4 ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Επιλέξτε έναν ή συνδυάστε τους

Φυσική Παρουσία

Επαγγελματικά Σεμινάρια στις Εγκαταστάσεις του Power-Tax-Training.

Live e-Learning

Παρακολουθείστε τα σεμινάριά μας απομακρυσμένα μέσω eLearning

Εξ'αποστάσεως

Παρακολουθείστε τα σεμινάριά μας βιντεοσκοπημένα.

Συνδυασμός

Συνδυάστε τους τρόπους παρακολούθησης με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Αναλυτικά οι θεματικές & το περιεχόμενο του σεμιναρίου

Σύνταξη Προϋπολογισμού

Ανάλυση και ανάπτυξη της στρατηγικής σημασίας της ύπαρξης του προϋπολογισμού σε μια επιχείρηση. Η έγκαιρη πρόβλεψη αποτρέπει το πρόβλημα πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις και είναι πλέον αργά για την επιχείρηση. Τεχνική πρόβλεψης των εσόδων και εξόδων με τα πλέον κατάλληλα εργαλεία που έχουμε αναπτύξει με εφαρμογές.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Σχεδιασμός και μεθοδολογία του προϋπολογισμού
 • Απαραίτητα στοιχεία για τη επιτυχή πρόβλεψη των προϋπολογισμών
 • Στοχοθέτηση των πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντος και ανά κωδικό προϊόντος.

Α’ Μέρος

Προϋπολογισμός Δαπανών

 • Εξόδων Παραγωγής - Γενικών - Διοικητικών Εξόδων
 • Διανομής
 • Πωλήσεων
 • Marketing
 • Χρηματοοικονομικών

Ανάπτυξη της Τεχνικής του Προϋπολογισμού

 • Εκμάθηση λειτουργιών του (Cash Flow) καθώς και υπολογισμού του Κεφαλαίου κίνησης βήμα-βήμα
 • Ανάλυση ευαισθησίας με διάφορα εναλλακτικά σενάρια στόχου-αποτελέσματος
 • Κατάρτιση του Προϋπολογισμού Επενδύσεων
 • Μοντέλα πρόβλεψης των Ισολογισμών-Αποτελεσμάτων και Ταμειακών Ροών με βάση τα στοιχεία των προϋπολογισμών.
 • Εκτεταμένη χρήση Excel με Pivot tables για τον αυτόματο υπολογισμό όλων των ανωτέρω

Αξιολόγηση - Παρακολούθηση Budget

 • Ανάπτυξη των κυριότερων σημείων της πληρότητας στην κατάρτιση ενός προϋπολογισμού
 • Focus στις αποκλίσεις και τρόποι - μέθοδοι αντιμετώπιση τους και πως συμβάλει ο προϋπολογισμός στην μείωση του κόστους και την αύξηση των Κερδών
 • Γιατί οι προϋπολογισμοί είναι καθοριστικής σημασίας στην ανάπτυξη και την επιτυχή πορεία μιας επιχείρησης

Λογισμικό Ταμειακού Προγραμματισμού (Cash Flow) ανά Μήνα

Το λογισμικό για τον Ταμειακό Προγραμματισμό λειτουργεί ως εξής:

 • Ορίζονται οι όροι είσπραξης από τους πελάτες, και ο επιμερισμός πιστώσεων των πελατών
 • Ορίζονται οι όροι πληρωμής των προμηθευτών και ο επιμερισμός των πιστώσεων από τους προμηθευτές
 • Με αυτοματοποιημένο τρόπο την σύνδεση των προβλέψεων, πωλήσεων και προμηθειών, και των αντίστοιχων πεδίων του προϋπολογισμού προκύπτει η ταμειακή ροή για όλο το 12μηνο.

3. Υπολογισμός Κεφαλαίου Κίνησης

 • Με την χρήση Excel δίνονται απαντήσεις κάθε μήνα
 • Για το ιδανικό ύψος των διαθεσίμων που απαιτούνται
 • Για τον απαιτούμενο Τραπεζικό Δανεισμό που χρειαζόμαστε
 • Για το απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης καθώς και για τις μεταβολές του
 • .

Β’ Μέρος

Μηνιαία Αποτελέσματα – Ανά Υποκατάστημα – Τα Απαραίτητα για το Λογιστήριο

 • Ανάπτυξη μηνιαίων αποτελεσμάτων σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της τριετίας
 • Ποσοστιαία ανάλυση των μεταβολών με γραφική απεικόνιση των στοιχείων
 • Ανάπτυξη τριμηνιαίων αποτελεσμάτων σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της τριετίας
 • Ποσοστιαία ανάλυση των μεταβολών με γραφική απεικόνιση των στοιχείων


 • Ανάπτυξη ετησίων αποτελεσμάτων σε σύγκριση με το αντίστοιχα της τριετίας
 • Ποσοστιαία ανάλυση των μεταβολών με γραφική απεικόνιση των στοιχείων
 • Εντοπισμός αποκλίσεων, ερμηνεία τους και προτάσεις λύσεων για την διόρθωση τους

Γ΄ Μέρος

Cost-Cutting και Activity-Based Cost Management

Στην σημερινή εποχή της παγκόσμιας κρίσης η μείωση του κόστους λειτουργίας για όλες τις επιχειρήσεις αποτελεί μονόδρομο για την συνέχιση της ύπαρξής τους. Οι επιχειρήσεις πρέπει να προβούν άμεσα στην εφαρμογή μέτρων μείωσης των περιττών εξόδων καθώς και των απαραίτητων διαρθρωτικών μέτρων (μόνιμου χαρακτήρα) συνεχούς βελτίωσης της αποδοτικότητας της επιχείρησης σε όλα τα τμήματα.

Α. Τα Κόστη της Επιχείρησης

 • Οι αποφάσεις για την σωστή τιμολογιακή πολιτική
 • Έξοδα Πωλήσεων - Μεταφορά – Διανομή
 • Ο καθορισμός των παραγόντων Κόστους των δραστηριοτήτων
 • Σύνδεση των Εξόδων με τις δραστηριότητες της Επιχείρησης
 • Η εκτίμηση του κόστους των δραστηριοτήτων
 • Κοστολόγηση ανά σύμβαση με πελάτες
 • Η δομή του Προϋπολογισμού μιας Εταιρείας
 • Αδυναμίες του παραδοσιακού Συστήματος κοστολόγησης
 • Κοστολόγηση ανά κανάλι διανομής
 • Η εκτίμηση του χρόνου υλοποίησης των δραστηριοτήτων
 • Αποφάσεις για Outsourcing
 • Η κοστολόγηση των συμβάσεων
 • Ο καθορισμός των παραγόντων κόστους για τα έξοδα (Cost Drivers)

Β. Οι Περιοχές της Σπατάλης

 • Οι αποφάσεις για την σωστή τιμολογιακή πολιτική
 • Έξοδα Πωλήσεων - Μεταφορά – Διανομή
 • Πληροφορική - Διαχείριση Αρχείων
 • Κόστος Εργασίας - Διαχείριση Προσωπικού
 • Διοικητικά Έξοδα-Εργασίες Γραφείου-«Χαρτοβασίλειο» - Security
 • Λειτουργία Γραμματείας
 • Φύρες Παραγωγής - Ποιότητα προϊόντων
 • Αγορές – Προμήθειες
 • Γενικά Έξοδα ( Γ.Β.Ε .Κόστος Οχημάτων - Ενέργεια - Τηλέφωνα)
 • Επενδύσεις Πάγιου Κεφαλαίου-Αλλαγές – Καινοτομίες
 • Σχεδιασμός Προϊόντων – Υπηρεσιών
 • Έξοδα προώθησης - προβολής – διαφήμισης
 • Οικονομικές λειτουργίες - Χρηματοοικονομικά - Δανεισμός - Κεφάλαιο κίνησης
 • Χωροταξία και τεχνολογία Παραγωγής – Συντήρηση
 • Αποθέματα-Λειτουργία Αποθήκης

Γ. Εργαλεία, Μεθοδολογίες Μειώσεις Κόστους

 • Πίνακας 100 σημείων για μείωση κόστους
 • Γραμμικός Προγραμματισμός, NPV, PBP, ROI
 • Pareto Analysis - Statistical Process Control (SPC) και πρακτικές εφαρμογές
 • Value Analysis -Cause and Effects- Brainstorming και πρακτικές εφαρμογές
 • Excel Ελέγχου Προϋπολογισμένων δαπανών και Cash Flow και πρακτικές Εφαρμογές
 • Έντυπα και Λογισμικό υποστήριξης για μείωση κόστους
 • Προγραμματισμός και Διαδοχές Παραγωγής
 • Τεχνικές μείωσης Αποθέματος
 • Εργαλεία Τηλεργασίας
 • Προϋπολογισμός - Ανάλυση Νεκρού Σημείου
 • Τεχνικές μείωσης Αποθέματος
 • Τεχνικές Βελτίωσης Διεργασιών
 • Επιλογή Μορφών Χρηματοδότησης

Στην διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα παρουσιάζουν πρακτικές μελέτες επί συγκεκριμένων παραδειγμάτων των ενοτήτων του προγράμματος υπό την επίβλεψη των εισηγητών με στόχο την αφομοίωση του 100% του προγράμματος.
Τα προγράμματα που διδάσκονται στα σεμινάριά μας είναι:


         

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Επαγγελματίες Καθηγητές με Μεγάλη Εργασιακή και Διδακτική Εμπειρία.

Θωμας Κολιοθωμας

Φοροτεχνικός με 28 χρόνια εμπειρίας, Α΄Τάξης, Ιδιοκτήτης λογιστικού Γραφείου, Partner της E.F.M., με πολύχρονη εμπειρία σε ελληνικές & θυγατρικές Εταιρείες παγκόσμιου βεληνεκούς, Δ/νων σύμβουλος του power-tax, Ακαδημαϊκός υπεύθυνος του Power-tax-training.

Κωνσταντινος Δεδες

Φοροτεχνικός με μεγάλη διδακτική εμπειρία, Α΄ τάξης, εισηγητής σε πληθώρα σεμιναρίων Λογιστικού και Φορολογικού αντικειμένου.


Γιατι Εμας

6 Λόγοι για να Επιλέξετε το Συγκεκριμένο Σεμινάριο.

Πλήρως επικαιροποιημένο

Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και με όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2017.

Εγγύηση Καλύτερης Τιμής

To Power-Tax Training εγγυάται τόσο την ποιότητα, όσο και την τιμή. Εάν βρείτε χαμηλότερη τιμή με τις ίδιες ώρες και την ίδια ύλη, σας πληρώνουμε τη διαφορά. Εκπτώσεις δίδονται και στους συμμετέχοντες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν περισσότερα του ενός σεμιναρίου.

Βεβαίωση σπουδών

Στο τέλος του προγράμματος χορηγείται βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666- ΦΕΚ.3145/27.11.2012).

Εκπαιδευτικό Υλικό

Το εκπαιδευτικό μας υλικό αποτελείται από 5 φυλλάδια, 250 σελίδων συνολικά, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές, από το οποίο το 70% αποτελεί εργαστηριακή-πρακτική εκπαίδευση και το 30% θεωρία.

Δωρεάν Παρακολούθηση

Σε όσους σπουδαστές έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο σεμινάριο δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν για μια φορά ακόμα όλο το σεμινάριο ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.

Ολιγομελή Τμήματα

Τμήματα από 8 έως 15 άτομα σε άρτια εξοπλισμένες αίθουσες και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό.

3
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
250
ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΛΗΣ
40
Ωρες
1
Μηνες

Σε Ποιους Απευθύνεται

1. Αποφοίτους Λυκείου, Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ.
2. Πτυχιούχους Οικονομικών Σχολών
3. Φοιτητές, σπουδαστές οικονομικής κατεύθυνσης
4. Αποφοίτους Ιδιωτικών Σχολών - ΙΕΚ οικονομικής Κατεύθυνσης

Επαγγελματικά Οφέλη

Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων λογιστικής, οι οποίες σε βοηθούν τόσο στην εύρεση εργασίας όσο και στην αναβάθμιση των επαγγελματικών σου προσόντων προκειμένου να διεκδικήσεις προαγωγή ή αύξηση στο μισθό σου ή διατήρηση της θέσης εργασίας σου.

Χρηματοδότηση-Τρόποι Πληρωμής

1.Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

2.Με δόσεις στο κέντρο μας

3.Το δωρεάν μάθημα αφορά μόνο τους σπουδαστές με φυσική παρουσία

4.Μέσω πιστωτικής κάρτας, έως και 6 άτοκες δόσεις για το Γ4

5.Σε όλα τα σεμινάρια που παρακολουθούνται μέσω video, έκπτωση 10% με εξόφληση μετρητοίς.

Όλα τα σεμινάρια μας είναι επιδοτούμενα μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,24%, έως και 100%.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε στη σελίδα «Δίδακτρα» στο πάνω μέρος του site μας.

Επίσης, μην ξεχάσετε να δείτε και τις προσφορές που έχουμε στη σελίδα «Προσφορές»

Ημερομηνίες Έναρξης

Κωδικός ΠρογράμματοςΤίτλος ΣεμιναρίουΔιάρκειαΗμερομηνία ΈναρξηςΣυνολικές ΏρεςΜέρες ΔιεξαγωγήςΏρες ΔιεξαγωγήςΑρχική ΤιμήΤιμή ΈκπτωσηςΦοιτητές & Άνεργοι
Γ4 Cash Flow P.N.L.1 μήνας19/09/201740 ΏρεςΤρ-Πεμ18:00-21:15550€440€400€
Αναλυτικά Όλες οι Ενάρξεις

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Οι σπουδαστές του σήμερα, οι επαγγελματίες του αύριο.

logo-faces

Άννα Ζαφειροπούλου, Φοιτήτρια, 3/3/2016

“ Μόλις τελείωσα τα μαθήματα του σεμιναρίου Α4 – Ίδρυση Λογιστικών Γραφείων, είμαι πολύ ευχαριστημένη, συμπληρώναμε πραγματικά έντυπα, παίρναμε στα χέρια μας πραγματικά παραστατικά, σαν να είμαστε λογιστές και όχι εκπαιδευόμενοι. Το συνιστώ σε όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν με τα Β’ Κατηγορίας βιβλία το σεμινάριο. ”
logo-faces

Θανάσης Παππάς, Οικονομολόγος, 19/2/2016

“ Παρακολούθησα το σεμινάριο που αναφέρετε στο Cash Flow – Προϋπολογισμοί. Κατάλαβα τα πάντα γύρω από τον προϋπολογισμό. Αυτό δεν σημαίνει καλό μάθημα; Συγχαρητήρια στον καθηγητή που μας μετέδωσε τις γνώσεις του και στο Power-Tax-Training που μας προσφέρει ένα τέτοιο σεμινάριο. ”
logo-faces

Μαριάννα Στυλιανού, Λογίστρια, 1/3/2016

“ Είχα παρακολουθήσει το εισαγωγικό μάθημα και σε άλλο κέντρο πριν καταλήξω στο Power-Tax-Training. Δυστυχώς δεν ήξεραν τι σημαίνει εκπαίδευση. Τμήματα μικρά με 25 παιδιά. Εδώ τα τμήματα είναι μεγάλα, τα γραφεία άνετα και ο αριθμός των παιδιών μικρός. Έτσι, γίνεται το μάθημα καλύτερα. ”
logo-faces

Αριστείδης Αθανασίου, Φοιτητής, 9/2/2016

“ Τέλεια διοργάνωση σεμιναρίου, πολύ καλός ο καθηγητής. Η γραμματεία πολύ εξυπηρετική σε όλα.
Ο χώρος εξοπλισμένος με τελευταίας τεχνολογίας μέσα. ”
logo-faces

Αναστασία Νικολάου, Ιδ. Υπάλληλος, 23/9/2015

“ Μόλις ξεκίνησα δουλειά σε ένα λογιστικό γραφείο και εκτελώ και χρέη γραμματειακής υποστήριξης. Δεν είχα ξαναεργαστεί ποτέ σαν γραμματέας. Βρήκα το σεμινάριο στο Ίντερνετ και αποφάσισα να κάνω το πρώτο δωρεάν μάθημα για να δω πως είναι. Τελικά το παρακολούθησα. Η καθηγήτρια άψογη. Ολοκληρωμένη παρουσίαση των θεματικών ενοτήτων του σεμιναρίου. ”
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ

Συμπληρώστε τη φόρμα για να δηλώσετε ενδιαφέρον για το σεμινάριο.

Φορμα Ενδιαφεροντος

Διεύθυνση

Μαθιού Μακκά 1 & Ερυθρού Σταυρού 3
1ος Όροφος
115 26 Αμπελόκηποι
Δίπλα στο Μετρό Πανόρμου

Τηλεφωνικό Κέντρο

210-6231894, 210-6985315, 210-6916886