ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ HR

Ολοκληρωμένη Εικόνα των Βασικών Λειτουργιών μιας Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων σε μια Σύγχρονη Επιχείρηση ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ!

Στόχος Ημερίδας

“Η συνεισφορά των προϊσταμένων και των managers δεν μετριέται από τις γνώσεις τους, αλλά από το αν οδηγούν σε αλλαγή του τρόπου σκέψης και δράσης των άλλων με τελικό αποτέλεσμα την επίτευξη των εταιρικών στόχων αλλά και την ανάπτυξη των ανθρώπων τους"

 • Ο συνεχώς μεταβαλλόμενος επιχειρηματικός κόσμος επηρεάζει άμεσα την λειτουργία των επιχειρήσεων, Η μικρομεσαία επιχείρηση αποτελεί τον βασικό επιχειρησιακό ιστό στην σημερινή αγορά. Επίσης, περισσότερο σήμερα από κάθε άλλη εποχή το "ανθρώπινο κεφάλαιο" αναγνωρίζεται σαν τον κυριότερο παράγοντα επιτυχίας κάθε επιχείρησης ανεξαρτήτων μεγέθους.
 • Οι διευθύνσεις Ανθρωπίνων Πόρων απέκτησαν τελικά την βαρύτητα που οι σημερινές συνθήκες απαιτούν, πολλές όμως επιχειρήσεις δεν έχουν την δυνατότητα, τους πόρους να δημιουργήσουν μια τέτοια ολοκληρωμένη διεύθυνση έτσι ώστε ο βασικός χειρισμός τέτοιων θεμάτων αλλά και ο τελικός λόγος να πέφτει στους ώμους του επιχειρηματία, του προϊστάμενου λογιστηρίου, του οικονομικού διευθυντή ή σε όποιο άλλο υπάλληλο στέλεχος θα μπορούσε να εμπλακεί και να συνεισφέρει.
 • Για να πετύχουν όμως, αυτό πρέπει να αποκτήσουν την γνώση και την ικανότητα να μεταφέρουν και να εντάξουν στην επιχείρηση τα "HR συστήματα" με μια πρακτική/ρεαλιστική και αποτελεσματική μορφή.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Γενικούς Διευθυντές και Ανώτατα Στελέχη επιχειρήσεων

 • Διευθυντές HRM
 • Στελέχη υπεύθυνα για την διαχείριση της απόδοσης των εργαζομένων και τη βελτίωση του εργασιακού κλίματος του τμήματός τους
 • Στελέχη των υπολοίπων Διευθύνσεων που έχουν την ευθύνη εφαρμογής πολιτικών της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού και της βελτίωσης του εργασιακού κλίματος Το σεμινάριο αυτό θα εξοπλίσει τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τον επιχειρηματία ή όποιον άλλο από την διοικητική ομάδα μιας επιχείρησης να παρακολουθεί με εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά και με ανάλογα "εργαλεία", φόρμες, έντυπα, διαδικασίες και ικανότητες ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης επιχείρησης όσον αφορά τον χειρισμό του ανθρωπίνου δυναμικού της. Μέσω της εκπαιδευτικής αυτής ενότητας "Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ" θα δουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των βασικών λειτουργιών μιας Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων σε μια σύγχρονη επιχείρηση. Θα παρουσιαστεί, θα αποκωδικοποιηθεί, και θα αντιληφθούν την πρακτική μορφή και τον τρόπο λειτουργίας μιας μοντέρνας Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και το πως σχεδιάζονται και υλοποιούνται γενικά τα HRM συστήματα στην σημερινή επιχείρηση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Αναλυτικά οι θεματικές & το περιεχόμενο της Ημερίδας.

Α΄ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο νέος ρόλος της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων

 • Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός και προγραμματισμός των Ανθρωπίνων Πόρων
 • Ανάλυση εργασίας
 • Προδιαγραφή - Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Περιγραφή ή Περίγραμμα Θέσης; (Job description or Job Outline?)
 • Αρχιτεκτονική της Περιγραφής Θέσης Εργασίας
 • Έντυπα και Υποδείγματα Περιγραφών θέσεων
 • Απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες, λοιπά χαρακτηριστκά θέσεων (Skills & Competencies)

Προσέλκυση & Επιλογή Προσωπικού

 • Προσελκύοντας ταλέντα από την αγορά
 • Πηγές, μέθοδοι άντλησης και συστήματα επιλογής προσωπικού
 • Σημασία, Χρήση "ανάγνωση" των βασικών πληροφοριών του Βιογραφικού Σημειώματος
 • Η συνέντευξη ως βασική λειτουργία
 • arrow yellow Υποδοχή & ένταξη νέων υπαλλήλων (induction programs)

Εντοπισμός - Αξιολόγηση & Ανάπτυξη εργαζομένων

 • Τρόπος / συστήματα εντοπισμού και ανάπτυξης ταλέντων
 • Εκτίμηση των δυνατοτήτων εξέλιξης υπαλλήλων
 • Δημιουργία "career path" για τους "potentials" μιας επιχείρησης

Ανάπτυξη και Εκπαίδευση

 • Διερεύνηση Εκπαιδευτικών αναγκών μιας επιχείρησης
 • Σχεδιασμός & Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Επιλογή εκπαιδευτικών και άλλων μεθόδων ανάπτυξης
 • On the job Training - Coaching / Directing κ.α
 • Προγράμματα ΛΑΕΚ - ΟΑΕΔ - 0,24%

Αμοιβές, Παροχές και συστήματα κινήτρων

 • Σταθερές - Μεταβλητές αμοιβές
 • Δημιουργία αξιόπιστων συστημάτων αμοιβής
 • Η αξιολόγηση της απόδοσης εργασίας και οι τρόποι αρχειοθέτηση των εργαζομένων • Η σωστή παρακίνηση - υποκίνηση (Στόχος και υποκίνηση)
 • Κίνητρα και παράγοντες παραμονής στην επιχείρηση

Επιπλέον σχετικά με το HRM θέματα

 • Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Στρατηγική μιας επιτυχημέννης διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων
 • Ανάλυση ελλείψεων ενός Συστήματος HRM
 • Εργατικό Δίκαιο: ΣΣΕ, πρόσληψη, απόλυση, αμοιβές εργαζομένων
 • Reports προς την διοίκηση
 • Παρέχονται εργαλεία υπό μορφή Check List και Excel
 • Το πρόγραμμα είναι εμπλουτισμένο με μελέτες περίπτωσης ώστε να επιτυγχάνεται η εξάσκηση των εκπαιδευόμενων σε δεδομένα επιχειρήσεων.

Β’ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Είδη αποδοχών & Εναλλακτικές μορφές εργασίας
 • Σύμβαση εργασίας - Καθορισμός Μισθού
 • Το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη
 • Κανονισμός Εργασίας
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων στο χώρο εργασίας
 • Πνευματικά δικαιώματα και εργαζόμενοι
 • Εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες
 • Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων
 • Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 • Εργατικό ατύχημα
 • Διαχείριση αλλαγής στο εργασιακό περιβάλλον
 • Διαχείριση κρίσεων και επίλυση προβλημάτων εργοδότη – εργαζομένων
 • Καταγγελία σύμβασης εργασίας
 • Νομικό καθεστώς ομαδικών απολύσεων
 • Απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους
 • Υπαίτια παράβαση υποχρεώσεων από τη σύμβαση εργασίας
 • Υποχρεώσεις εργοδότη και εργαζόμενου μετά τον λήξη της σύμβασης
 • Απόλυση λόγω συνταξιοδότησης
Τα προγράμματα που διδάσκονται στις ημερίδες μας είναι:

         

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Επαγγελματίες Καθηγητές με Μεγάλη Εργασιακή Εμπειρία.

Γεωργικoπουλος Κων/νος

Aπόφοιτος οικονομικού πανεπιστημίου Αθηνών, MBA in Marketing Management στο PACE της Νέας Υόρκης, Σύμβουλος και Ειδικός Συνεργάτης Επιχειρήσεων, εμπειρία πλέον των 20 ετών στον Εμπορικό, Διοικητικό και HR τομέα, εισηγητής εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε Ελλάδα και εξωτερικό

Θωμας Κολιοθωμας

Φοροτεχνικός με 28 χρόνια εμπειρίας, Α΄Τάξης, Ιδιοκτήτης λογιστικού Γραφείου, Partner της E.F.M., με πολύχρονη εμπειρία σε ελληνικές & θυγατρικές Εταιρείες παγκόσμιου βεληνεκούς, Δ/νων σύμβουλος του power-tax, Ακαδημαϊκός υπεύθυνος του Power-tax-training.

4 ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Επιλέξτε έναν ή συνδυάστε τους

Φυσική Παρουσία

Επαγγελματικά Σεμινάρια στις Εγκαταστάσεις του Power-Tax-Training.

Live e-Learning

Παρακολουθείστε τα σεμινάριά μας απομακρυσμένα μέσω eLearning

Εξ'αποστάσεως

Παρακολουθείστε τα σεμινάριά μας βιντεοσκοπημένα.

Συνδυασμός

Συνδυάστε τους τρόπους παρακολούθησης με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί.

Επιπλεον παροχες

2 Λόγοι για να Επιλέξετε τη Συγκεκριμένη Ημερίδα.

Έκπτωση 10%

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί έκπτωση 10% σε οποιοδήποτε άλλη Ημερίδα μας.

Τρίτη Συμμετοχή Δωρεάν

Στις δύο συμμετοχές η τρίτη δωρεάν.

15
Ωρες
3
ημερες

Ημερομηνίες Έναρξης

Τίτλος
Ημερομηνία Έναρξης
Συνολικές Ώρες
Μέρες Διεξαγωγής
Ώρες
Νομικά Πρόσωπα
Φυσικά Πρόσωπα
Φοιτητές & Άνεργοι
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού HR
Προσεχώς
12
Παρασκευή
Προσεχώς
18:00-21:15
230
200
170
Σάββατο
Προσεχώς
14:30-17:45
Κυριακή
Προσεχώς
14:30-17:45
Αναλυτικά Όλες οι Ενάρξεις

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Οι σπουδαστές του σήμερα, οι επαγγελματίες του αύριο.

logo-faces

Ρένια Αλεξίου, Β.Λογιστή, 6/6/2020

“ Παρακολούθησα πρώτη φορά, μακροχρόνιο εξ αποστάσεως σεμινάριο, μπορώ να πω ότι ήταν πολύ καλύτερο από ότι περίμενα. Πολύ καλή επικοινωνία με την εισηγήτρια μέσω e-mails, άμεσες απαντήσεις. Άψογη διοργάνωση. Η ποιότητα του ήχου και της εικόνας αρκετά καλή. Μου δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσω από την επαρχία και ήταν σαν να ήμουν εκεί. ”
logo-faces

Αθηνά Τριανταφύλλου, Απόφοιτη ΑΕΙ, 19/5/2020

“ Εκπαιδευτικό κέντρο με αποτέλεσμα. Σαν απόφοιτη οικονομικής σχολής πανεπιστημίου ήθελα να μπω στην αγορά εργασίας. Ήθελε να μάθω μισθοδοσία, καταχωρήσεις, ΦΠΑ και ότι άλλο χρειαζόταν για να αποκτήσω όλες τις απαραίτητες γνώσεις. Επέλεξα το ολοκληρωμένο πακέτο σεμιναρίων του Power Tax Trianing και βρήκα δουλειά μέσα από την σχολή. Συνιστώ το Power-Tax-Training ανεπιφύλακτα. ”
logo-faces

Σοφία Χατζηδάκη, Λογίστρια, 11/5/2020

“ Το καλύτερο σεμινάριο εργατικών είναι στο Power Tax Training. Εξαιρετική η καθηγήτρια, απόλυτα κατανοητή και το προσωπικό πρόθυμο σε ότι και αν χρειάστηκα. ”
logo-faces

Κλειώ Σωτηρίου, Τελειόφοιτη Οικονομικής Σχολής, 3/3/2020

“ Επέλεξα να παρακολουθήσω στο Power Tax Training το σεμινάριο της Ναυτιλιακής Λογιστικής εξ αποστάσεως μιας και μένω εκτός Αθηνών. Το σεμινάριο ήταν κατατοπιστικότατο και η παρακολούθηση μέσω e-learning άρτια χωρίς κανένα τεχνικό θέμα. ”
logo-faces

Κατερίνα Φωτοπούλου, Β.Λογιστή, 18/2/2020

“ Εργάζομαι σαν βοηθός λογιστή τα τελευταία 3 χρόνια. Ήθελα να εκπαιδευτώ στους ισολογισμούς και σε όλες τις εργασίες που πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε χρήσης. Παρακολούθησα το σεμινάριο Α5.Κλείσιμο Ισολογισμού. Πολύ κατατοπιστικές οι σημειώσεις και είχα την βοήθεια του καθηγητή σε ότι και αν χρειάστηκα.  ”
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ

Συμπληρώστε τη φόρμα για να δηλώσετε ενδιαφέρον για την Ημερίδα.

Φορμα Ενδιαφεροντος

Αποδοχή όρων χρήσης προσωπικών δεδομένων και περιορισμού ευθύνης του PTT *

Ναι

Εγγραφή στο newsletter του Power Tax Training *

Ναι

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας (email) και άλλα προσωπικά στοιχεία, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει τη δήλωση απορρήτου (privacy) για αυτό τον ιστότοπο και δίνετε τη συγκατάθεσή σας να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση απορρήτου.

Διεύθυνση

Μαθιού Μακκά 1 & Ερυθρού Σταυρού 3
1ος Όροφος
115 26 Αμπελόκηποι
Δίπλα στο Μετρό Πανόρμου

Τηλεφωνικό Κέντρο

210-6231894, 210-6985315, 210-6916886