

Στην σημερινή εποχή της παγκόσμιας κρίσης η μείωση του κόστους λειτουργίας για όλες τις επιχειρήσεις αποτελεί μονόδρομο για την συνέχιση της ύπαρξής τους. Οι επιχειρήσεις πρέπει να προβούν άμεσα στην εφαρμογή μέτρων μείωσης των περιττών εξόδων καθώς και των απαραίτητων διαρθρωτικών μέτρων (μόνιμου χαρακτήρα) συνεχούς βελτίωσης της αποδοτικότητας της επιχείρησης σε όλα τα τμήματα. Θα πρέπει να εξεταστούν ένα προς ένα όλα τα κόστη μιας επιχείρησης και το κατά πόσο αυτά είναι αναγκαία ή λιγότερο αναγκαία, καθώς και κατά πόσο είναι αναγκαίο ο επανασχεδιασμός της επιχείρησης ή τμήματος αυτής για την καλύτερη και πιο ορθολογική κατανομή των εξόδων αυτών.

Α. Τα Κόστη της Επιχείρησης

 • Activity Based Costing
 • Βασικές προσεγγίσεις για το κόστος
 • Ο καθορισμός των παραγόντων Κόστους των δραστηριοτήτων
 • Σύνδεση των Εξόδων με τις δραστηριότητες της Επιχείρησης
 • Η εκτίμηση του κόστους των δραστηριοτήτων
 • Κοστολόγηση ανά σύμβαση με πελάτες
 • Η δομή του Προϋπολογισμού μιας Εταιρείας
 • Αδυναμίες του παραδοσιακού Συστήματος κοστολόγησης
 • Κοστολόγηση ανά κανάλι διανομής
 • Η εκτίμηση του χρόνου υλοποίησης των δραστηριοτήτων
 • Αποφάσεις για Outsourcing
 • Η κοστολόγηση των συμβάσεων
 • Ο καθορισμός των παραγόντων κόστους για τα έξοδα (Cost Drivers)

Β. Οι Περιοχές της Σπάταλης

 • Οι αποφάσεις για την σωστή τιμολογιακή πολιτική
 • Έξοδα Πωλήσεων - Μεταφορά - Διανομή
 • Πληροφορική -Διαχείριση Αρχείων
 • Κόστος Εργασίας - Διαχείριση Προσωπικού
 • Διοικητικά Έξοδα-Εργασίες Γραφείου-«Χαρτοβασίλειο» -Security
 • Λειτουργία Γραμματείας
 • Φύρες Παραγωγής - Ποιότητα προϊόντων
 • Αγορές - Προμήθειες
 • Γενικά Έξοδα ( Γ.Β.Ε .Κόστος Οχημάτων - Ενέργεια - Τηλέφωνα)
 • Επενδύσεις Πάγιου Κεφαλαίου-Αλλαγές - Καινοτομίες
 • Σχεδιασμός Προϊόντων - Υπηρεσιών
 • Έξοδα προώθησης - προβολής - διαφήμισης
 • Οικονομικές λειτουργίες - Χρηματοοικονομικά - Δανεισμός - Κεφάλαιο κίνησης
 • Χωροταξία και τεχνολογία Παραγωγής - Συντήρηση
 • Αποθέματα-Λειτουργία Αποθήκης

Γ. Εργαλεία, Μεθοδολογίες Μείωσης Κόστους

 • Πίνακας 100 σημείων για μείωση κόστους
 • Γραμμικός Προγραμματισμός, NPV, PBP, ROI
 • Pareto Analysis - Statistical Process Control (SPC) και πρακτικές εφαρμογές
 • Value Analysis -Cause and Effects- Brainstorming και πρακτικές εφαρμογές
 • Μελέτη Χρόνων - Μεθόδων
 • Excel Ελέγχου Προϋπολογισμένων δαπανών και Cash Flow και πρακτικές εφαρμογές
 • Έντυπα και Λογισμικό υποστήριξης για μείωση κόστους
 • Προγραμματισμός και Διαδοχές Παραγωγής
 • Τεχνικές μείωσης Αποθέματος
 • Εργαλεία Τηλεργασίας
 • Προϋπολογισμός - Ανάλυση Νεκρού Σημείου
 • Τεχνικές μείωσης Αποθέματος
 • Τεχνικές Βελτίωσης Διεργασιών
 • Επιλογή Μορφών Χρηματοδότησης

Η2. Μείωση Εξόδων - Τεχνικές Διαδικασίες, Αυτοματισμοί

 • Στο σεμινάριο αυτό εξετάζονται κρίσιμα ζητήματα όπως:
 • Διαχείριση Χρόνου (Time Management)
 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Διαχείριση Πληροφορίας
 • Διαθεσιμότητα Γραφείου Οπουδήποτε Άνευ Κόστους
 • Διαχείριση Αλληλογραφίας
 • Εξοπλισμός και Εργαλεία για Αυτοματοποίηση Ροής Εργασιών Γραφείου
 • Διαχείριση Υπολογισμών
 • Αποδοτικές Παρουσιάσεις
 • Διαχείριση & Επεξεργασία Σχημάτων & Templates
 • Παρακολούθηση Έργων – Διαχείριση Προβλημάτων - Εκκρεμοτήτων
 • Τηλεδιάσκεψη

Θ.Business Planning

 • Το σεμινάριο αυτό είναι ένα Εργαστήριο (Workshop), που υλοποιεί την κατάρτιση του Business Plan, μιας συγκεκριμένης Επιχείρησης με χρήση σύγχρονων εργαλείων (Balanced Scorecard) ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
 • Αποστολή - Όραμα
 • Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος
 • Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος
 • SWOT Analysis
 • Επιχειρησιακοί στόχοι - δείκτες
 • Σύνδεση Επιχειρησιακών Δεικτών με δείκτες διεργασιών και ατομικούς στόχους στελεχών
 • Σχεδιασμός έργων και διεργασιών
 • Budgeting and Reporting
 • Εργαλεία Business Plan
 • Balanced Scorecard. Φόρμα σύνδεσης στόχων – δεικτών B.SC.
 • CASHFLOW.
 • SWOT Analysis.
 • Workbook Business Plan. Σύνδεση στόχων με έργα, SWOT analysis και δείκτες
 • Workshop Σχεδιασμού Προσωπικού. Checklist για τον σχεδιασμό του Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Ανάλυση Ανταγωνισμού.
 • Έντυπα Διαχείρισης Έργων. Έντυπα για την ολοκληρωμένη διαχείριση των έργων
 • Επιλογή Έργων στο Σύνολο των Έργων.
 • Προϋπολογισμός και Κόστη Έργων.
 • Κατάσταση Στόχων Πωλήσεων.
 • Παρακολούθηση Πωλήσεων.
 • Παρακολούθηση Πωλήσεων ανά Προϊόν.
 • Προϋπολογισμός Κόστους Marketing - Αγορών – Πωλήσεων -Παραγωγής
 • Φύλλο Ανάλυσης Κίνδυνου. Φύλλο ελέγχου για την διαχείριση κινδύνων
Τα προγράμματα που διδάσκονται στις ημερίδες μας είναι:

         

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Επαγγελματίες Καθηγητές με Μεγάλη Εργασιακή Εμπειρία.

Παναγιωτης Κανελλος

Φοροτεχνικός με πολυετή εμπειρία - A΄ Τάξης, Ιδιοκτήτης λογιστικού Γραφείου με πολυετή διδακτική Εμπειρία


Θωμας Κολιοθωμας

Φοροτεχνικός με 28 χρόνια εμπειρίας, Α΄Τάξης, Ιδιοκτήτης λογιστικού Γραφείου, Partner της E.F.M., με πολύχρονη εμπειρία σε ελληνικές & θυγατρικές Εταιρείες παγκόσμιου βεληνεκούς, Δ/νων σύμβουλος του power-tax, Ακαδημαϊκός υπεύθυνος του Power-tax-training.

4 ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Επιλέξτε έναν ή συνδυάστε τους

Φυσική Παρουσία

Επαγγελματικά Σεμινάρια στις Εγκαταστάσεις του Power-Tax-Training.

Live e-Learning

Παρακολουθείστε τα σεμινάριά μας απομακρυσμένα μέσω eLearning

Εξ'αποστάσεως

Παρακολουθείστε τα σεμινάριά μας βιντεοσκοπημένα.

Συνδυασμός

Συνδυάστε τους τρόπους παρακολούθησης με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί.

Επιπλεον παροχες

2 Λόγοι για να Επιλέξετε τη Συγκεκριμένη Ημερίδα.

Έκπτωση 10%

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί έκπτωση 10% σε οποιοδήποτε άλλη Ημερίδα μας.

Τρίτη Συμμετοχή Δωρεάν

Στις δύο συμμετοχές η τρίτη δωρεάν.

40
Ωρες
10
ημερες

Ημερομηνίες Έναρξης

Τίτλος
Ημερομηνία Έναρξης
Συνολικές Ώρες
Μέρες Διεξαγωγής
Ώρες
Νομικά Πρόσωπα
Φυσικά Πρόσωπα
Φοιτητές & Άνεργοι
Λογιστική για Επιχειρηματίες
Προσεχώς
40
Παρασκευή
Προσεχώς
18:00-21:15
550
490
Σάββατο
Προσεχώς
14:30-17:45
Κυριακή
Προσεχώς
14:30-17:45
Αναλυτικά Όλες οι Ενάρξεις

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Οι σπουδαστές του σήμερα, οι επαγγελματίες του αύριο.

logo-faces

Ρένια Αλεξίου, Β.Λογιστή, 6/6/2020

“ Παρακολούθησα πρώτη φορά, μακροχρόνιο εξ αποστάσεως σεμινάριο, μπορώ να πω ότι ήταν πολύ καλύτερο από ότι περίμενα. Πολύ καλή επικοινωνία με την εισηγήτρια μέσω e-mails, άμεσες απαντήσεις. Άψογη διοργάνωση. Η ποιότητα του ήχου και της εικόνας αρκετά καλή. Μου δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσω από την επαρχία και ήταν σαν να ήμουν εκεί. ”
logo-faces

Αθηνά Τριανταφύλλου, Απόφοιτη ΑΕΙ, 19/5/2020

“ Εκπαιδευτικό κέντρο με αποτέλεσμα. Σαν απόφοιτη οικονομικής σχολής πανεπιστημίου ήθελα να μπω στην αγορά εργασίας. Ήθελε να μάθω μισθοδοσία, καταχωρήσεις, ΦΠΑ και ότι άλλο χρειαζόταν για να αποκτήσω όλες τις απαραίτητες γνώσεις. Επέλεξα το ολοκληρωμένο πακέτο σεμιναρίων του Power Tax Trianing και βρήκα δουλειά μέσα από την σχολή. Συνιστώ το Power-Tax-Training ανεπιφύλακτα. ”
logo-faces

Σοφία Χατζηδάκη, Λογίστρια, 11/5/2020

“ Το καλύτερο σεμινάριο εργατικών είναι στο Power Tax Training. Εξαιρετική η καθηγήτρια, απόλυτα κατανοητή και το προσωπικό πρόθυμο σε ότι και αν χρειάστηκα. ”
logo-faces

Κλειώ Σωτηρίου, Τελειόφοιτη Οικονομικής Σχολής, 3/3/2020

“ Επέλεξα να παρακολουθήσω στο Power Tax Training το σεμινάριο της Ναυτιλιακής Λογιστικής εξ αποστάσεως μιας και μένω εκτός Αθηνών. Το σεμινάριο ήταν κατατοπιστικότατο και η παρακολούθηση μέσω e-learning άρτια χωρίς κανένα τεχνικό θέμα. ”
logo-faces

Κατερίνα Φωτοπούλου, Β.Λογιστή, 18/2/2020

“ Εργάζομαι σαν βοηθός λογιστή τα τελευταία 3 χρόνια. Ήθελα να εκπαιδευτώ στους ισολογισμούς και σε όλες τις εργασίες που πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε χρήσης. Παρακολούθησα το σεμινάριο Α5.Κλείσιμο Ισολογισμού. Πολύ κατατοπιστικές οι σημειώσεις και είχα την βοήθεια του καθηγητή σε ότι και αν χρειάστηκα.  ”
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ

Συμπληρώστε τη φόρμα για να δηλώσετε ενδιαφέρον για την Ημερίδα.

Φορμα Ενδιαφεροντος

Αποδοχή όρων χρήσης προσωπικών δεδομένων και περιορισμού ευθύνης του PTT *

Ναι

Εγγραφή στο newsletter του Power Tax Training *

Ναι

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας (email) και άλλα προσωπικά στοιχεία, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει τη δήλωση απορρήτου (privacy) για αυτό τον ιστότοπο και δίνετε τη συγκατάθεσή σας να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση απορρήτου.

Διεύθυνση

Μαθιού Μακκά 1 & Ερυθρού Σταυρού 3
1ος Όροφος
115 26 Αμπελόκηποι
Δίπλα στο Μετρό Πανόρμου

Τηλεφωνικό Κέντρο

210-6231894, 210-6985315, 210-6916886