4 ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Επιλέξτε έναν ή συνδυάστε τους

Φυσική Παρουσία

Επαγγελματικά Σεμινάρια στις Εγκαταστάσεις του Power-Tax-Training.

Live e-Learning

Παρακολουθείστε τα σεμινάριά μας απομακρυσμένα μέσω eLearning

Εξ'αποστάσεως

Παρακολουθείστε τα σεμινάριά μας βιντεοσκοπημένα.

Συνδυασμός

Συνδυάστε τους τρόπους παρακολούθησης με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί.

Α΄- ΕΝΟΤΗΤΑ:

Νομικό Πλαίσιο Ναυτιλιακών Εταιρειών

 • Ναυτιλιακή Εταιρεία του Νόμου 89/67
 • Ναυτική Εταιρεία του Νόμου 959/79
 • Ειδική Ναυτική Εταιρεία του Νόμου 959/79

Πλοίο (Περιγραφή - Ανάλυση -Τρόποι Εκμ/σης)

Οργάνωση Ναυτιλιακής Εταιρείας (Τμήματα Μέσα στα Τμήματα, Αντικείμενα Λειτουργίας, Σχέση Μεταξύ τους)

Φορολογικά Βιβλία και Φορολογικές Υποχρεώσεις των Ναυτιλιακών Εταιρειών

 • Βιβλία και Στοιχεία των Ναυτιλιακών Εταιρειών
 • Απαλλαγές ΦΠΑ

Λογιστικό Σχέδιο Ναυτιλιακών Εταιρειών με Βάση το Ε.Λ.Π. (Παρουσίαση Όλων των Επιμέρους Λογαριασμών)

 • Ομάδα 1η : Πάγιο Ενεργητικό
 • Ομάδα 2η : Αποθέματα, Αγορές
 • Ομάδα 3η : Απαιτήσεις, Διαθέσιμα
 • Ομάδα 4η : Καθαρή Θέση, Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
 • Ομάδα 5η : Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
 • Ομάδα 6η : Έξοδα
 • Ομάδα 7η : Έσοδα
 • Ομάδα 8η : Αποτέλεσματα

Λογαριασμοί Εξόδων και Εσοδών (Ανάλυση, Λειτουργία, Πρακτικά Παραδείγματα)

Έξοδα

 • Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού και Πληρωμάτων
 • Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων
 • Έξοδα Διοίκησης
 • Ασφάλιστρα
 • Έξοδα Συντήρησης και Επισκευών
 • Έξοδα Ταξιδίων - Εξοδολόγια ταξιδίων πλοίου (Disbursement Accounts)
 • Έξοδα Μεταφορών
 • Διάφορα Έξοδα
 • Τόκοι και Τραπεζικά Έξοδα
 • Αποσβέσεις
 • Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων
 • Έξοδα Διοίκησης
 • Ασφάλιστρα
 • Έξοδα Συντήρησης και Επισκευών
 • Έξοδα Ταξιδίων - Εξοδολόγια ταξιδίων πλοίου (Disbursement Accounts)
 • Έξοδα Μεταφορών
 • Διάφορα Έξοδα
 • Τόκοι και Τραπεζικά Έξοδα
 • Αποσβέσεις

Έσοδα

 • Ναύλοι (Freight) – Μισθώματα (Hire)
 • Σταλίες (Demurrage) – Επισπεύσεις (Dispatch)

Κατηγορίες Κόστους Διαχειρίστριας - Πλοιοκτήτριας (Διαχωρισμός, Ανάλυση)

 • Κόστος (Έξοδα Διοίκησης) Διαχειρίστριας
 • Σταθερό Κόστος Πλοιοκτήτριας (Running Cost)
 • Μεταβλητό Κόστος – Κόστος ταξιδίου Πλοίου (Direct Voyage Expenses)
 • Αποτελέσματα ανά Ταξίδι

Λογαριασμοί Ενεργητικού, Παθητικού και Καθαρής Θέσης (Ανάλυση, Λειτουργία, Πρακτικά Παραδείγματα)

Πάγια

 • Αγορά Πλοίου
 • Ναυπήγηση-Κατασκευή Πλοίου

Αποθέματα – Αγορές

 • Καύσιμα
 • Λιπαντικά
 • Εφόδια
 • Ανταλλακτικά
 • Τρόφιμα

Απαιτήσεις – Διαθέσιμα

 • Ναυλωτές
 • Χρεώστες Διάφοροι
 • Δοσοληπτικοί Λογαριασμοί Πλοιοκτήτριας – Διαχειρίστριας / Intercompany accounts
 • Ασφαλιστικές Απαιτήσεις
 • Λογαριασμός Πλοιάρχου / Master General Account
 • Διαθέσιμα-Τράπεζες

Καθαρή Θέση – Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

 • Μετοχικό Κεφάλαιο
 • Αποτελέσματα Εις Νέο
 • Δάνεια

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

 • Προμηθευτές - Προκαταβολές
 • Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες • Υποχρεώσεις Φόρων και Ασφαλιστικών Οργανισμών
 • Μεταβατικοί Λογαριασμοί
 • Περιοδικής Κατανομής Λογαριασμοί

Προετοιμασία και Σύνταξη Αποτελέσματος Χρήσης - Ισολογισμός (Ανάλυση, Λειτουργία, Πρακτικά Παραδείγματα)

 • Αποτελέσματα Χρήσης Πλοιοκτήτριας - Διαχειρίστριας
 • Κέρδη προς Διάθεση
 • Ισολογισμός

B΄- Ενότητα:

Μηχανογράφηση με το ERP της Εταιρείας Danaos Management Consultant SA

Danaos Financial Suite as a Maritime ERP encompasses a family of applications that automates and streamlines all your financial maritime business processes.

Danaos Financial Suite is a web-enabled Solution specifically designed for the shipping industry.

Shipping, is a capital intensive Asset Management Venture, with specific requirements regarding the automation of the accounting processes in order to ensure an seamless flow of critical financial data across departments.

Designed as a multi-Company, multi-Group and multi-Currency Accounting shipping solution, Danaos Financial Suite provides advanced Reporting functionalities, enabling consolidation throughout all corporate levels.

Essential for Ship Managers, Ship Owners, Accountants, Ship Holding Groups, Ship Operators, Agents, Bunker Traders, Ship Brokers, Charterers.

Danaos Financial Suite as an integral part of Danaos Web Enterprise Suite applications that includes: Payments, Budgeting, Master General Account (MGA), Supply & Commercial Package (Operation, Freight, Port Expenses, XE Rates and Bunkers).

Modules

1.Marine Accounting & MIS

Marine Accounting Module is designed for the shipping industry. The system further supports Voyage Accounting and Analysis, Running Cost Reporting as well as Cash Flow Analysis (including accruals). Fully integrated with invoice approval workflows. Marine Accounting Module aligns with GAAP Standards and SARBANES-OXLEY ACT OF 2002 – SOX. Marine Accounting and MIS is a core Financial Suite Application’s Module that automates all accounting processes and ensures an intelligible flow of credible information between departments. Novel architecture enables dynamic Chart of Accounts definition.

Features include:

 • Monitoring journals between more than one open financial periods.
 • Compatible with SOX Act.
 • The data entry screens, the report parameters, and the user defined reporting provide the user with maximum flexibility.
 • Security system with user defined roles and tasks, ensures access rights for selected users.
 • User Defined Chart of Accounts and ability of reorganization of accounts according to the needs of the company.
 • User Defined Chart Types for further Analysis of COA.
 • All available reports can be exported to Microsoft Excel.
 • Voyage Accounting data entry and reporting is fully supported.
 • Automatic calculation of Exchange Rates Differences and Revaluation (Translation Cost).
 • Automatic creation of Inter-company Transactions.
 • Automatic Calculation of Prepayments between more than one financial periods based on the allocation period of running expenses.
 • Ability to scan or attach all types of documents on transactions.
 • Breakdown of Running Expenses (Accruals) based on the allocation periods.
 • Automatic Closing – Opening of financial period (ability of reverse procedure is available).
 • Fiscal Year End-Closing entry per vessel/company is automatically created.

2. Budgeting System

Budgeting Module is a multi scenario investments, multi-fiscal years and operational budgeting system (voyages, COAs, projects, etc.). Efficient forecasting based on historical data. Core Financial Suite’s Application Module specifically designed for the Accounting Department of a modern Shipping company. Designed to support all financial calculations allowing the user to budget : Running Costs, Income-Expenses, Financing Costs, Credit Line, Voyage Budgeting, etc. Consolidated budgeting for a group of projects or group of companies and historical accounting data are included in the system.

3. Payments Module

 • Payments Module facilitates the planning of transactions such as:
 • payables/receivables,
 • partial payments,
 • bank transfers, supporting a wide range of e-banking systems (major Shipping Banks).
 • Remittances
Το πρόγραμμα που διδάσκεται στο συγκεκριμένο σεμινάριο κατά αποκλειστικότητα από τη Σχολή μας για όλη την Ελλάδα είναι του DANAOSΤα προγράμματα που διδάσκονται στα σεμινάριά μας είναι:


        

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Επαγγελματίες Καθηγητές με Μεγάλη Εργασιακή και Διδακτική Εμπειρία.

Παυλος Σ. Βαρθης

Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός Α΄Τάξης, Προϊστάμενος Λογιστηρίου με πολυετή εμπειρία σε Ναυτιλιακές Οντότητες.
Έχει εκπαιδεύσει μέχρι σήμερα με απόλυτη επιτυχία πλήθος στελεχών Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, όπου με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, γίνεται η προσέγγιση και η γνωριμία με τον ιδιαίτερο κόσμο της Ναυτιλιακής Λογιστικής.

Γιατι Εμας

6 Λόγοι για να Επιλέξετε το Συγκεκριμένο Σεμινάριο.

Mόνο ΕΜΕΙΣ

είμαστε το Εκπαιδευτικό Κέντρο της Εταιρείας Danaos Management Consultants S.A για εκπαίδευση στο πρόγραμμα Ναυτιλιακής λογιστικής στην Ελλάδα.

Εγγύηση Καλύτερης Τιμής

To Power-Tax Training εγγυάται τόσο την ποιότητα, όσο και την τιμή. Εάν βρείτε χαμηλότερη τιμή με τις ίδιες ώρες και την ίδια ύλη, σας πληρώνουμε τη διαφορά.

Προσωπικός Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

τόσο κατά την επιλογή του προγράμματος όσο και κατά την υλοποίηση του προγράμματος, με απώτερο σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση.

Πλήρως επικαιροποιημένο

Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και με όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2018.

Βεβαίωση σπουδών

Στο τέλος του προγράμματος χορηγείται βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666- ΦΕΚ.3145/27.11.2012).

Εκπαιδευτικό Υλικό

Το εκπαιδευτικό μας υλικό αποτελείται από 5 φυλλάδια, 300 σελίδων συνολικά, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές, από το οποίο το 70% αποτελεί εργαστηριακή-πρακτική εκπαίδευση και το 30% θεωρία.

Δωρεάν Παρακολούθηση

Σε όσους σπουδαστές έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο σεμινάριο δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν για μια φορά ακόμα όλο το σεμινάριο ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.

Ολιγομελή Τμήματα

Τμήματα από 8 έως 15 άτομα σε άρτια εξοπλισμένες αίθουσες και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό.

2
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
300
ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΛΗΣ
72
Ωρες
18
Μαθηματα

Σε Ποιους Απευθύνεται

1. Αποφοίτους Λυκείου, Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ.
2. Πτυχιούχους Οικονομικών Σχολών ATEI, AEI
3. Φοιτητές, σπουδαστές οικονομικής κατεύθυνσης
4. Αποφοίτους Κολεγίων - ΙΕΚ, 5. Ιδιοκτήτες Λογιστικών Γραφείων
6. Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών & Πρ/νους Λογιστηρίου

Επαγγελματικά Οφέλη

Το πλέον εξειδικευμένο σεμινάριο Ναυτιλιακής λογιστικής όπου θα αναλυθούν με πραγματικά παραστατικά η λειτουργία μιας Ναυτιλιακής Οντότητας, με εκμάθηση του πιστοποιημένου προγράμματος ERP της Εταιρείας Danaos Management Consultants S.A
Mόνο ΕΜΕΙΣ είμαστε το Εκπαιδευτικό Κέντρο της Εταιρείας Danaos Management Consultants S.A για εκπαίδευση στο πρόγραμμα Ναυτιλιακής λογιστικής στην Ελλάδα, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ.

Χρηματοδότηση-Τρόποι Πληρωμής

1.Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

2.Με δόσεις στο κέντρο μας

3.Το δωρεάν μάθημα αφορά μόνο τους σπουδαστές με φυσική παρουσία

4.Μέσω πιστωτικής κάρτας, έως και 12 άτοκες δόσεις για το Β2

5.Σε όλα τα σεμινάρια που παρακολουθούνται μέσω video, έκπτωση 10% με εξόφληση μετρητοίς.


Πιστοποιημένη Σχολή Λογιστών : Κε.Δι.Βι.Μ1 - ΕΟΠΠΕΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Αριθμός Αδείας: Α/21666 - ΦΕΚ.3145/27.11.2012
Όλα τα σεμινάρια μας είναι επιδοτούμενα μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,24%, έως και 100%.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε στη σελίδα «Δίδακτρα» στο πάνω μέρος του site μας.

Επίσης, μην ξεχάσετε να δείτε και τις προσφορές που έχουμε στη σελίδα «Προσφορές»

Ημερομηνίες Έναρξης

Κωδικός ΠρογράμματοςΤίτλος ΣεμιναρίουΔιάρκειαΗμερομηνία ΈναρξηςΣυνολικές ΏρεςΜέρες ΔιεξαγωγήςΏρες ΔιεξαγωγήςΑρχική ΤιμήΤιμή ΈκπτωσηςΦοιτητές & Άνεργοι
Β2 Ναυτιλιακή Λογιστική18 Μαθήματα20/02/201872 ΏρεςΤρ-Πεμ18:00-21:151.500€980€880€
Αναλυτικά Όλες οι Ενάρξεις

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Οι σπουδαστές του σήμερα, οι επαγγελματίες του αύριο.

logo-faces

Αναστασία Παναγοπούλου, Οικονομολόγος, 12/3/2017

“ Εξαιρετικό κέντρο δια βίου μάθησης. Άριστο εκπαιδευτικό υλικό. Άρτια καταρτισμένοι καθηγητές. Οι καλύτεροι με διαφορά στον συγκεκριμένο κλάδο. Τα σεμινάρια που παρακολούθησα ήταν απλά τα καλύτερα. Συνιστώ ανεπιφύλακτα το Power-Tax-Training σε όποιον θέλει να λάβει ουσιαστική εκπαίδευση και να αποκτήσει επαγγελματικά εφόδια. ”
logo-faces

Θοδωρής Γιαννακόπουλος, Β.Λογιστή, 25/2/2017

“ Πολύ καλύτερο από πολλά μεταπτυχιακά γιατί μαθαίνεις πρακτικά και ουσιαστικά πράγματα πάνω στην καθημερινότητα κάθε επιχείρησης και τον τρόπο αντιμετώπισης λογιστικών εργασιών. ”
logo-faces

Μαρινέλλα Λένγκου, Β.Λογιστή, 15/2/2017

“ Αυτό που χαρακτηρίζει τo power tax training κατά την άποψη μου και την εμπειρία μου είναι ο επαγγελματισμός, η υπευθυνότητα, το εξειδικευμένο προσωπικό. Στόχος τους είναι να σε εντάξουν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, πράγμα που καταφέρνουν με μεγάλη επιτυχία. Τα οργανωμένα μαθήματα και ο τρόπος διεξαγωγής των μαθημάτων σου παρέχουν μια πλήρη εκπαίδευση. Μετά το τέλος των σεμιναρίων είσαι σε θέση να ανταπεξελθεις στις απαιτήσεις ενός λογιστηρίου. Τα σεμινάρια αξίζουν ανεπιφύλακτα!!!! ”
logo-faces

Στέφανος Φούντας, Λογιστής, 13/2/2017

“ Πρακτικά σεμινάρια που αξίζουν τον κόπο και τον χρόνο σου. Πραγματικοί επαγγελματίες. 100% value for money. ”
logo-faces

Εύα Παπαδήμα, Λογίστρια, 13/2/2017

“ Τα σεμινάρια γίνονται με πραγματικά λογιστικά στοιχεία από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους καθηγητές και αποκτάς εμπειρία σαν να δούλευες σε πραγματικό λογιστήριο. Εξαιρετικοί επαγγελματίες! “
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ

Συμπληρώστε τη φόρμα για να δηλώσετε ενδιαφέρον για το σεμινάριο.

Φορμα Ενδιαφεροντος

Διεύθυνση

Μαθιού Μακκά 1 & Ερυθρού Σταυρού 3
1ος Όροφος
115 26 Αμπελόκηποι
Δίπλα στο Μετρό Πανόρμου

Τηλεφωνικό Κέντρο

210-6231894, 210-6985315, 210-6916886