4 ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Επιλέξτε έναν ή συνδυάστε τους

Φυσική Παρουσία

Επαγγελματικά Σεμινάρια στις Εγκαταστάσεις του Power-Tax-Training.

Live e-Learning

Παρακολουθείστε τα σεμινάριά μας απομακρυσμένα μέσω eLearning

Εξ'αποστάσεως

Παρακολουθείστε τα σεμινάριά μας βιντεοσκοπημένα.

Συνδυασμός

Συνδυάστε τους τρόπους παρακολούθησης με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Α1

Αναλυτικά οι θεματικές & το περιεχόμενο του σεμιναρίου

Α. Βασικές Εννοείς Ε.Λ.Π. - Ενέργειες

 • Ανάλυση και εφαρμογή των Ε.Λ.Π. - Παρουσίαση του Λογιστικού Σχεδίου – Λογαριασμοί Ενεργητικού-Παθητικού Εσόδων και Εξόδων
 • Βασικές αρχές Μηχανογραφημένων Λογιστικών Συστημάτων - Μηχανογράφηση ΑΕ - ΕΠΕ
 • Βασικές λογιστικές αρχές
 • Δικαιολογητικά - Παραστατικά εγγραφών
 • Διαδικασία εργασιών που ακολουθείτε στα Λογιστήρια
 • Προβολές εκτυπώσεις λογαριασμών, ημερολογίων, καθολικών, ισοζύγια.
 • Τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας -Διακίνηση - Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγηση
 • Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ.
 • Εμπορική Διαχείριση: Αποθήκη, Πελάτες, Προμηθευτές, Αγορές-Πωλήσεις

Β. Εργασίες Λογιστή σε Έναρξη Νέας Εταιρείας - Δικαιολογητικά

 • Βασικές μορφές Εταιρειών, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Ε.Ε., Ο.Ε., ΣΥΝ.Π.Ε, ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΑΤΟΜΙΚΗΣ.
 • Επιλογή της κατάλληλης Εταιρείας Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα
 • Δικαιολογητικά για την ίδρυση Εταιρείας Βήμα Βήμα
 • Συμπληρωμένα υποδείγματα Εφορίας Μ3,Μ6,Μ7,Μ8 κλπ με όλα τα "κρίσιμα σημεία"
 • Εφορία, ΓΕΜΗ - Νομαρχία, Επιμελητήριο, Βήμα Βήμα με συμπληρωμένα υποδείγματα
 • Εγγραφές σύστασης Α.Ε – Ε.Π.Ε – Ο.Ε – Ε.Ε, ΣΥΝ.Π.Ε., ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ
 • Αύξηση Κεφαλαίου, φόρος κεφαλαίου
 • Απογραφή της Εταιρείας στο ΙΚΑ , λοιπά ταμεία
 • Φορολογικός Μηχανισμός, Ταμειακή Μηχανή
 • Επιλογή του κατάλληλου Μηχανογραφικού Λογιστικού συστήματος
 • Ελληνικά λογιστικά πρότυπα ν.4308/2014 ΦΕΚ Α΄251
 • Λοιπά Ειδικά Θέματα για ίδρυση Εταιρειών

Γ. Εργασίες Λογιστή Κάθε Μέρα --> Βήμα - Βήμα

Ομάδα 1:Αναλυτική Διαχείριση Μητρώου Παγίων -Συντελεστές απόσβεσης- υπόδειγμα σε Εxcel, ενημερωμένο με όλες τις αλλαγές που ισχύουν από 01/01/2015
Ομάδα 1 :Αγορά παγίου -Πώληση Καταστροφή -Αποσβέσεις, παραδείγματα, εφαρμογές σε excel
Ομάδα 2: Αγορά Eμπ/των, ά υλών, αναλώσιμα , εγγυοδοσία, μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων, FIFO μεσοσταθμική κλπ, παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων καθώς και εφαρμογές έτοιμες σε excel
Ομάδα 3: Απαιτήσεις - Διαθέσιμα
Ομάδα 3: Εισαγωγές Γ΄χωρών - Ενδοκοινοτικές -παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων καθώς και εφαρμογές έτοιμες σε excel Εγγραφές -Κοστολόγηση με εφαρμογή σε excel
Ομάδα 3: Απαιτήσεις & Διαθέσιμα: Γραμμάτια, επιταγές, μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων καθώς και εφαρμογές έτοιμες σε excel
Ομάδα 4: Κεφάλαιο -Αποθεματικά- Διαφορές Αναπροσαρμογής - Προβλέψεις-Μακροπρόθεσμα Δάνεια, παραδείγματα, εφαρμογές έτοιμες σε excel
Ομάδα 5: Προμηθευτές, Γρ/τια Πληρωτέα, Πιστωτές, Φόροι, ΙΚΑ, μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού, παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων καθώς και εφαρμογές έτοιμες σε excel
Ομάδα 6 : Αναλυτική παρουσίαση των Οργανικών εξόδων της Εταιρείας, με παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων
  6.1 Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού
  6.2 Παροχές Τρίτων
  6.3 Φόροι – Τέλη
  6.4 Διάφορα Έξοδα
  6.5 Τόκοι & Συναφή Έξοδα
  6.6 Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων, όλες οι αλλαγές από 01-01-2015


Ομάδα 7 : Αναλυτική παρουσίαση των Οργανικών εσόδων της Εταιρείας, με παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων
  7.0 Πωλήσεις Εμπορευμάτων
  7.1 Πωλήσεις Προϊόντων
  7.2 Πωλήσεις Λοιπών Αποθεμάτων & Άχρηστου Υλικού
  7.3 Πωλήσεις Υπηρεσιών
  7.4 Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα Πωλήσεων
  7.5 Έσοδα Παρεπομένων Ασχολιών
  7.6 Έσοδα Κεφαλαίων
  7.7 Ιδιοπαραγωγή Παγίων Τεκμαρτά Έσοδα από Αυτ/σεις ή Καταστροφές Αποθεμάτων
  7.8 Έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο - Λογιστική μεταχείριση
  7.9 Έσοδα Αφορολόγητα - Λογιστική μεταχείριση
  7.10 Τεχνική επαλήθευσης καταχώρησης εγγραφών για εκμηδενισμό των λαθών
  7.11 Διαχείριση Κινδύνου των Εργασιών του Λογιστηρίου

Δ. Εργασίες Λογιστή Κάθε Μηνά --> Βήμα - Βήμα

 • Έλεγχος Ισοζυγίου - Εκμάθηση προβλημάτων ισοζυγίου βήμα-βήμα αναλυτικά
 • Συμφωνίες με Υποσυστήματα όπως Εμπορική Διαχείριση, Πρόγραμμα Μισθοδοσίας, κλπ
 • Λογιστικοποίηση εγγραφών, Εκτύπωση Βιβλίων

Φόροι - Υποχρεώσεις προς Δημόσιο

 • ΦΠΑ Γ΄ Κατηγορίας διαδικασία - Τεχνικές Επαλήθευσης
 • Φ.Μ.Υ.
 • Intrastat, Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας,
 • ΑΠΔ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας

Ε. Εργασίες Λογιστή στο Κλείσιμο της Χρήσης --> Βήμα - Βήμα

Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού - Ηλεκτρονικός Φάκελος
 • Αποτίμηση μενόντων - Απογραφή-Αγορές - Εισαγωγές
 • Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις – Παραδόσεις
 • Αποθέματα: Απογραφή - αποτίμηση, αγορές - επιστροφές - εκπτώσεις, αυταπαραδόσεις
 • Λογιστική διαχείριση Μεταβατικών Λογ/σμών Ενεργητικού -Παθητικού (Λ/σμοί 36 & 56 )
 • Προβλέψεις Δάνεια – Factoring
 • Λογ/σμός Εκκαθάρισης Φόρων – Τελών – Ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος
 • Φ.Π.Α. Γ΄ κατηγορίας βιβλίων (Προσωρινή – INTRASTAT- πίνακες (Φ1, Φ2, Φ3,Φ4)
 • Δημιουργία Οικονομικών καταστάσεων βάσει - Ε.Λ.Π. Ν.4308/2014 ΦΕΚ Α'
 • Ισολογισμός - Φορολογική αναμόρφωση αποτελέσματων
 • Διάγραμμα Ροής της Τεχνικής Κλεισίματος
 • Διαφορές Φορολογικής Αναμόρφωσης, Μόνιμες και Προσωρινές
 • Λογ/σμός Γενικής Εκμετάλλευσης Λογ/σμός 82 -Κέρδη - Ζημίες Χρήσεως
 • Διάθεση αποτελεσμάτων (Α.Ε – Ε.Π.Ε – Ο.Ε – Ε.Ε – ΑΤΟΜΙΚΕΣ)
 • Αποτελέσματα χρήσης -Κατάσταση λογαρισμού Εκμ/σεως
 • Προσάρτημα, Πρακτικά Δ.Σ. & Γ.Σ. Υποδείγματα
 • Δηλώσεις Α.Ε.-ΕΠΕ-ΕΕ-ΟΕ- Ατομικές, ΕΝ, Ε3, Ε2
 • Υπόδειγμα σε excel
 • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ
 • Ανακεφαλαιωτικές Ασκήσεις
 • Εφαρμοσμένο με τα Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΦΕΚ Α΄251 /24.11.2014 & ΠΟΛ 1003,1002/31.12.2014).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Α2

Αναλυτικά οι θεματικές & το περιεχόμενο του σεμιναρίου

Α. Εισαγωγικές Έννοιες

 • Α.2.1 Έννοια διακρίσεις συμβάσεις εργασίας (εξαρτημένης εργασίας-ανεξάρτητων υπηρεσιών)
 • Α.2.2 Διακρίσεις μισθωτών - ( υπάλληλοι εργάτες)
 • Α.2.3 Σύνοψη σύμβαση εργασίας (προϋποθέσεις έγκυρης σύμβασης)
 • Α.2.4 Σύμβαση ορισμένου -αορίστου χρόνου- σύμβαση έργου
 • Α.2.5 Ένταξη σε συλλογική σύμβαση εργασίας (κλαδική ,εργασιακή ή άλλη)

A2.6. Υποσχέσεις Υπαλλήλου Μισθοδοσίας κατά την Πρόληψη

 • Α.2.7 Συμβάσεις εργασίας – Πρόσληψη Συμπλήρωση Εντύπων Ε3, Ε4 – Έννοιες Υπαλλήλου – Εργάτη, (χρονικά περιθώρια πρόσληψης)
 • Α.2.8 Διαδικασίες με Ο.Α.Ε.Δ. – Επ. Εργασίας – Ι.Κ.Α.
 • Α.2.9 Ωράρια εργασίας – μεταβολές
 • Α.2.10 Μισθωτοί – Χρονικά όρια εργασίας συμπληρωμένα υποδείγματα
 • Α.2.11 Μισθοδοσία ,Εύρεση Μισθού, ΚΑΔ. Ειδικότητας
 • Α.2.12 Γιατρός Εργασίας, Τεχνικός Ασφαλείας
 • Α.2.13 Αποδοχές (Ημ/σθιο, Ωρομίσθιο, Απουσίες, Συστήματα εργασίας, Υπερωρίες, Υπερεργασία κ.λ.π)
 • Α.2.14 Κρατήσεις για φόρο, ασφαλιστικά Ταμεία

Α2.15. Αμοιβή της Εργασίας

 • Α.2.16 Εκτός έδρας – Υπερωρίες – Δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα – Επιδόματα κ.λπ.
 • Α.2.17 Ωρομίσθιο, Ημερομίσθιο
 • Α.2.18 Αποζημίωση απολυόμενων – Καταγγελία σύμβασης -Διαθεσιμότητα -Ε6
 • Α.2.19 Ημέρες υποχρεωτικής - προαιρετικής αδείας - Άνευ αποδοχών -Εργάνη Ε11
 • Α.2.20 Ασθένεια, μητρότητα, Στράτευση
 • Α.2.21 Επίδομα Ισολογισμού
 • Α.2.22 Ασθένεια, Λοχεία, Προστασία Μητρότητας, Στράτευση
 • Α.2.23 Αποδοχές που υπόκεινται σε εισφορές, χρόνος καταβολής εισφορών
 • Α.2.24 Προσωρινές δηλώσεις ΦΜΥ
 • Α.2.25 Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Α.Π.Δ (ΙΚΑ)
 • Α.2.26 Νέος Εργατικός Νόμος 3846/2010, Διαλείπουσα Εργασία ,ΛΟΙΠΑ
 • Επίκαιρα Θέματα: Εργόσημο, Σερβιτόροι, Οικοδομοτεχνικά, Οικόσιτο Προσωπικό, Ποινολόγιο, Πράξεις επιβολής προστίμων του ΙΚΑ

Α2.27. Λύση Σύμβασης Εργασίας

 • Α.2.28 Καταγγελία σύμβασης εργασίας, Συμπλήρωση εντύπου καταγγελίας Ε6 <<ΕΡΓΑΝΗ>>, με πραγματικές περιπτώσεις
 • Α.2.29 Υπολογισμός και καταβολή της αποζημίωσης, Απαγόρευση απόλυσης, Περιορισμός αποζημίωσης
 • Α.2.30 Οικειοθελής αποχώρηση, Γνωστοποίηση στο <<ΕΡΓΑΝΗ>>, τι και πως υποβάλλεται
 • Α.2.31 Αποχώρηση προς συνταξιοδότηση
 • Α.2.32 Ομαδικές απολύσεις
 • Α.2.33 Αναλυτικά Υποδείγματα για κάθε περίπτωση, Διευκρινίσεις ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων Ε3-Ε11, κρίσιμα σημεία ελέγχου της όλης διαδικασίας
 • Α.2.34 Τεστ Πιστοποίησης

Α2.35. Πρακτικά Παραδείγματα - Εργαστήριου σε Πραγματικά Δεδομένα

 • Α.2.36 Αναλυτικοί υπολογισμοί παραδείγματα
 • Α.2.37 Νόμιμες & Καταβαλλόμενες Αποδοχές , Δώρα, Επιδόματα, Αποζημιώσεις,
 • Α.2.38 Υπολογισμός εμμίσθου, ημερομισθίου, ωρομισθίου,
 • Α.2.39 Υπολογισμός μερικής & εκ περιτροπής απασχόλησης,
 • Α.2.40 Αποδείξεις Πληρωμών, Βεβαιώσεις Αποδοχών,
 • Α.2.41 Έλεγχος Μισθοδοτικών Καταστάσεων & Λοιπές Εκτυπώσεις
 • Α.2.42 Άδεια, επίδομα και αποδοχές άδειας μισθωτών
 • Α.2.43 Γονική άδεια, Ασθένεια, Άδεια γάμου κ.λ.π.
 • Α.2.44 Ημέρες υποχρεωτικής αργίας
 • Α.2.45 Ετεροχρονισμένη Ασθένεια, αφαίρεση επιδ. μητρότητας, βραχεία ασθένεια
 • Α.2.46 Μονοήμερες άδειες, άνευ αποδοχών, βιβλίο αδειών, μεταφορά αδείας
 • Α.2.47 Ειδικά θέματα -ανάπτυξη
 • Α.2.48 Πλήρης σε μερική απασχόληση, διαδοχικές συμβάσεις, δανεισμός
 • Α.2.49 Bonus, Χειρισμός Υπερωριών, Μειωμένο Ωράριο
 • Α.2.50 Μείωση Προσωπικού, Λύσεις Προβλήματα Διαδικασίες
 • Α.2.51 Πρακτική ΤΕΙ
 • Α.2.52 Τεστ Πιστοποίησης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Α3

Αναλυτικά οι θεματικές & το περιεχόμενο του σεμιναρίου

Α. Συνοπτικό Πρόγραμμα Φ.Π.Α.

A' Ενότητα

1. Ερμηνεία και Λειτουργία του ΦΠΑ

 • Α.3.1 Αναλυτική παρουσίαση βήμα –βήμα πως λειτουργεί το ΦΠΑ
 • Α.3.2 Βασικές γνώσεις που πρέπει να γνωρίζει ο λογιστής για την λειτουργία του

2. Παραδόσεις Αγάθων

 • Α.3.3 Παραδόσεις αγαθών, τι είναι, ποιες θεωρούνται και πως λειτουργούν
 • Α.3.4 Σε ποιες περιπτώσεις Παραδόσεις Αγαθών υπόκεινται σε ΦΠΑ
 • Α.3.5 Εκτεταμένα παραδείγματα Γ΄ Χωρών καθώς και χορήγηση προγράμματος Excel

3. Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις - Τριγωνικές Συναλλαγές

 • Α.3.6 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών τι είναι, ποιες θεωρούνται και πως λειτουργούν
 • Α.3.7 Τριγωνικές συναλλαγές τι είναι, ποιες θεωρούνται και πως λειτουργούν
 • Α.3.8 Εκτεταμένα παραδείγματα καθώς και χορήγηση προγράμματος Excel

4. Πράξεις Λήπτη - Παροχή Υπηρεσιών

 • Α.3.9 Πράξεις λήπτη –παροχής υπηρεσιών τι είναι, ποιες θεωρούνται και πως λειτουργούν
 • Α.3.10 Εκτεταμένα παραδείγματα

5. Ποια Ακίνητα Υπάγονται στο ΦΠΑ

 • Α.3.11 Σε ποιες περιπτώσεις τα ακίνητα υπάγονται σε ΦΠΑ και σε ποιες όχι
 • Α.3.12 Σε ποιες περιπτώσεις έχουμε Φ.Μ.Α. και σε ποιες όχι
 • Α.3.13 Παραδείγματα διαφόρων περιπτώσεων

Β' Ενότητα

Απαλλαγές από το ΦΠΑ- Εκπτώσεις – Διακανονισμοί & Επιστροφές Κανονικό –Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ

 • Α.3.14 Αναλυτική παρουσίαση βήμα –βήμα πως λειτουργούν,
 • Α.3.15 Βασικές γνώσεις που πρέπει να γνωρίζει ο λογιστής για την λειτουργία τους
 • Α.3.16 Διαδικασίες απαλλαγής
 • Α.3.17 Παραδείγματα διαφόρων περιπτώσεων

Γ' Ενότητα

Δηλώσεις ΦΠΑ – Ειδικά Θέματα – Λοιπά Θέματα

 • Α.3.18 Προσωρινή Δήλωση ΦΠΑ για Β΄& Γ΄ Κατηγορίας βιβλία -νέο έντυπο 2015
 • Α.3.19 Ειδικό καθεστώς άρθρου 39 -μικρών επιχειρήσεων
 • Α.3.20 Παρουσίαση – Συμπλήρωση δηλώσεων Intrastat –Πίνακας Listing
 • Α.3.21 Πρόστιμα και προσαυξήσεις του Φ.Π.Α
 • Α.3.22 Prorata Λειτουργία της
 • Α.3.23 Αναλυτική παρουσίαση βήμα –βήμα πως Συμπληρώνονται
 • Α.3.24 Βασικές γνώσεις που πρέπει να γνωρίζει ο λογιστής για την λειτουργία τους
 • Α.3.25 Παραδείγματα διαφόρων περιπτώσεων

Ε.Λ.Π. - Διακίνηση - Τιμολόγηση - Βιβλία & Στοιχεία

Β. Συνοπτικό Πρόγραμμα Ε.Λ.Π. 4308/2014
ΦΕΚ Α΄

Α΄ Ενότητα

 • Α.3.26 Ποιες είναι οι Κατηγορίες βιβλίων που υπάρχουν
 • Α.3.27 Όρια τήρησης βιβλίων Β΄& Γ΄ Κατηγορίας, αναλυτική παρουσίαση όρια
 • Α.3.28 Ποιοι είναι Υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων
 • Α.3.29 Διάκριση επιτηδευματιών ( πχ. Έννοια Χονδρικής & Λιανικής Πώλησης)
 • Α.3.30 Βιβλίο Αποθήκης- Παραγωγής Κοστολογίου
 • Α.3.31 Στοιχεία επιτηδευματιών – Διακίνηση ( Τιμολόγια –Δελτία Αποστολής κλπ)
 • Α.3.32 Ποιοι είναι Υπόχρεοι σε Φορολογικούς Μηχανισμούς
 • Α.3.33 Υποκαταστήματα - Πρόσθετα βιβλία, Ποια καταργήθηκαν
 • Α.3.34 Ενημέρωση – διαφύλαξη Βιβλίων και Στοιχείων Ισχύουσες Διατάξεις
 • Α.3.35 Τόπος Ενημέρωσης των βιβλίων
 • Α.3.36 Τρόποι ενημέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων
 • Α.3.37 Φύλαξη των φορολογικών στοιχείων
 • Α.3.38 Μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων που εκδίδονται
 • Α.3.39 Τεχνικές προδιαγραφές λογισμικού
 • Α.3.40 Εκτεταμένες αναφορές -Παραδείγματα

B' Ενότητα

 • Α.3.41 Διαχειριστική περίοδος των επιχειρήσεων πως καθορίζεται
 • Α.3.42 Απογραφή – Αποτίμηση στοιχείων απογραφής ( FIFO, Μέση Σταθμική κλπ)
 • Α.3.43 Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσης – Ισχύουσες διατάξεις
 • Α.3.44 Κύρος των βιβλίων και Απόρρητο
 • Α.3.45 Αυτοτελείς παραβάσεις - Ποινές και κυρώσεις
 • Α.3.46 Δικαιώματα του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.
 • Α.3.47 Εκτεταμένες αναφορές -Παραδείγματα

Θεματολογία ΦΠΑ για το Τέλος του Προγράμματος ΦΠΑ Ειδική Παρουσίαση Θέματος ΦΠΑ

Δικαίωμα Έκπτωσης – Διακανονισμός του ΦΠΑ

 • Δικαίωμα έκπτωσης γενικά
 • Επιμερισμός του δικαιώματος έκπτωσης (Pro-Rata)
 • Διακανονισμός ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών γενικά
 • Παραγραφή δικαιώματος επιστροφής Πιστωτικού ΦΠΑ
 • Επιστροφή ΦΠΑ από άλλα κράτη μέλη και Τρίτες χώρες – Διαδικασία και Χρόνος άσκησης του δικαιώματος επιστροφής

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Α4

Αναλυτικά οι θεματικές & το περιεχόμενο του σεμιναρίου

Α. Συνοπτικό Πρόγραμμα Φ.Π.Α.

A' Ενότητα

1. Ερμηνεία και Λειτουργία του ΦΠΑ

 • Α.3.1 Αναλυτική παρουσίαση βήμα –βήμα πως λειτουργεί το ΦΠΑ
 • Α.3.2 Βασικές γνώσεις που πρέπει να γνωρίζει ο λογιστής για την λειτουργία του

2. Παραδόσεις Αγάθων

 • Α.3.3 Παραδόσεις αγαθών, τι είναι, ποιες θεωρούνται και πως λειτουργούν
 • Α.3.4 Σε ποιες περιπτώσεις Παραδόσεις Αγαθών υπόκεινται σε ΦΠΑ
 • Α.3.5 Εκτεταμένα παραδείγματα Γ΄ Χωρών καθώς και χορήγηση προγράμματος Excel

3. Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις - Τριγωνικές Συναλλαγές

 • Α.3.6 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών τι είναι, ποιες θεωρούνται και πως λειτουργούν
 • Α.3.7 Τριγωνικές συναλλαγές τι είναι, ποιες θεωρούνται και πως λειτουργούν
 • Α.3.8 Εκτεταμένα παραδείγματα καθώς και χορήγηση προγράμματος Excel

4. Πράξεις Λήπτη - Παροχή Υπηρεσιών

 • Α.3.9 Πράξεις λήπτη –παροχής υπηρεσιών τι είναι, ποιες θεωρούνται και πως λειτουργούν
 • Α.3.10 Εκτεταμένα παραδείγματα

5. Ποια Ακίνητα Υπάγονται στο ΦΠΑ

 • Α.3.11 Σε ποιες περιπτώσεις τα ακίνητα υπάγονται σε ΦΠΑ και σε ποιες όχι
 • Α.3.12 Σε ποιες περιπτώσεις έχουμε Φ.Μ.Α. και σε ποιες όχι
 • Α.3.13 Παραδείγματα διαφόρων περιπτώσεων

Β' Ενότητα

Απαλλαγές από το ΦΠΑ- Εκπτώσεις – Διακανονισμοί & Επιστροφές Κανονικό –Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ

 • Α.3.14 Αναλυτική παρουσίαση βήμα –βήμα πως λειτουργούν,
 • Α.3.15 Βασικές γνώσεις που πρέπει να γνωρίζει ο λογιστής για την λειτουργία τους
 • Α.3.16 Διαδικασίες απαλλαγής
 • Α.3.17 Παραδείγματα διαφόρων περιπτώσεων

Γ' Ενότητα

Δηλώσεις ΦΠΑ – Ειδικά Θέματα – Λοιπά Θέματα

 • Α.3.18 Προσωρινή Δήλωση ΦΠΑ για Β΄& Γ΄ Κατηγορίας βιβλία -νέο έντυπο 2015
 • Α.3.19 Ειδικό καθεστώς άρθρου 39 -μικρών επιχειρήσεων
 • Α.3.20 Παρουσίαση – Συμπλήρωση δηλώσεων Intrastat –Πίνακας Listing
 • Α.3.21 Πρόστιμα και προσαυξήσεις του Φ.Π.Α
 • Α.3.22 Prorata Λειτουργία της
 • Α.3.23 Αναλυτική παρουσίαση βήμα –βήμα πως Συμπληρώνονται
 • Α.3.24 Βασικές γνώσεις που πρέπει να γνωρίζει ο λογιστής για την λειτουργία τους
 • Α.3.25 Παραδείγματα διαφόρων περιπτώσεων

Ε.Λ.Π. - Διακίνηση - Τιμολόγηση - Βιβλία & Στοιχεία

Β. Συνοπτικό Πρόγραμμα Ε.Λ.Π. 4308/2014
ΦΕΚ Α΄

Α΄ Ενότητα

 • Α.3.26 Ποιες είναι οι Κατηγορίες βιβλίων που υπάρχουν
 • Α.3.27 Όρια τήρησης βιβλίων Β΄& Γ΄ Κατηγορίας, αναλυτική παρουσίαση όρια
 • Α.3.28 Ποιοι είναι Υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων
 • Α.3.29 Διάκριση επιτηδευματιών ( πχ. Έννοια Χονδρικής & Λιανικής Πώλησης)
 • Α.3.30 Βιβλίο Αποθήκης- Παραγωγής Κοστολογίου
 • Α.3.31 Στοιχεία επιτηδευματιών – Διακίνηση ( Τιμολόγια –Δελτία Αποστολής κλπ)
 • Α.3.32 Ποιοι είναι Υπόχρεοι σε Φορολογικούς Μηχανισμούς
 • Α.3.33 Υποκαταστήματα - Πρόσθετα βιβλία, Ποια καταργήθηκαν
 • Α.3.34 Ενημέρωση – διαφύλαξη Βιβλίων και Στοιχείων Ισχύουσες Διατάξεις
 • Α.3.35 Τόπος Ενημέρωσης των βιβλίων
 • Α.3.36 Τρόποι ενημέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων
 • Α.3.37 Φύλαξη των φορολογικών στοιχείων
 • Α.3.38 Μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων που εκδίδονται
 • Α.3.39 Τεχνικές προδιαγραφές λογισμικού
 • Α.3.40 Εκτεταμένες αναφορές -Παραδείγματα

B' Ενότητα

 • Α.3.41 Διαχειριστική περίοδος των επιχειρήσεων πως καθορίζεται
 • Α.3.42 Απογραφή – Αποτίμηση στοιχείων απογραφής ( FIFO, Μέση Σταθμική κλπ)
 • Α.3.43 Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσης – Ισχύουσες διατάξεις
 • Α.3.44 Κύρος των βιβλίων και Απόρρητο
 • Α.3.45 Αυτοτελείς παραβάσεις - Ποινές και κυρώσεις
 • Α.3.46 Δικαιώματα του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.
 • Α.3.47 Εκτεταμένες αναφορές -Παραδείγματα

Θεματολογία ΦΠΑ για το Τέλος του Προγράμματος ΦΠΑ Ειδική Παρουσίαση Θέματος ΦΠΑ

Δικαίωμα Έκπτωσης – Διακανονισμός του ΦΠΑ

 • Δικαίωμα έκπτωσης γενικά
 • Επιμερισμός του δικαιώματος έκπτωσης (Pro-Rata)
 • Διακανονισμός ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών γενικά
 • Παραγραφή δικαιώματος επιστροφής Πιστωτικού ΦΠΑ
 • Επιστροφή ΦΠΑ από άλλα κράτη μέλη και Τρίτες χώρες – Διαδικασία και Χρόνος άσκησης του δικαιώματος επιστροφής
Τα προγράμματα που διδάσκονται και χορηγούνται στο συγκεκριμένο σεμινάριο είναι της Softone, Union, Εpsilon, Data

   

Τα προγράμματα που διδάσκονται στα σεμινάριά μας είναι:

     

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Επαγγελματίες Καθηγητές με Μεγάλη Εργασιακή και Διδακτική Εμπειρία.

Θωμας Κολιοθωμας

Φοροτεχνικός με 28 χρόνια εμπειρίας, Α΄Τάξης, Ιδιοκτήτης λογιστικού Γραφείου, Partner της E.F.M., με πολύχρονη εμπειρία σε ελληνικές & θυγατρικές Εταιρείες παγκόσμιου βεληνεκούς, Δ/νων σύμβουλος του power-tax, Ακαδημαϊκός υπεύθυνος του Power-tax-training.

Κωνσταντινος Δεδες

Φοροτεχνικός με μεγάλη διδακτική εμπειρία, Α΄ τάξης, εισηγητής σε πληθώρα σεμιναρίων Λογιστικού και Φορολογικού αντικειμένου.


Μπαμπης Κουτσοθανασης

Φοροτεχνικός με πολυετή διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, Α' Τάξης.Γιατι Εμας

6 Λόγοι για να Επιλέξετε το Συγκεκριμένο Σεμινάριο.

Πλήρως επικαιροποιημένο

Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και με όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2017.

Εγγύηση Καλύτερης Τιμής

To Power-Tax Training εγγυάται τόσο την ποιότητα, όσο και την τιμή. Εάν βρείτε χαμηλότερη τιμή με τις ίδιες ώρες και την ίδια ύλη, σας πληρώνουμε τη διαφορά.

Δωρεάν ERP

Δωρεάν χορήγηση του "ERP" της Softone για ένα χρόνο σε όλους τους αποφοίτους μας μέσω της τεχνολογίας SAAS. Το πρόγραμμα πιστοποιείται από την Softone.

Προσωπικός Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

Tόσο κατά την επιλογή του προγράμματος όσο και κατά την υλοποίηση του προγράμματος, με απώτερο σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση.

Βεβαίωση σπουδών

Στο τέλος του προγράμματος χορηγείται βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666- ΦΕΚ.3145/27.11.2012).

Εκπαιδευτικό Υλικό

Το εκπαιδευτικό μας υλικό αποτελείται από 45 φυλλάδια, 3400 σελίδων συνολικά, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές, από το οποίο το 70% αποτελεί εργαστηριακή-πρακτική εκπαίδευση και το 30% θεωρία.

Δωρεάν Παρακολούθηση

Σε όσους σπουδαστές έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο σεμινάριο δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν για μια φορά ακόμα όλο το σεμινάριο ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.

Ολιγομελή Τμήματα

Τμήματα από 8 έως 15 άτομα σε άρτια εξοπλισμένες αίθουσες και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό.

4
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
3400
ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΛΗΣ
280
Ωρες
8
Μηνες

Σε Ποιους Απευθύνεται

1. Αποφοίτους Λυκείου, Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ.
2. Πτυχιούχους Οικονομικών Σχολών
3. Φοιτητές, σπουδαστές οικονομικής κατεύθυνσης
4. Αποφοίτους Ιδιωτικών Σχολών - ΙΕΚ οικονομικής Κατεύθυνσης

Επαγγελματικά Οφέλη

Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων λογιστικής, οι οποίες σε βοηθούν τόσο στην εύρεση εργασίας όσο και στην αναβάθμιση των επαγγελματικών σου προσόντων προκειμένου να διεκδικήσεις προαγωγή ή αύξηση στο μισθό σου ή διατήρηση της θέσης εργασίας σου.

Χρηματοδότηση-Τρόποι Πληρωμής

1.Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

2.Με δόσεις στο κέντρο μας

3.Τα δωρεάν μαθήματα αφορούν μόνο τους σπουδαστές με φυσική παρουσία

4.Μέσω πιστωτικής κάρτας, έως και 18 άτοκες δόσεις για το Α6

Όλα τα σεμινάρια μας είναι επιδοτούμενα μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,24%, έως και 100%.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε στη σελίδα «Δίδακτρα» στο πάνω μέρος του site μας.

Επίσης, μην ξεχάσετε να δείτε και τις προσφορές που έχουμε στη σελίδα «Προσφορές»

Ημερομηνίες Έναρξης

Κωδικός ΠρογράμματοςΤίτλος ΣεμιναρίουΔιάρκειαΗμερομηνία ΈναρξηςΣυνολικές ΏρεςΜέρες ΔιεξαγωγήςΏρες ΔιεξαγωγήςΑρχική ΤιμήΤιμή ΈκπτωσηςΦοιτητές & Άνεργοι
Α6Σεμινάρια για Νέους Λογιστές8 μήνες10/07/2017280 ΏρεςΔευ-Τετ18:00-21:152.200€1.580€
Α6Σεμινάρια για Νέους Λογιστές8 μήνες11/09/2017280 ΏρεςΔευ-Τετ18:00-21:152.200€1.580€
Αναλυτικά Όλες οι Ενάρξεις

*Το Α6 σε περίπτωση εξόφλησης μετρητοίς η τιμή είναι 1.280 ευρώ.

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Οι σπουδαστές του σήμερα, οι επαγγελματίες του αύριο.

logo-faces

Άννα Ζαφειροπούλου, Φοιτήτρια, 3/3/2016

“ Μόλις τελείωσα τα μαθήματα του σεμιναρίου Α4 – Ίδρυση Λογιστικών Γραφείων, είμαι πολύ ευχαριστημένη, συμπληρώναμε πραγματικά έντυπα, παίρναμε στα χέρια μας πραγματικά παραστατικά, σαν να είμαστε λογιστές και όχι εκπαιδευόμενοι. Το συνιστώ σε όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν με τα Β’ Κατηγορίας βιβλία το σεμινάριο. ”
logo-faces

Θανάσης Παππάς, Οικονομολόγος, 19/2/2016

“ Παρακολούθησα το σεμινάριο που αναφέρετε στο Cash Flow – Προϋπολογισμοί. Κατάλαβα τα πάντα γύρω από τον προϋπολογισμό. Αυτό δεν σημαίνει καλό μάθημα; Συγχαρητήρια στον καθηγητή που μας μετέδωσε τις γνώσεις του και στο Power-Tax-Training που μας προσφέρει ένα τέτοιο σεμινάριο. ”
logo-faces

Μαριάννα Στυλιανού, Λογίστρια, 1/3/2016

“ Είχα παρακολουθήσει το εισαγωγικό μάθημα και σε άλλο κέντρο πριν καταλήξω στο Power-Tax-Training. Δυστυχώς δεν ήξεραν τι σημαίνει εκπαίδευση. Τμήματα μικρά με 25 παιδιά. Εδώ τα τμήματα είναι μεγάλα, τα γραφεία άνετα και ο αριθμός των παιδιών μικρός. Έτσι, γίνεται το μάθημα καλύτερα. ”
logo-faces

Αριστείδης Αθανασίου, Φοιτητής, 9/2/2016

“ Τέλεια διοργάνωση σεμιναρίου, πολύ καλός ο καθηγητής. Η γραμματεία πολύ εξυπηρετική σε όλα.
Ο χώρος εξοπλισμένος με τελευταίας τεχνολογίας μέσα. ”
logo-faces

Αναστασία Νικολάου, Ιδ. Υπάλληλος, 23/9/2015

“ Μόλις ξεκίνησα δουλειά σε ένα λογιστικό γραφείο και εκτελώ και χρέη γραμματειακής υποστήριξης. Δεν είχα ξαναεργαστεί ποτέ σαν γραμματέας. Βρήκα το σεμινάριο στο Ίντερνετ και αποφάσισα να κάνω το πρώτο δωρεάν μάθημα για να δω πως είναι. Τελικά το παρακολούθησα. Η καθηγήτρια άψογη. Ολοκληρωμένη παρουσίαση των θεματικών ενοτήτων του σεμιναρίου. ”
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ

Συμπληρώστε τη φόρμα για να δηλώσετε ενδιαφέρον για το σεμινάριο.

Φορμα Ενδιαφεροντος

Διεύθυνση

Μαθιού Μακκά 1 & Ερυθρού Σταυρού 3
1ος Όροφος
115 26 Αμπελόκηποι
Δίπλα στο Μετρό Πανόρμου

Τηλεφωνικό Κέντρο

210-6231894, 210-6985315, 210-6916886